Vik

Maisema Viikissä
I Vik träffas stad och landsbygd åtta kilometer från centrum.

Vik som område

I och med att spårvägen Spårjokern färdigställs kommer också en mängd nya bostäder och affärsutrymmen till Vik.

Det kulturhistoriska åkerlandskapet och naturområdena utgör inramningen för boendet, arbetsplatserna, forskningen, studierna och fritiden. I och med Spårjokern lockas fler företag till Vik och området utvecklas till ett hållbart innovationscenter.

Vik började byggas på 1990-talet och huvuddelen av de detalj planerade områdena är redan byggda. Helsingfors nya generalplan och byggandet av snabbspårvägslinjen Spårjokern inleder Viks följande utvecklingsskede, som fortsätter långt in på 2030-talet. I närheten av spårvägslinjen hållplatser planeras nya bostäder och tjänster för ca 6000 invånare. Dessutom planerar man att utvidga campusområdet.

Forskarparken är Viks verksamhetscenter och samtidigt campus för över 6000 studerande. Forskarparken är ett centrum för Helsingfors universitets undervisning och forskning inom livsvetenskap, jord- och skogsbruksvetenskap samt farmakologi och veterinärmedicin.
På campusområdet finns även en växande affärsverksamhet som har uppstått p.g.a. området kompetens. Parkerna, naturskyddsområdena och universitetets forskningsåkrar gör att naturen och landsbygden är nära. 
På Viks område fungerar även bland annat: Finlands miljöcentral, Naturresursinstitutet och Livsmedelsverket.

Viikin tiedepuisto
Bild: Tero Pajukallio

Eko-Vik Är den första ekologisk planerade stadsdelen i Finland. Utgångspunkten för planeringen av området har varit en hållbar, hälsosam och varierbar boendemiljö. Samma principer styr också områdets planering i fortsättningen.

Viks rekreationsområden utgör en viktig natur- och rekreationsområdeshelhet i Helsingfors grönområdesnätverk. Natur- och rekreationsområdet börjar vid Gammelstadsfjärdens naturskyddsområde från Arabiastranden och Stenudden, fortsätter via Viks åkrar till norra Stenuddens friluftspark och därifrån vidare till skogarna i Vanda och Sibbo. Utvecklingen av bostadsområdena har också direkt att göra med denna östra centralpark i Helsingfors. På Helsingfors universitets forskningsgårds område kan man se kor på bete. 
 

Viikin koetila
Bild: Tero Pajukallio

Planläggning och planering

I detaljplanerna fastställs markanvändningen i området, var vi exempelvis bygger bostäder, kontor och parker eller var gatorna och andra leder kommer att gå.

Viikin suunnitelmat kartalla - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Trafikförbindelser

Spårjokern är en snabbspårvagnslinjer som ska byggas mellan Östra centrum och Kägeludden och ska ersätta busslinje 550. Tack vare snabbspårvagnen blir det lättare att förflytta sig från Vik till andra stadsdelar. Spårjokern kommer att få två hållplatser på Viks område: Viks forskarpark och Ladugården I hållplatsernas omgivning planeras nya gång- och cykelvägar. 
Vik planeras att bli en knutpunkt för spårtrafiken, eftersom staden även utarbetar en generalplan för snabbspårvägen Vik-Malm, där en ny snabbspårvägslinje planeras för nordöstra Helsingfors. Snabbspårvägen Vik-Malm skulle gå från centrum via Gumtäkt till Vik, Ladugården och Malms flygplatsområde samt vidare till Malm eller Jakobacka.

Tjänster

Med hjälp av nedanstående kartor kan du bekanta dig närmare med områdets tjänster. 

Viikin palvelut palvelukartalla - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Kontaktuppgifter

Namn
Lotta Suominen

Titel
Projektchef
Beskrivning
Områdesbyggande i Vik, Områdesbyggandeprojektet Spårjokern

Namn
Linda Toivonen

Titel
Projektchef
Beskrivning
Områdesbyggande i Vik, Områdesbyggandeprojektet Spårjokern