Trafiksystemplanen för stadskärnan

Trafiksystemplanen för stadskärnan utvecklar trafiken som helhet: hur man tar sig till stadskärnan och hur man rör sig där. Trafiksystemet beaktar alla olika trafikformer: gång, cykling, kollektivtrafik samt person- och godstrafik. Trafiksystemplanen styr den närmare planeringen av trafiken i stadskärnan. Syftet är också att stödja stadskärnans livskraft och trivseln i stadskärnan.
Liikennettä Helsingin ydinkeskustassa.

Ett hållbart trafiksystem gör det möjligt att skapa en upplevelserik stadskärna

Målet är att öka möjligheterna till upplevelser i stadskärnan genom att utnyttja hållbar rörlighet. Planen syftar till en situation där människor smidigare kan ta sig till centrum och röra sig där, gångtrafiken och vistelsen i centrum är trivsammare än för närvarande och distributions- och servicetrafiken på ett bra sätt tillgodoser behoven för aktörerna i centrum.

Målen har bildats i samarbete mellan stadsmiljösektorn och stadskansliet, och de har också diskuterats med de övriga intressentgrupperna.

Utgångspunkter för planen

Tvärsgående biltrafik

För att betydligt kunna utveckla trivseln i stadskärnan och stadskärnans livskraft planerar staden att den tvärsgående biltrafiken i stadskärnan i första hand utnyttjar den huvudled som bildas av Norra och Södra Esplanaden.

Underjordiska parkeringsanläggningar och servicetunnlar

Staden utvecklar tillgängligheten till och verksamhetsförutsättningarna för de underjordiska parkeringsanläggningarna och servicetunneln målinriktat för att tillgodose stadskärnans logistiska behov och att man kan ta sig till stadskärnan med bil. I den första fasen utvecklas den underjordiska körförbindelsen norr om Hagnäs torg till centrumets servicetunnel.

Den nuvarande servicetunnelns lämplighet för tillträde till parkeringsanläggningarna testas så snart som möjligt. Staden utreder vid fortsatt beredning vad för ändringar som krävs i tunneln för att man kan köra in i parkeringshallen från olika håll. Staden informerar bilister om körmöjligheten, och trafiken styrs in i tunneln med skyltar.

Gatunätverk

Staden utvecklar lokalgatorna som miljöer där man kan röra sig lugnt och tryggt, vilket bidrar både till livskraften i stadskvarteren och kontinuiteten i gångvägarna. Genomfartstrafiken ska i så stor utsträckning som möjligt styras till huvudnätets gator.

Dessutom prioriterar staden fotgångarvänligheten och trivseln i fotgängarmiljön i centrum och utvecklar verktyg för att mäta fotgängarvänligheten och kvaliteten på fotgängarmiljön till stöd för prioriteringen.

Deltagande och samarbete med intressentgrupper

I det fortsatta arbetet för planeringen av trafiksystemet förutsätter måluppfyllelsen att alla olika parter förbinder sig för att uppnå målet. Det är viktigt att staden involverar olika intressentgrupper i en stor utsträckning från näringslivet till stadsinvånare.

Till stöd för planeringen inrättades ett stadsinvånarråd

Staden önskade att rådets medlemmar kommer med sina egna åsikter till stöd för planeringen. Rådet diskuterade och utvärderade fotgängarvänligheten, trivseln i centrum och centrumets attraktionskraft. Deltagande i rådet förutsatte inte trafikkännedom eller någon specialkompetens.  Staden väljade 18 deltagare till rådet. Rådet samlade  tre gånger under januari- mars 2024.

Avsikten är att planen och det åtgärdsprogram som anknyter till den blir färdiga för beslutsfattande i stadsmiljönämnden våren 2024.

Projektfaser och tidsplan för planering

  1. Planens mål i stadsmiljönämnden i augusti 2023

  2. Stadsinvånarråd januari–mars 2024

  3. Möten med intressentgrupper våren 2024

  4. Invånarenkät våren 2024

  5. Planförslag i stadsmiljönämnden i maj 2024

Kontaktpersoner

Namn
Marek Salermo

Titel
Trafikingenjör, Trafik- och gatuplanering

Namn
Henna Hovi

Titel
Trafikingenjör, Trafik- och gatuplanering