Planläggning av Östersundom

För Östersundom utarbetas en delgeneralplan. De viktigaste frågorna som ska lösas är spårtrafikförbindelsen och markanvändningen som stöder den, nätverket av grönområden, naturskyddsområdena samt de ekologiska förbindelserna. Målet är att förslaget till delgeneralplan blir färdigt år 2025. Samtidigt görs ändringar i detaljplanerna för Landbo och den norra delen Björnsö.
Östersundomin suunnittelualue kartalla.

Aktuellt

Planeringen av delgeneralplanen för Östersundom är nu i utkastskedet. De planeringsprinciper som utarbetats som underlag för planeringen godkändes i Helsingfors stadsmiljönämnd den 19 december 2023 (länk till nämndens beslut). Planeringsprinciperna lades fram i september 2023 och presenterades då också på ett invånarmöte.

Målet är utarbeta ett utkast till delgeneralplanen under 2024. Till arbetet hör också flera utredningar och konsekvensbedömningar som inleds under 2024.

Interaktion och ett invånarmöte gällande utkastet till planen planeras preliminärt att ske under hösten 2024. Därefter går delgeneralplanen över till utkastskedet uppskattningsvis år 2025.

Området ska bli en naturnära småstad med spårtrafik

I enlighet med de planeringsprinciper som godkänts av stadsmiljönämndenÖstersundoms område planeras som en helhet som grundar sig på snabbspårvägen samt beaktar nätverket av grönområden och de mest värdefulla naturområdena. Området ska bli en naturnära småstad med spårtrafik.

Snabbspårvägslinjen går huvudsakligen längs Nya Borgåvägen och ansluts till Östra centrum. Nytt byggande placeras i regel utmed spårtrafiken och utgående från de befintliga konstruktionerna. De viktigaste naturområdena bevaras och i delgeneralplanen anvisas ett omfattande nätverk av naturskyddsområden.

Förverkligandet av området är kopplat till beslutet om spårtrafik och omfattande byggande sker dock på lång sikt. Före detta främjas kompletteringsbyggandet av de befintliga småhusområdena, utvecklingen av nätverket av grön- och rekreationsområden samt genomförandet av arbetsplatsområden.

Bakgrund till planeringsprinciperna för delgeneralplanen

I planeringsprinciperna beskrivs principerna som styr delgeneralplanläggningen samt markanvändningen och trafiksystemet i området på ett allmänt sätt.

Helsingfors stad utarbetade 2022 sju olika markanvändningsscenarier för Östersundom. Konsekvenserna bedömdes för bland annat naturen, fågelbeståndet, kulturmiljön, klimatet, trafiken och ekonomin. Utifrån markanvändningsscenarierna, konsekvensbedömningarna och responsen som fåtts, har man utarbetat planerinsprinciperna som var framlagda bereddes planeringsprinciper som lades fram hösten 2023Planeringsprinciperna förs till stadsmiljönämnden för behandling i november–december 2023. Utkastet till delgeneralplan blir färdigt uppskattningsvis under 2024 och förslaget under 2025.

Du hittar planeringsprinciperna och konsekvensbedömningarna samten dialograpport över inledningsskedet och skedet för planeringsprinciperi Helsingfors karttjänst. 

Du hittar planeringsprinciperna och konsekvensbedömningarna i Helsingfors karttjänst(Länk leder till extern tjänst)

För Östersundom görs en delgeneralplan och detaljplanerna ändras

Med delgeneralplanen anvisas områdets centrala samhällsstruktur och där koncentrerar man sig på saker som är viktiga för stadsstrukturen, såsom boendet, placeringen av arbetsplatser och tjänster, trafikförbindelserna samt rekreations- och grönnätverket. Delgeneralplanen styr områdets detaljplanering.

Delgeneralplanen för Östersundom utarbetas för området som omfattar Östersundoms stordistrikt och den del av Svarta backens delområde som inte hör till Helsingfors generalplan 2016.  

Läs mer från webbsidan Hur framskrider planeringen

 

Detaljplanläggning av de befintliga småhusområdena

Helsingfors stad bereder samtidigt med delgeneralplanen även ändringar i detaljplanen i de befintliga småhusområdena. För tillfället pågår ändringar i detaljplanen för Landbo och norra delen av Björnsö.

För Östersundom har man utarbetat ett detaljplanläggningsprogram för de befintliga småhusområdena, där det fastställs områden där kompletteringsbyggande är möjligt före det områdesbyggande som är bundet till spårtrafiken i Östersundom.

De områden som ingår i planläggningsprogrammet är etablerade småhusområden som i huvudsak bevaras som småhusområden i framtiden. Ytterligare byggande förutsätter utveckling av vattenförsörjningen.

Alla områden utan detaljplaner i Helsingfors kan i princip ses som områden med planeringsbehov, varvid bygglovet kräver en positiv lösning av planeringsbehovet, även om byggförbudet inte längre gäller. 

Ett positivt avgörande som gäller planeringsbehov beviljas i princip endast för rivning av ett befintligt bostadshus och ersättning med nybyggnation.

Läs mer om tidtabellen för detaljplanläggningen i detaljplaneringsprogrammet för de befintliga småhusområdena i Östersundom 2022 (På finska, pdf)  

Länk till karttjänsten:

Planeringsprinciper för Landbo och ändring av detaljplanen(Länk leder till extern tjänst)

Ändring av detaljplanen för den norra delen av Björnsö(Länk leder till extern tjänst)

Vanliga frågor

Inget byggförbud gäller för Östersundoms område för utarbetande av delgeneralplan. Byggförbudet gick ut i maj 2021 när Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) förkastade den gemensamma generalplanen för Östersundom.

I norra delen av Björnsö finns ett byggförbudsområde för utarbetande av detaljplan.  

Alla områden utan detaljplaner i Helsingfors kan i princip ses som planeringsbehovsområden, varvid bygglovet kräver en positiv lösning på planeringsbehovet, även om byggförbudet inte längre gäller. 

Ett positivt avgörande som gäller planeringsbehov beviljas i princip endast för rivning av ett befintligt bostadshus och ersättning med nybyggnation.

Helsingfors, Vanda och Sibbo utarbetade en gemensam generalplan för Östersundoms område 2010–2018. Högsta förvaltningsdomstolen förkastade den gemensamma generalplanen för Östersundom 2021.  Nu arbetas en delgeneralplan för området. Målet är att det blir färdigt 2025.

Med delgeneralplanen för Östersundom vill man förbereda sig på Helsingfors befolkningstillväxt, styra tillväxten på ett hållbart sätt, öka det mångsidiga bostadsutbudet, erbjuda byggplatser för småhus och balansera huvudstadsregionens struktur österut.

Dokument

Du hittar dokumenten om delgeneralplanen och detaljplanerna i Helsingfors karttjänst. (På finska)

Östersundomin kaavat ja suunnitelmat Helsingin karttapalvelussa. - Avaa kartta suurempana - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Delgeneralplanens deltagandet

 1. Start av planering

  • Kartenkät 12/2021–01/2022 
  • Webbevenemanget Nytt i Östersundom12/2021 
 2. Planen för deltagande och bedömning är framlagd för påseende

  • Webbevenemang 02/2022 
  • Webbevenemanget Nytt i Östersundom 05/2022 
  • Webbevenemang 05/2022 
 3. Markanvändningsscenarier

   

  • Webenkät 11/2022 
  • Workshop för invånare och experter 11/2022

   

 4. Planeringsprinciper för delgeneralplan

  • Åsikter senast fredagen den 29 september 2023  
  • Diskussionsmöte i skolan Sakarinmäen 9/2023
  • Stadsmiljönämden 11 -12/2023
 5. Planutkastet är framlagt för påseendehösten 2024 och invånarinteraktion

 6. Planförslaget är framlagt för påseende 2025

Kontaktuppgifter