Viikinrannan-Lahdenväylän osayleiskaava

Viikinrannan pienteollisuusalue muuttuu kantakaupunkimaiseksi asuinalueeksi tulevan Viikin−Malmin pikaraitiotien varteen. Lahdenväylälle tutkitaan toimenpiteitä sen ympäristövaikutusten vähentämiseksi.
osayleiskaavan suunnittelualue.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi 5.3.2024 Viikinrannan−Lahdenväylän osayleiskaavan luonnoksen, jonka mukaan Viikinranta suunnitellaan Arabianrannan ja Viikin yhdistäväksi kantakaupunkimaiseksi, moni-ilmeiseksi kaupunginosaksi. Se tarjoaa houkuttelevaa asumista Viikin luonnonsuojelualueen vierellä sekä mahdollistaa työpaikkamäärän kasvun uudistuvalla alueella. Kaavan mukainen asutus tukee palveluiden syntymistä ja parantaa myös ympäröivien alueiden palvelutarjontaa.

Viikin−Malmin pikaraitiotie

Kaava-alueen joukkoliikenteen runkolinjana on Viikin−Malmin pikaraitiotie, Viima. Se toimii koko koillisen Helsingin joukkoliikenteen runkoyhteytenä keskustaan mahdollistaen raideliikenteeseen tukeutuvan kaupunkikehityksen muun muassa Malmin kentän alueelle. Lisäksi Viima palvelee linjan varrelle syntyvän uuden asutuksen ja työpaikkojen tarpeita.

Osayleiskaavassa Viikin−Malmin pikaraitiotie on linjattu Lahdenväylän varteen. Viikinrannan kohdalla pikaraitiotien pysäkki sijoittuu Hernepellontien alikulun koillispuolelle. Pysäkin ympärille on kaavassa suunniteltu alueen keskus aukioineen ja kaupallisine palveluineen. Keskusaukiolta johtavat sujuvat jalankulkuyhteydet ympäröivään kantakaupunkirakenteeseen, jolloin julkisen liikenteen käyttö on helppoa ja houkuttelevaa mahdollisimman monelle asukkaalle.

Viheralueet suunnittelun keskiössä

Osayleiskaava-alue liittyy sekä Vanhankaupunginlahden että Vantaanjoen Natura-alueisiin. Näiden luontoarvojen säilyminen on varmistettu suunnittelussa osoittamalla rakentaminen riittävän etäälle näistä ja pääosin jo rakennetuille alueille.

Suojelualueiden lisäksi alueella on virkistykseen suunniteltuja puistoalueita. Tavoitteena on, että viheralueet muodostavat tasapainoisen kokonaisuuden, jossa on otettu huomioon sekä asukkaiden virkistystarpeet että luonnonsuojelun vaatimukset. Viikinranta on tulevaisuudessa hyvä elinympäristö kaikille – kaksijalkaisista kahdeksanjalkaisiin.

Omaleimaisia korttelialueita

Alueen korttelirakenne mukailee nykyistä katuverkkoa, mikä mahdollistaa alueen rakennuskannan uusiutumisen joustavasti myös pienempinä kokonaisuuksina. Viikintie säilyy nykyisellä paikallaan. Pysäköinti on keskitetty pysäköintitaloihin.

Viikinrannan asuinkorttelit jatkavat Vanhankaupunginkosken korttelirakennetta. Pornaistenniemenojaa seuraava puustoinen puistoyhteys vahvistaa Natura-alueiden välistä viheryhteyttä. Keskustasta Viikkiin johtava pyöräilyn baanayhteys kulkee alueen laidalla.

Pornaistenniemen alue on suunniteltu luonnonsuojelun ja virkistyksen lähtökohdista täydentämään Vanhankaupunginkosken virkistyksellistä kokonaisuutta.

Viikinkalliolle on suunniteltu linnoitusmainen korttelirakenne, jonka erityisenä vetovoimatekijänä ovat sieltä avautuvat näkymät. Raitiotiepysäkin saavutettavuuden varmistaa jalankulkusilta Hernepellontien ja Sahamyllynrinteen yli.

Säynäslahden alueelle on suunniteltu asumista sekä aluetta palveleva koulukeskus pallokenttineen. Alueen kaakkoisreunassa kaupunkirakenne lomittuu luonnonympäristöön. Maaperäolosuhteiden vuoksi rakentaminen painottuu alueen länsiosiin.

Koskelan kaupunginosan laidalle jo kaavoitettu toimitilakortteli on suunniteltu muutettavaksi asumiskäyttöön. Nykyisen vähäliikenteisen silmukkarampin poisto on esitetty jo nykyisessä asemakaavassa.

Lahdenväylästä kaupunkimaisempi

Lahdenväylä palvelee erityisesti pitkämatkaista joukko- ja tavaraliikennettä. Tie on osa valtakunnallista päätieverkkoa, ja sen toimivuus on tärkeää säilyttää. Tämä tieosuus on moottoritien lähestymisjakso kaupunkiin ja kaupungin katuverkkoon. Tiejakson suunnittelussa sovitetaan yhteen väylän liikenteelliset tarpeet sekä tarve vähentää häiriöitä ympäröivään kaupunkirakenteeseen.

Osayleiskaavan rinnalla laaditun Lahdenväylän esiselvityksen mukaan tien nopeusrajoitus voidaan alentaa 80 km/h tasolle, ja jatkotyössä selvitetään mahdollisuuksia 60 km/h nopeustasolle. Tie säilyy kuitenkin moottoritiemäisenä, eikä esimerkiksi uusia liittymiä suunnitella.

Vesi- ja energiahuollon tarpeisiin varaudutaan

Kaava-alueella sijaitsee runsaasti kaupungin vesi- ja energiahuollon infrastruktuuria, jonka toimintaedellytykset ja kehittäminen varmistetaan.

Viikinmäen jätevedenpuhdistamon tulevaisuuden tarpeisiin varaudutaan. Viikin sähköasemalle, Energiakortteliin, toteutetaan kantaverkon maakaapeliyhteys, mikä on osa laajempaa koko kaupunkia koskevaa energiahuollon kokonaisuutta. Kumpulankärjen kortteliin suunnitellaan uutta raitioliikenteen varikkoa. Kumpulankärjen ja Energiakorttelin alueille on laadittu asemakaavat tämän osayleiskaavan valmisteluaikana. Osayleiskaavan ratkaisut ovat laadittujen asemakaavojen mukaisia.

Osayleiskaava-alueen rakentuessa sen nykyinen toiminta pienteollisuusalueena lakkaa. Yritystoimintaa voi sijoittua osin korttelikaupungin kivijalkatiloihin ja osin Lahdenväylän varteen osoitetuille yritysalueille. Alueen asukasluvun kasvun myötä etenkin palvelualojen yritystoiminnalle avautuu uusia mahdollisuuksia.

Suunnitteluaineistot Helsingin karttapalvelussa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Tämän sivun löydät myös osoitteella hel.fi/viikinranta-lahdenvayla-kaava.