Delgeneralplan för Viksstranden–Lahtisleden

Viksstrandens industriområde ändras till ett bostadsområde som liknar stadskärnan längs snabbspårvägen Vik–Malm. Åtgärder för att minska Lahtisledens miljöpåverkan undersöks.
osayleiskaavan suunnittelualue.

Stadsmiljönämnden godkände 5.3.2024 ett utkast till delgeneralplanen för Viksstranden–Lahtisleden, enligt vilket Viksstranden planeras som en varierad stadsdel i stil med stadskärnan som förenar Arabiastranden och Vik. Viksstranden erbjuder attraktivt boende intill Viks naturskyddsområde och möjliggör en ökning av antalet arbetsplatser i det nya området. Den planenliga befolkningen stöder uppkomsten av tjänster och förbättrar även serviceutbudet i de omgivande områdena.

Snabbspårvägen Vik–Malm

Kollektivtrafikens stamlinje på planeområdet är snabbspårvägen Vik−Malm, Viima. Linjen fungerar som kollektivtrafikens stamförbindelse mellan hela nordöstra Helsingfors och centrum, och möjliggör en stadsutveckling som stöder sig på spårtrafiken bland annat i området kring Malms flygplats. Dessutom betjänar Viima behoven för den nya bosättningen och de nya arbetsplatserna längs linjen.

I delgeneralplanen har snabbspårvägen Vik–Malm dragits längs Lahtisleden. Vid Viksstranden är snabbspårvägens hållplats belägen nordost om Ärtåkersvägen. Planen omfattar ett centrum med ett torg och kommersiella tjänster kring hållplatsen. Smidiga promenadförbindelser leder från det centrala torget till den omgivande stadsstrukturen, vilket gör det enkelt och attraktivt för så många invånare som möjligt att använda kollektivtrafiken.

Grönområdena i centrum av planeringen

Delgeneralplaneområdet ansluter till Natura-områdena vid både Gammelstadsviken och Vandaån. Bevarandet av dessa naturvärden har säkerställts i planeringen genom att anvisa byggandet tillräckligt långt från dessa och i huvudsak till redan bebyggda områden.

Förutom skyddsområden finns på området även parkområden för rekreation. Målet är att grönområdena utgör en balanserad helhet där både invånarnas rekreationsbehov och naturskyddets krav har beaktats. I framtiden blir Viksstranden en god livsmiljö för alla – från tvåfotade till åttafotade.

Personliga kvartersområden

Områdets kvartersstruktur följer det nuvarande gatunätet, vilket möjliggör flexibelt förnyande av områdets byggnadsbestånd även i form av mindre helheter. Viksvägen blir kvar på sin nuvarande plats. Parkeringen koncentreras till parkeringshus.

Viksstrandens bostadskvarter fortsätter Gammelstadsvikens kvartersstruktur. Den trädbevuxna parkförbindelsen längs bäcken vid Borgnäsudden stärker den gröna förbindelsen mellan Natura-områdena. Cykelbanan från centrum till Vik går längs utkanten av området.

För att komplettera Gammelstadsvikens rekreationshelhet har Borgnäsuddens område utformats utifrån naturskyddets och rekreationens utgångspunkter.

En fästningsliknande kvarterskonstruktion har planerats för Viksberget, där utsikten är en särskild attraktionsfaktor. Spårvägshållplatsens tillgänglighet säkras med hjälp av en gångbro över Ärtåkersvägen och Sågkvarnsbrinken.

I Idviksområdet planeras ett skolcentrum med bollplan som betjänar boendet och området. Vid områdets sydöstra kant sammanflätas stadsstrukturen med naturmiljön. På grund av jordmånen koncentreras byggandet till områdets västra del.

Ett kvarter med kontorslokaler som redan har planlagts i utkanten av stadsdelen Forsby ändras så att det används för boende. Avlägsnande av den nuvarande lågtrafikerade öglerampen har redan lagts fram i den nuvarande detaljplanen.

Lahtisleden blir mer stadslik

Lahtisleden betjänar särskilt långväga kollektiv- och varutrafik. Vägen är en del av det riksomfattande huvudvägnätet och dess funktion är viktig att bevara. Denna vägsträcka utgör motorvägens infartsavsnitt till staden och dess gatunät. Vid planeringen av vägavsnittet samordnas ledens trafikmässiga behov med behovet av att minska störningen för den omgivande stadsstrukturen.

Enligt en förutredning av Lahtisleden som har utarbetats vid sidan av delgeneralplanen kan hastighetsbegränsningen sänkas till 80 km/h, och i det fortsatta arbetet utreds möjligheterna till en hastighetsnivå på 60 km/h. Vägens karaktär som motorväg bevaras dock och exempelvis planeras inga nya anslutningar.

Förberedelser för vatten- och energibehov

En omfattande infrastruktur för stadens vatten- och energiförsörjning är belägen i planeområdet, och verksamhetsförutsättningarna och utvecklingen av dessa säkerställs.

Viksbacka avloppsreningsverk förbereder sig inför framtidens behov. På elstationen i Vik i Energikvarteret genomförs en jordkabelförbindelse till stamnätet, vilket är en del av en större energiförsörjningshelhet som gäller hela staden. En ny depå för spårvagnstrafiken planeras i kvarteret Kumpulankärki. Under beredningen av denna delgeneralplan har detaljplaner utarbetats för områdena Kumpulänkärki och Energikvarteret. Delgeneralplanens lösningar följer de utarbetade detaljplanerna.

Då delgeneralplaneområdet byggs upp upphör dess nuvarande verksamhet som småskaligt industriområde. Företagsverksamhet kan dels placeras i kvartersstadens fysiska butiker och dels i de företagsområden som anvisats längs Lahtisleden. I och med det ökade invånarantalet i området öppnas nya möjligheter för företagsverksamhet, särskilt inom servicesektorn.

Delgeneralplanens faser och tidsschemat för deltagandet

 1. Januari-februari 2022: planen för deltagande och bedömning

 2. Oktober 2022: Vik och Rönninge områdets planläggnings kartenkät

 3. Februari 2023: planeringsprinciper

 4. Höst 2023: planutkast

  • Delgeneralplanen för Viksstranden–Lahtisleden finns till påseende 10.4.–2.5.2024. Under denna tid kan du bekanta dig med utkastet på Helsingfors stads webbplats (länk till karttjänsten) eller på Viks bibliotek (Viksbågen 11). En planerare är anträffbar på Viks bibliotek 11.4., 12.4. och 15.4. kl. 15−19.
  • Åsikter om utkastet till delgeneralplan kan sändas till stadens registratorskontor fram till 2.5.2024.
 5. 2024: planförslag

  • Förslaget till delgeneralplan utarbetas på sensommaren 2024. Planen godkänns av stadsfullmäktige.
 6. 2025: reviderat planförslag

Den här sidan hittar du också på adressen hel.fi/vikstranden-lahtisleden-plan.