Hoppa till huvudinnehåll

Delgeneralplan för Viksstranden–Lahtisleden

Viksstrandens–Lahtisledens delgeneralplan är under beredning. Planeringsområdet kopplar Arabiastranden till Vik.
kuva suunnittelualueesta

Med delgeneralplanen för Viksstranden–Lahtisleden utvidgas stadskärnan i riktningen mot Lahtisleden, stärks markanvändningen inom kollelktivtrafikzonen för Viks–Malms snabbspårväg samt tryggas Natura-värden i Gammelstadsviken. Lahtisledens funktionalitet som är viktig för den nationella kollektiv- och godstrafiken säkerställs samtidigt som dess anpassning till stadsstrukturen i utveckling förbättras och dess skadliga miljökonsekvenser minskas.

Delgeneralplanen kompletterar Generalplanen 2016 genom att på generalplannivån anvisa lösningarna för markanvändning och trafik i Lahtisledens omgivning. Högsta förvaltningsdomstolen upphävde en del av planmarkeringarna längs Lahtisleden i Generalplanen 2016. Med delgeneralplanen harmoniserar man nu generalplanehelheten med diskontinuitetspunkter som uppstått till följd av avlägsnandena. Stadskärnan som utvidgas från Arabiastranden till Vik planeras att ha en tät struktur och mångsidiga funktioner.  

Stadsmiljönämnden godkände 7.3.2023 delgeneralplanens planeringsprinciper enligt vilka:

 • utgångspunkten för planeringen av området är principerna för hållbar utveckling, det vill säga att mildra klimatförändringarna och stärka den biologiska mångfalden
 • en tät stadsstruktur med blandad användning i stadens centrum, gör det möjligt för staden att växa i ett attraktivt område som kombinerar goda transportförbindelser med närhet till naturen
 • Lahtisleden utvecklas som en stadsmotorväg och genom minskning av dess miljöpåverkan.
 • säkerställandet av att spårjokern Vik-Malm är lönsam som en snabb central förbindelse till nordöstra Helsingfors
 • utökandet och förbättrandet av fotgängar- och cykelvägnätet
 • de offentliga tjänsterna dimensioneras för den nya mängden invånare
 • främjandet av företagsverksamhet i syfte att upprätthålla åtminstone den nuvarande sysselsättningsnivån i området.
 • bevarandet av Naturaområdenas naturvärden säkerställs
 • Utvecklandet av det gröna nätverket och rekreationsområdena för att tillgodose behoven hos den växande befolkningen.

Vid Viks elstation genomförs en jordkabelanslutning för stamnätet, som är en del av en större energiförsörjningshelhet som gäller hela staden. I kvarteret Kumpulan kärki planeras en ny depå för spårtrafiken. I området ligger även ett avloppsreningsverk vars framtida behov man förbereder sig för.

Information om utarbetandet av delgeneralplanen och möjligheterna till deltagande ges under hela planläggningsprocessen.

Delgeneralplanens faser och tidsschemat för deltagandet

 • Januari-februari 2022: planen för deltagande och bedömning

 • Oktober 2022: Vik och Rönninge områdets planläggnings kartenkät

 • Februari 2023: planeringsprinciper

 • Höst 2023: planutkast

 • 2024: planförslag

 • 2025: reviderat planförslag