Delgeneralplanläggning i Östersundom

Delgeneralplanen för Östersundom har framskridit till scenarieskedet. Av området har det utarbetats sju bilder av framtidsscenarier.

I delgeneralplanen för Östersundom är de viktigaste sakerna som ska lösas spårtrafikförbindelsen, markanvändningen som stöder den och förstärkandet av det gröna nätverket.

En väsentlig utgångspunkt för planeringen av området är Natura 2000-områden och naturskyddsområden som är belägna i området, samt att säkerställa viktiga ekologiska förbindelser.
Flygfoto över Östersundom

Scenarierna för markanvändningen i Östersundom kan bedömas i en webbenkät

Planeringen av delgeneralplanen för Östersundom har framskridit under våren och sommaren. För området har det upprättats flera markanvändningsscenarier som avviker från varandra och med hjälp av vilka det granskas hurdan framtidens Östersundom skulle kunna vara. I verkstaden kan du evaluera scenarier och diskutera dem med planerarna. Ingen förhandsanmälan behövs. Det finns plats för cirka 100 besökare. Mötet hålls på finska.

Planeringen av delgeneralplanen för Östersundom har framskridit under våren och sommaren. För området har det upprättats flera markanvändningsscenarier som avviker från varandra och med hjälp av vilka det granskas hurdan framtidens Östersundom skulle kunna vara.

 

Vad är scenarierna?

Scenarierna är ännu inte planläggningsplaner. Inget av scenarierna är tänkt att förverkligas som det är, utan nu undersöker vi konsekvenserna av olika delar och lösningar i dem. Utgående från bedömningen av konsekvenserna kan vi dra slutsatser för att utarbeta ett faktiskt utkast till delgeneralplanen.

Avsikten är att välja och vidareutveckla delar och lösningar från de olika scenarierna som grund för utkastet till delgeneralplanen.

Presentationsmaterialet för scenarierna

Vad handlar det om?

Helsingfors stad tar fram en delgeneralplan för Östersundom i vilken de grundläggande principerna för markanvändningen på området i framtiden fastställs, till exempel områden där det ska byggas, trafikförbindelserna och rekreationsområdena. Delgeneralplanen styr utvecklingen av området på lång sikt. Utifrån markanvändningsscenarierna upprättas ett utkast till delgeneralplanen 2023.

Den gemensamma generalplanen för Östersundom upphävdes i maj 2021 och planeringen i området fortsätter med delgeneralplanläggning.

För Östersundoms område finns ingen gällande generalplan. Helsingfors, Vanda och Sibbo utarbetade en gemensam generalplan för Östersundoms område 2010–2018. Högsta förvaltningsdomstolen upphävde beslutet om godkännandet av planen den 10 maj 2021. Upphävningen grundade sig på skadliga konsekvenser som gällde områden som hör till Naturanätverket.

För Östersundom behövs en generalplan med rättsverkningar som styr markanvändningen och byggandet i området samt skyddar områdets naturvärden. Planeringsområdet för delgeneralplanen för Östersundom omfattar hela Östersundoms stordistrikt samt en del av Svarta backens delområde som inte hörde till Helsingfors generalplan 2016. Helsingfors stad äger 59 procent av planområdets yta.

Med delgeneralplanen anvisas områdets centrala samhällsstruktur med vilken avses områden som ska byggas, grönområden som bevaras, samt som en central del spårtrafiken och dess utstakning.

Med delgeneralplanen vill man förbereda sig på Helsingfors befolkningstillväxt, styra tillväxten på ett hållbart sätt, öka det mångsidiga bostadsutbudet, erbjuda byggplatser för småhus, och balansera huvudstadsregionens struktur österut.

Information om utarbetandet av delgeneralplanen och möjligheterna till deltagande ges under hela planläggningsprocessen. De viktigaste förfarandena för deltagande är de lagstadgade framläggandena, samråden mellan myndigheter och intressentgrupper, presentations- och diskussionsmötena samt fri diskussion med beredarna.

Du kan beställa nyhetsbrevet på ostersundom-uutiskirje.mail-eur.net

Kartta: Östersundomin osayleiskaavan suunnittelualue
Bild: Helsingin kaupunki
Östersundomns delgenelarplan, planereringsområdet
Bild: Helsingfors stad

Delgeneralplanens faser och tidsschemat för deltagandet

Information om utarbetandet av delgeneralplanen och möjligheterna till deltagande ges under hela planläggningsprocessen. De viktigaste förfarandena för deltagande är de lagstadgade framläggandena, samråden mellan myndigheter och intressentgrupper, presentations- och diskussionsmötena samt fri diskussion med beredarna.

 1. 1.12.2021–9.1.2022 Kartenkät

 2. 2.12.2021 Webbevenemanget Nytt i Östersundom

 3. Planen för deltagande och bedömning är framlagd för påseende 1.–28.2.2022

  • På webbplatsen
  • Stadsmiljösektorns kundtjänst
  • Helsingfors karttjänst.
 4. Webbevenemang 9.2.2022 kl. 17–18.30

 5. 11.5.2022 presenteras planeringssituationen i webbevenemanget Nytt i östra Helsingfors

 6. 23.5.2022 Webbevenemang

 7. 7.11. - 6.12.2022 Webenkät om markanvändningsscenarier

 8. 10.11.2022 Workshop för invånare och experter i fasen för markanvändningsscenarier

 9. Början av 2024 Planutkastet är framlagt för påseende

 10. 2025 Planförslaget är framlagt för påseende