Viikinrannan-Lahdenväylän osayleiskaava

Viikinrannan-Lahdenväylän osayleiskaava on valmisteilla. Suunnittelualue yhdistää Arabianrannan Viikkiin.
kuva suunnittelualueesta

Viikinrannan−Lahdenväylän osayleiskaavalla laajennetaan kantakaupunkia Lahdenväylän suunnassa, vahvistetaan maankäyttöä Viikin−Malmin pikaraitiotien joukkoliikennevyöhykkeellä sekä turvataan Vanhankaupunginlahden Natura-arvot. Valtakunnallisen joukko- ja tavaraliikenteen kannalta tärkeän Lahdenväylän toimivuus varmistetaan, samalla parantaen sen sovitusta kehittyvään kaupunkirakenteeseen ja vähentäen sen haitallisia ympäristövaikutuksia.

Osayleiskaava täydentää Yleiskaavaa 2016 osoittamalla Lahdenväylän ympäristön yleiskaavatasoiset maankäytön ja liikenteen ratkaisut. Korkein hallinto-oikeus kumosi osan Yleiskaavan 2016 merkinnöistä Lahdenväylän varrella. Osayleiskaavalla eheytetään nyt yleiskaavallinen kokonaisuus poistojen synnyttämistä epäjatkuvuuskohdista. Arabianrannasta Viikkiin laajeneva kantakaupunki suunnitellaan rakenteeltaan tiiviiksi ja toiminnoiltaan monipuoliseksi.  

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi 7.3.2023 osayleiskaavan suunnitteluperiaatteet, joiden mukaan:

  • alueen suunnittelun lähtökohtana ovat kestävän kehityksen periaatteet eli ilmastonmuutoksen hillintä sekä luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen
  • kantakaupunkimaisen tiivis ja toiminnoiltaan sekoittunut kaupunkirakenne mahdollistaa kaupungin kasvun houkuttelevalle alueelle, jossa hyvät liikenneyhteydet yhdistyvät luonnonläheisyyteen
  • Lahdenväylää kehitetään kaupunkimaisena moottoritienä vähentäen sen ympäristövaikutuksia
  • Viikin-Malmin pikaraitiotien toteutusedellytykset nopeana Koillis-Helsingin keskustayhteytenä varmistetaan
  • jalankulun ja pyöräliikenteen verkostoja tihennetään ja parannetaan
  • julkiset palvelut mitoitetaan uutta asukasmäärää varten
  • yritystoimintaa edistetään tavoitteena alueen työpaikkamäärän säilyminen vähintään nykyisellä tasolla.
  • Natura-alueiden luontoarvojen säilyminen varmistetaan
  • Viherverkostoa ja virkistysalueita kehitetään vastaamaan lisääntyvän asukasmäärän tarpeita

Osayleiskaavatyön kanssa samanaikaisesti alueella on vireillä tarkempaa suunnittelua, kuten Keski-Viikin kaavarunko ja Pihlajiston suunnitteluperiaatteet. Viikin sähköasemalle toteutetaan kantaverkon maakaapeliyhteys, mikä on osa laajempaa koko kaupunkia koskevaa energiahuollon kokonaisuutta. Kumpulan kärki- kortteliin suunnitellaan uutta raitioliikenteen varikkoa. Alueella sijaitsee myös jätevedenpuhdistamo, jonka tulevaisuuden tarpeisiin varaudutaan.

Osayleiskaavan laatimisesta ja osallistumismahdollisuuksista tiedotetaan koko kaavaprosessin ajan.

Tämän sivun löydät myös osoitteella hel.fi/viikinranta-lahdenvayla-kaava.