Munksnäs

Munksnäs plats
Munksnäs som befinner sig på västra sidan av stadskärnan utvecklas i och med planeringen av snabbspårvägen. Den kommande Västra boulevardstadens område börjar vid Hoplaxvägen på Munksnäsplatsen och sträcker sig ända till Gamla chaussén.

På den här sidan

Munksnäs som område

Hoplaxvägens kant med sina snabbspårvägshållplatser förbinder i framtiden stadsdelarna Munksnäs, Munkshöjden och Näshöjden som en dragkedja. Området kommer att få nya bostäder för 2500 invånare.

Det centrala arbetsplatsområdet finns söder om anslutningen till Åboleden. De kommersiella tjänsterna finns förutom i Munksnäs förnyade köpcenter i affärsutrymmena på gatuplanet längs med Hoplaxvägen. Områdets utbyggnad sker stegvis och förutsätter flera ändringar av detaljplanerna mellan Munksnäsplatsen och Gamla chaussén.

Ändringarna i detaljplanen som har att göra med gatuområdet och snabbspårvägen görs i Hoplaxvägens gatuplan. Ändringsarbetarna av detaljplanen inleddes på vintern 2020–2021.

Munksnäs affärsutrymmen södra delen Bild: Sakari Röyskö
Munksnäs affärsutrymmen södra delen Bild: Sakari Röyskö

Planläggning och planering

I detaljplanerna fastställs markanvändningen i området, var vi exempelvis bygger bostäder, kontor och parker eller var gatorna och andra leder kommer att gå.

Munksnäs planer på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Byggande

I Hoplaxvägens södra ända bevaras den befintliga stadsstrukturen oförändrad. De förändringar som den Västra Boulevardstaden för med sig syns på gatuområdet när snabbspårvägen med sina hållplatser placeras mitt i det nuvarande gatuområdet. Samtidigt förnyas körfälten, cykelvägar, trottoarer och planteringar.

Det största förändringarna på Hoplaxvägen har att göra med Åboledens anslutning och att den ändras från den nuvarande breda anslutningen till en kompaktare T-anslutning.  Samtidigt ändras Hoplaxvägens dragning och på gatans östra sida frigörs ett område som kan ändras till kvartersmark för byggande.

Detta planändringsarbete för Näshöjdens västra del inleds i början av 2020-talet. Enligt planerna ska det komma ett område med affärs- och kontorsbyggnader söder om anslutningen till Åboleden. Ändringsarbetarna av detaljplanerna har planerats att genomföras från början till mitten av 2020-talet.

Hoplaxvägen Bild: Sakari Röyskö
Hoplaxvägen Bild: Sakari Röyskö

Munksnäs köpcentrums roll som områdets kommersiella centrum blir starkare i framtiden. När området får fler invånare kommer de dagligvaruaffärer som verkar i köpcentret att behöva utvidga. Man planerar också nytt boende i närheten av köpcentret.

Hoplaxvägens nya trafikarrangemang förutsätter att gränserna för köpcentrets tomter och Hoplaxvägens gatuområde ändras i detaljplanen. Ändringsarbetet av köpcentret detaljplan har inletts på våren 2020. Bekanta dig med och följ köpcentrets förnyelse i karttjänsten.

I Näshöjdens norra del och vid Näshöjdsvägen planeras kompletteringsbyggande. Det här området östra del gränsar till områdets centrala grönområde Korpasparken, vilket ger goda förutsättningar att planera området som ett kompletterande bostadskvarter för Näshöjden som öppnar sig mot parkområdena.

Områdets västra del befinner sig i samband med Munksnäs köpcentrum på östra sidan av Hoplaxvägen. Området är centralt beläget och urbanare än det tidigare nämnda. Det förfullständigar lokalcentrumets tjänstestruktur med affärsutrymmen på gatuplanet och öppna platser. Man har planerat att inleda ändringsarbetena av detaljplanerna i slutet av 2020-talet. De centrala öppna platserna och gatuområdena enligt dispositionsplanslösningen planeras i samband med Hoplaxvägens gatuplan.

På grund av snabbspårvägsskenorna, vändfiler och smidiga cykel- och fotgängarförbindelser som krävs samt planteringar i samband med ombyggnaden till boulevard, måste gatuområdets gränser korrigeras på avsnittet mellan Labbackavägen och Gamla chaussén. Rekreations- och grönkorridoren mellan Tali friluftspark och Malmåkerns park utvecklas och underfarten som finns på området förbättras.

För Östra delen av Tali idrottspark har man under år 2022 gjort upp en ändring av detaljplanen, med vilken man möjliggör uppförandet av en byggnad för idrotts- och rekreationsverksamhet vid Hoplaxvägen samt omorganisering av parkeringsområdet. På området nordost om Ulfsbyvägen och väster om Canons huvudkontor som anvisas i dispositionsplanen planläggs bostäder med hänsyn till den känsliga bergsträngen och områdets naturvärden. Denna planändring förläggs ungefär till åren 2023–2024.

Labbackavägen Bild: Sakari Röyskö
Labbackavägen Bild: Sakari Röyskö

Trafikförbindelser

I framtiden går snabbspårvägen från Helsingfors centrum till Munksnäs, Haga och via Lassas till Gamlas. Längs med rutten kan man exempelvis byta till spårjokern i Haga-rondellen eller till lokaltågen på stationerna Vallgård och Norra Haga.

Hoplaxvägen och Vichtisvägen förvandlas till urbana bulevardgator. Längs med dem kan man bekvämt färdas till fots eller med cykel och för biltrafiken finns två körfält i båda riktningarna. En ny högklassig cykelväg förbinder området med Hoplax station.

Spårjokern, vars rutt går runt Haga, börjar trafikera år 2024. Spårjokern förbättrar den tvärgående trafiken mellan Kägeludden i Esbo och Östra centrum, och den betjänar också invånarna i Västra boulevardstaden.

Tjänster

Med hjälp av nedanstående kartor kan du bekanta dig närmare med områdets tjänster. 

Munksnäs service på servicekartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Kontaktuppgifter

Namn
Max Takala

Titel
Projektchef
Beskrivning
Områdesbyggandeprojektet Västra boulevardstaden