Kungseken

Kuninkaantammi
Staden och naturen möts i Kungseken, där man bygger en ekologiskt hållbar boendemiljö, rik på upplevelser och präglad av gemenskap. Kungseken kommer att bli en färggrann och trivsam fotgängarstad.

På den här sidan

Kungseken som område

Kungseken befinner sig i Kårböle stadsdel i nordvästra Helsingfors, nära Centralparken och Vanda å. Kungseken har fått sitt högtidliga namn efter en ek som enligt legenden planterades av Sveriges kung Gustav III i slutet av 1700-talet. Eken står i parken som bär dess namn i områdets norra del nära Vanda å.

Man uppskattar att Kungseken vid slutet av årtiondet kommer att ha 5500 invånare.

I Kungsekens centrum skapas en trivsam fotgängaromgivning. Strukturen på centrumkvarteren som huvudsakligen består av höghus är sluten och gårdsområdena är skyddade. Parkeringsplatser för bilar placeras huvudsakligen i källarvåningarna under bostadsbyggnaderna och gårdsplanerna.

Vid huvudgatorna byggs hus med 4 –5 våningar och gågatorna kantas av 2–3-våningshus. Bostäder byggs i höghus, radhus stadssmåhus och egnahemshus.

Kungsekens sydsluttning är ett område för träbygge. Vid kanten av Helene Schjerfbecks park byggs små våningshus och radhus. Dammstrandens trähuskvarter slingrar sig från Palettdammens västra sida som frigjorts från vattenverket mellan Ellen Thesleffs park och Vennyparken.

Kungseksberget är ett landmarksområde med höghus i Tavastehusledens riktning. Längs med Kungeksvägen byggs ett småhusområde. Förutom kompletteringsbyggandet kommer det tomter för nya egnahemshus på vattenreningsverket västra och norra sida.

Kungseken Bild: Saara Autere
Kungseken Bild: Saara Autere

På nedanstående karta visas byggherrarnas startmålsättningar för området och tomternas förvaltningsformer, det vill säga byggs det ägande-, hyres-, bostadsrätts- eller studentbostäder på tomterna.

 Tidsschema för byggandet i Kungseken
Tidsschema för byggandet i Kungseken

Förutsättningarna för friluftsliv finns huvudsakligen redan på plats i Kungseken: Långforsens friluftsstuga samt de fina rekreationsrutterna i Centralparken och längs med Vanda å finns i närheten av området.

I Centralparken som är 1000 hektar stor finns det 100 km friluftseder, varav en del på vintern även som skidspår, fortsätter ända till Helene Schjerfbecks park och Långforsens friluftsstuga. Centralparken representerar sydkustens rika och omväxlande natur. I parken finns även naturskyddsområden. Långforsen är den längsta forsen i naturtillstånd i Vanda åns nedre lopp. Forsen är över en km lång och har fem meters fall.

I Kungseken är parkerna antingen anlagda stadsparker eller naturbevarade skogsparker. Mitt i området anläggs bildkonstnärsparken med urbana odlingar. Helene Schjerfbecks park i Kungsekens södra kant är en del av den naturliga dagvattenhanteringen med dammbassänger och våtmarksängar.

Vid Palettdammen anläggs en simstrand. Den konstgjorda dammen som tidigare användes för vattenrening saneras för rekreationsanvändning och vattnet leds till dammen från Päijänne. Dammen omgärdas av Ellen Thesleffs park, där man bland annat kommer att bygga picknickområden och stadsodlingstäppor.
 

Kungseken vanda å Bild: Helsingin kaupungin aineistopankki
Kungseken vanda å Bild: Helsingin kaupungin aineistopankki

Kungseken är en föregångare i Helsingfors när det gäller dagvattenhantering. Med dagvatten avser man regn- och smältvatten som ska ledas bort från bebyggda områden. Med dagvattenhanteringen försöker man bland annat förhindra översvämningar orsakade av störtregn och att skadliga föroreningar rinner ut i vattendragen. På tomterna ses dagvattenhanteringen som regnträdgårdar, vilka förutom att de är tjänar vattenservicetekniska ändamål även är upplivande för invånarnas gårdar.

Dagvattnet från Kungseken leds via olika fördröjningssystem huvudsakligen till Rutiån och även till Vanda å.

Helsingfors stads dagvattenprogram (på finska)

Planläggning och planering

I detaljplanerna fastställs markanvändningen i området, var vi exempelvis bygger bostäder, kontor och parker eller var gatorna och andra leder kommer att gå.

Kungsekens planer på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Trafikförbindelser

Förbindelserna från Kungsekens område går i olika riktningar med bussar, personbilar cyklar och till fots. Centrumet kommer att bli fotgängarbetonat. Kungseken betjänas av den tvärgående stambusslinjen 560 med sina täta turer som ansluter området till Myrbacka och Ringbanan samt Helsingfors östra stadsdelar. Ringbanans tågstationer i Myrbacka och Malmgård befinner sig på ungefär två kilometers avstånd från området.

Service

Kungsekens service står huvudsakligen till förfogande i stadsdelens kärna på Kungseksplatsen, där man bygger skola, daghem, affärsutrymmen i på gatuplanet och en närbutik.  

Kungsekens service på servicekartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Kontaktuppgifter

Namn
Kimmo Kuisma

Titel
Projektchef
Beskrivning
Områdesbyggande i Kungseken

Namn
Ilkka Korpi

Titel
Projektingenjör
Beskrivning
Områdesbyggande i Kungseken