Lappvikens sjukhusområde

En konceptplan bereds för den framtida användningen av sjukhusets huvudbyggnad, Venedig och bastubyggnaden. Konceptplanen styr renoveringen av byggnaderna och ändringen av detaljplanen. På området planeras inget nytt byggande och parken förblir öppen för stadsborna. Konceptplanen och ägarmodellen läggs fram för behandling i stadsmiljönämnden i slutet av våren 2024.
Lapinlahden sairaalan puutarha kuvattuna kesällä.

Trädgården vid Lappvikens sjukhus. Bild: Yiping Feng och Ling Ouyang. Helsinki Partners

Nu bereds konceptplanen

I konceptplanen definieras den framtida användningen av sjukhusets huvudbyggnad, Venedig och bastubyggnaden, samt vilka lokaler som behövs för verksamheterna.

Staden beredde det första förslaget till konceptplanen tillsammans med NREP Ab. Förslaget presenterades för stadsborna och byggnadernas nuvarande aktörer våren 2023. Efter det här har konceptet utarbetats tillsammans med Fastighet Ab Kabelhuset och byggnadens nuvarande hyresgäster: Lappvikens källa och Tilajakamo. I arbetet har man utnyttjat respons som stadsborna gett under workshoppar och diskussionsmöten och i enkäter.

Välkommen att ta del av en lägesrapport torsdagen den 5 oktober 2023 kl. 17.30

På evenemanget presenterar vi konceptplanen, resultaten av de konditionsundersökningar som gjorts av byggnaderna under sommaren 2023 och tidtabellen för hur utvecklingen av området ska fortskrida. Evenemanget ordnas i auditoriet i huvudbyggnaden till Lappvikens sjukhus kl. 17.30–19.00, med kaffeservering från och med kl. 17.15. Lokalen har plats för ca 90 personer.

Anmäl dig till evenemanget på den här länken innan den 2 oktober 2023 kl. 12. (Länk leder till extern tjänst) 

Sjukhusets huvudbyggnad, Venedig och bastubyggnaden renoveras

Sjukhusets huvudbyggnad, Venedig och bastubyggnaden är i dåligt skick och behöver en grundlig renovering. Bland annat avloppssystemet och hustekniken behöver förnyas och byggnaderna måste saneras från skadliga ämnen. Totalrenoveringen planeras i samarbete med museiverket.

Byggnaderna granskas noggrant inför planeringen av renoveringen. De första konditionsundersökningarna blev färdiga i slutet av sommaren 2023. Vid behov görs undersökningar under hela arbetet med att planera totalrenoveringen.

Detaljplanen för Lappvikens sjukhusområde ändras

Ändringen av detaljplanen inleds under 2023. I planändringen definieras användningsändamålet för byggnaderna i enlighet med den konceptplan som nu bereds, efter det att konceptplanen har godkänts i stadsmiljönämnden.   

Bild: Flygfoto över Lappvikens sjukhusområde med gränserna utmärkta. Helsingfors stad. Bild: Helsingin kaupunki
Bild: Flygfoto över Lappvikens sjukhusområde med gränserna utmärkta. Helsingfors stad. Bild: Helsingin kaupunki

Tidtabell

 1. 2020

  • Hösten 2020: Utredningsgruppen gör en utredning av verksamhets- och genomförandemodellen samt ett åtgärdsförslag för utvecklingen av byggnaderna i Lappvikens område.
  • 22.6.2020: Stadsstyrelsen beslöt att förkasta resultatet av den tävling som ordnades 2018–2020, fastställde riktlinjer för utvecklingen av området och beslöt att en utredare ska utses för projektet och ha till uppgift att hitta en lösning för området som är allmänt godtagbar och mångsidig med avseende på verksamhetskonceptet.

  Helsingfors stadsstyrelses beslut den 22 juni 2020 (på finska)(Länk leder till extern tjänst)

 2. 2021

 3. 2022

  • November 2022: Webbenkäten Säg din åsikt, vad behöver man beakta i planerandet av hur byggnaderna ska användas i framtiden (bl.a. tillgänglighet, framkomlighet, användningen av parken och tjänster).

  Webbenkäten Säg din åsikt 10.3–2.4.2023 på webbplatsen(Länk leder till extern tjänst)

 4. 2023

  • Hösten 2023: Konceptplanen färdigställs. Planeringen av renoveringen inleds. Ändringen av detaljplanen inleds. En lägesrapport som alla stadsbor kan ta del av i sjukhusets auditorium den 5 oktober 2023, kl. 17.30–19.00.
  • Sommaren 2023: Konditionsundersökningarna av byggnaderna färdigställs.
  • Mars–april 2023: Presentation av förslaget till verksamhetskonceptet. Workshoppar och webbenkäten Säg din åsikt, webbevenemanget Uutta kantakaupunkia och diskussioner med de nuvarande hyresgästerna.
  • Februari 2023: En workshop för allmänheten om verksamhetskonceptet.  

  ​​​Konseptisuunnitelma, päivitetty työpajan ja Kerrokantasi -verkkokyselyn palautteen pohjalta 9.3.2023 (pdf).  

  Webbenkäten Säg din åsikt 10.3–2.4.2023 på webbplatsen(Länk leder till extern tjänst)

 5. 2024

  • Konceptplanen och ägarmodellen läggs fram för behandling i stadsmiljönämnden i slutet av våren 2024.

Vanliga frågor

Helsingfors stad hyrde ut sjukhusets huvudbyggnad till Andelslaget Lapinlahden tilajakamo och Lappvikens Källa Ab 2015. Lokalerna på sjukhusområdet inrymmer nu aktörer inom mentalvårds-, kultur- och välfärdssektorerna. Där finns bl.a. caféer, en bastu, en hantverksbutik, en loppmarknad och ett museum över mentalvårdsarbetet.

Byggnaderna i Lappviken användes som sjukhus fram till 2006, då den psykiatriska vården centraliserades till de renoverade Hesperia- och Aurorasjukhusen. De sista sjukhusfunktionerna flyttade ut från Lappviken 2008.

Ja, områdets byggnader måste renoveras av hustekniska skäl. Byggnaderna saneras från skadliga ämnen och framkomligheten förbättras. Ventilationen och avloppet förnyas.

När byggnadernas skick utreds får man exakt kunskap om vilka reparationer som behövs för att trygga en mångsidig användning av byggnaden och bevara dess kultur- och byggnadshistoriska värden.

Nej. Ingen utbyggnad planeras i den skyddade parken runt sjukhuset. De senaste åren är det främst underhåll som gjorts i parken.

Den kommande planen skyddar parkens särskilda naturvärden och historia, bl.a. träden som planterats av sjukhusets patienter och området där den hotade hårflokeplattmalen förekommer. I samband med utvecklingsprojektet utreds vad som kan ordnas i parken i framtiden utan att naturvärdena äventyras.

I framtiden försöker man också utföra byggnadsprojekt i närområdet på så sätt att parkens naturområden inte äventyras.

En planeringstävling ordnades för Lappvikens område och vanns av NREP Ab:s förslag ”Lappvikens vår”. Stadsstyrelsen förkastade förslaget den 22 juni 2020 och fastställde riktlinjer för utvecklingen av området. Dessa är planering och utveckling av området.

 • byggnadernas skyddsvärden bevaras och byggnaderna renoveras
 • områdets öppna karaktär bevaras för stadsborna, i tillräcklig grad vad gäller byggnaderna och i sin helhet vad gäller parken
 • helheten ska möjliggöra att det mentalvårdsarbete som förknippas med områdets historia samt den för stadsborna öppna organisations- och kulturverksamheten förblir en del av området
 • parkens naturvärden ska beaktas och tryggas
 • framtida aktörer i området och eventuella hyresgäster ska förbinda sig till en rättvis och öppen ekonomisk modell där fastigheternas renoveringskostnader beaktas när så är möjligt
 • för renovering av byggnaderna och utveckling av området ska staden om möjligt hitta externa aktörer som kan ta ansvar för helheten
 • Stadskoncernen kan även finnas kvar i området som ägare av byggnaderna eller en del av dem t.ex. via ett eget fastighetsbolag
 • aktörerna och planen i det förslag som vann planeringstävlingen finns fortfarande med i utredningen av helheten till tillämpliga delar
 • en möjlighet som ska utredas är ett gemensamt företag med alternativa ägarandelar.

Helsingfors stadsstyrelses beslut den 22 juni 2020 (på finska)(Länk leder till extern tjänst)

Tanken är att ett nytt fastighetsutvecklingsbolag som grundats av staden och NREP Ab i framtiden ska ansvara för renoveringen, ägandet och uthyrningen av områdets lokaler.  

Helsingfors stad bereder verksamhetskonceptet i samarbete med NREP Ab. Fastighet Ab Kabelhuset och områdets nuvarande hyresgäster har deltagit i planerandet av konceptet. 

NREP Ab vann tävlingen om att utveckla Helsingfors stads område som ordnades 2018–2020. Helsingfors stad beslöt sig för att förkasta resultatet av tävlingen och fastställa riktlinjer för utvecklingen av området den 22 juni 2020.

I början av 2021 publicerade staden den beställda, externa utredningen om en verksamhets- och genomförandemodell för Lappvikens sjukhusområde samt ett åtgärdsförslag för utveckling av Lappviken. Utvecklingen av områdets byggnader fortsätter utifrån riktlinjerna i utredningen.

Fastighets Ab Kabelhuset är med i utredningen av helheten eftersom bolaget har erfarenhet av liknande projekt på Kabelfabriken och i Södervik.

Staden vill att Lappvikens område blir en öppen och levande plats som så många helsingforsare som möjligt kan njuta av.

Lappvikens sjukhusbyggnader måste renoveras på ett sätt som bevarar deras kulturhistoriska värden.

Man vill behålla möjligheten att det även i framtiden bedrivs en verksamhet med låg tröskel för välbefinnande och mental hälsa samt ett konstnärligt arbete som stöder detta.

Förändringen av stationsplanen startar troligen 2023. Planändringen definierar byggnadernas användningsändamål.