Östersundomin kaavoitus

Helsingin kaupunki laatii Östersundomiin osayleiskaavaa. Tärkeimpiä ratkaistavia asioita ovat raideliikenneyhteys ja siihen liittyvä maankäyttö, viherverkosto, luonnonsuojelualueet sekä ekologiset yhteydet. Tavoitteena on, että osayleiskaavaehdotus on valmis vuonna 2025. Samaan aikaan käynnissä on myös Landbon ja Karhusaaren pohjoisosan asemakaavojen muutokset.
Östersundomin suunnittelualue kartalla.

Ajankohtaista

Östersundomin osayleiskaavoitus on nyt kaavaluonnosvaiheessa. Suunnittelun pohjaksi laaditut suunnitteluperiaatteet hyväksyttiin Helsingin kaupunkiympäristölautakunnassa 19.12.2023 linkki lautakunnan päätökseen(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) Suunnitteluperiaatteet olivat nähtävillä syyskuussa 2023 ja niitä esiteltiin silloin myös asukastilaisuudessa. 

Tavoitteena on laatia osayleiskaavaluonnos vuoden 2024 aikana. Työhön liittyy myös useita selvityksiä ja vaikutusten arviointeja, jotka käynnistyvät vuoden 2024 aikana. 

Kaavaluonnokseen liittyvä vuorovaikutus ja asukastilaisuus on alustavasti suunniteltu olevan syksyllä 2024. Tämän jälkeen osayleiskaavoitus etenee kaavaehdotusvaiheeseen arviolta vuonna 2025.  

Alueesta tavoitellaan luonnonläheistä raideliikenteen pikkukaupunkia  

Kaupunkiympäristölautakunnassa hyväksyttyjen suunnitteluperiaatteiden mukaisesti Östersundomin alue suunnitellaan pikaraitiotiehen perustuvana, viherverkoston ja arvokkaimmat luontoalueet huomioivana kokonaisuutena. 

Pikaraitiotien linjaus kulkee pääosin Uutta Porvoontietä pitkin ja se kytkeytyy Itäkeskukseen. Uusi rakentaminen sijoittuu ensisijaisesti raideliikenteen varrelle ja olemassa olevaan rakenteeseen tukeutuen. Luontoarvoiltaan tärkeimmät alueet säilyvät ja osayleiskaavassa osoitetaan kattava luonnonsuojelualueiden verkosto. 

Alueen toteutuminen on sidottu raideliikennepäätökseen ja laajamittainen rakentaminen toteutuu kuitenkin vasta pitkällä aikavälillä. Sitä ennen edistetään olemassa olevien pientaloalueiden täydennysrakentamista, viher- ja virkistysverkoston kehittämistä sekä työpaikka-alueiden toteutumista. 

Osayleiskaavan suunnitteluperiaatteiden tausta

Suunnitteluperiaatteissa kuvataan osayleiskaavoitusta ohjaavat periaatteet  ja esitetään alueen maankäyttö ja liikennejärjestelmä yleispiirteisesti.

Helsingin kaupunki laati vuonna 2022 Östersundomiin seitsemän erilaista maankäytön skenaariota. Niiden vaikutuksia arvioitiin muun muassa luontoon, linnustoon, kulttuuriympäristöön, ilmastoon, liikenteeseen ja talouteen. Maankäytönskenaarioiden, vaikutusten arviointien ja saadun palautteen pohjalta valmisteltiin syksyllä 2023 nähtävillä olleet suunnitteluperiaatteet. 

Löydät suunnitteluperiaatteet ja vaikutusten arvioinnit aloitus- ja suunnitteluperiaatevaiheen vuorovaikutusraportin Helsingin karttapalvelusta.  

Siirry Helsingin karttapalveluun Östersundomin asiakirjoihin(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Östersundomiin tehdään osayleiskaava ja muutetaan asemakaavoja 

Osayleiskaavalla osoitetaan alueen keskeinen yhdyskuntarakenne ja siinä keskitytään kaupunkirakenteen kannalta keskeisiin asioihin, kuten asumiseen, työpaikkojen ja palvelujen sijoittumiseen, liikenneyhteyksiin sekä virkistys- ja viherverkostoon. Osayleiskaava ohjaa alueen asemakaavoitusta.

Östersundomin osayleiskaava laaditaan alueelle, johon kuuluu Östersundomin suurpiiri ja Mustavuoren osa-alueesta se osa, jossa ei ole voimassa Helsingin yleiskaava 2016. 

Lue lisää eri kaavatasoista verkkosivulta Miten suunnittelu etenee?

Nykyisten pientaloalueiden asemakaavoitus

Samaan aikaan osayleiskaavan kanssa kaupunki laatii asemakaavan muutoksia nykyisillä pientaloalueilla. Tällä hetkellä käynnissä on Landbon ja Karhusaaren pohjoisosan asemakaavan muutokset.

Östersundomiin on laadittu nykyisten pientaloalueiden asemakaavoitusohjelma, jossa  on määritelty alueet, joiden täydennysrakentaminen on mahdollista ennen Östersundomin raideliikenteeseen sitoutuvaa aluerakentamista.

Kaavoitusohjelmaan kuuluvat alueet ovat vakiintuneita pientaloalueita, jotka säilyvät pääasiassa pientaloalueina tulevaisuudessa. Lisärakentaminen edellyttää vesihuollon kehittämistä. Vesihuollon suunnittelun ja investointien eteneminen voi vaikuttaa asemakaavoitusohjelmassa esitettyyn aikatauluun.

Helsingin asemakaavoittamattomat alueet ovat suunnittelutarvealuetta, jolloin rakennuslupa edellyttää myönteistä suunnittelutarveratkaisua, vaikka rakennuskielto ei olekaan enää voimassa. 

Myönteinen suunnittelutarveratkaisu myönnetään lähtökohtaisesti vain olemassa olevan asuinrakennuksen purkamiseen ja korvaamiseen uudella asuinrakennuksella.

Lue lisää asemakaavoituksen aikataulusta Östersundomin nykyisten pientaloalueiden asemakaavoitusohjelmasta 2022 (pdf).

Linkit karttapalveluun:

Landbon suunnitteluperiaatteet ja asemakaavan muutos(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Karhusaaren pohjoisosan asemakaavan muutos(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Usein kysyttyä

Östersundomin alueella ei ole enää voimassa rakennuskieltoa. Rakennuskielto päättyi toukokuussa 2021 kun Korkein hallinto-oikeus (KHO) kumosi Östersundomin yhteisen yleiskaavan.  

Karhusaaren pohjoisosassa on rakennuskieltoalue asemakaavan laatimista varten.   

Helsingin asemakaavoittamattomat alueet ovat  suunnittelutarvealuetta, jolloin rakennuslupa edellyttää myönteistä suunnittelutarveratkaisua, vaikka rakennuskielto ei olekaan enää voimassa.  

Myönteinen suunnittelutarveratkaisu myönnetään lähtökohtaisesti vain olemassa olevan asuinrakennuksen purkamiseen ja korvaamiseen uudella asuinrakennuksella. 

Östersundomin alueella ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa.

Helsinki, Vantaa ja Sipoo laativat Östersundomin alueelle kuntien yhteistä yleiskaavaa vuosina 2010−2018. Korkein hallinto-oikeus kumosi Östersundomin yhteisen yleiskaavan vuonna 2021.  Nyt alueelle laaditaan osayleiskaava. Tavoitteena on, että se on valmis vuonna 2025.

Östersundomin osayleiskaavan tavoitteita ovat Helsingin väestönkasvuun varautuminen, kasvun ohjaaminen kestävästi, monipuolisen asuntotarjonnan lisääminen, rakennuspaikkojen tarjoaminen pientaloille ja pääkaupunkiseudun seuturakenteen tasapainottaminen idän suuntaan.

Asiakirjat

Löydät osayleiskaavaa ja asemakaavoja koskevat asiakirjat Helsingin karttapalvelusta.

 

Östersundomin kaavat ja suunnitelmat Helsingin karttapalvelussa. - Avaa kartta suurempana(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Osayleiskaavoituksen aikataulu

 1. Aloitus

  • Karttakysely 12/2021–1/2022 
  • Uutta Östersundomia -verkkotilaisuus 12/2021 
 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

  • Nähtävillä ja mielipiteet 2/2022  
  •  Keskustelutilaisuus verkossa 02/2022 
  • Uutta Itä-Helsinkiä -verkkotilaisuus 05/2022 
  • Keskustelutilaisuus verkossa 05/2022 
 3. Maankäyttöskenaariot

  • Verkkokysely 11-12/2022 
  • Asukastyöpaja Sakarinmäen koululla 11/2022
 4. Suunnitteluperiaatteet

  • Nähtävillä ja mielipiteet 9/2023
  • Keskustelutilaisuus Sakarinmäen koululla 9/2023
  • Kaupunkiympäristölautakunnan käsittely, marras-joulukuu 2023
 5. Kaavaluonnos nähtävillä syksyllä 2024 ja asukasvuorovaikutus

 6. Kaavaehdotus nähtävillä vuonna 2025

Yhteystiedot

Nimi
Pasi Rajala

Titteli
Yleiskaavapäällikkö

Nimi
Anne Karlsson

Titteli
Projektipäällikkö Osayleiskaavoitus

Nimi
Tuomas Lehtonen

Titteli
Yleiskaavasuunnittelija

Nimi
Iiris Karvinen

Titteli
Yleiskaavasuunnittelija

Nimi
Tuukka Linnas

Titteli
Tiimipäällikkö Asemakaavoitus

Nimi
Katri Backman

Titteli
Yleiskaavasuunnittelija

Tämän sivun löydät myös osoitteella hel.fi/ostersundom-kaava.