Partitorgets planeringsprinciper

Helsingfors stad planerar omfattande renoveringar i området kring Partitorget med ambitionen att stegvis genomföra planerna på 2030-talet. Jämfört med dagsläget är området enligt de riktgivande visionerna ett av nya bostadshus kantat större centrum för matkultur och evenemang. Avsikten är också att partihandelsverksamheten ska fortsätta i området.
Tukkutorin alue ilmasta kuvattuna

Partitorget är beläget i Helsingfors östra stadskärna, mellan Fiskehamnen och Hermanstad. I området finns grosshandelsaffärer, fryshus, lagerbyggnader och Slakteriet som är ett centrum för stadskultur. Till följd av en allt tätare stadsstruktur, Fiskehamnens metrostation och den nya spårvagnslinjen mellan Fiskehamnen och Böle är området allt lättare att nå.

Helsingfors stad utreder möjligheterna att utveckla Partitorgets område till ett mer levande centrum för kultur och evenemang där partihandels- och livsmedelsverksamhet samtidigt fortgår. Som ett alternativ utreds möjligheten att, parallellt med övrig aktivitet, bygga en stor evenemangsarena.

Storleken av det område som planeras är cirka 17 hektar och omfattar förutom det nuvarande Partitorget och Slakteriet också Agrosbacken md anknytande bostadsområde och daghem. Det planerade området gränsar i söder till Verkstadsgatan, i väst till Sörnäsgatan, i norr till Hermanstads strandväg och i öst till Gamla vintervägen.

Läs mer om Partitorget(Länk leder till extern tjänst)
Läs mer om Slakteriet(Länk leder till extern tjänst)

Först upprättas principer för planeringen

För utvecklingen av Partitorget och angränsande områden upprättas först planeringsprinciper. De styr en närmare precisering av hur markanvändningen planeras och av detaljplanläggningen.

Syftet är att förutom områdets robusta industrikaraktär bevara partihandels- och livsmedelsverksamheten och möjliggöra kultur- och evenemangverksamhet. Dessutom utreds möjligheten att bygga nya bostadshus, i synnerhet i den norra delen av planeringsområdet. I närheten finns det bostadskvarter och tanken är att ett nytt intilliggande bostadsområde i Hermansstrand utformas.

Avsikten är att utreda och förbättra utvecklingen av befintliga nätverk av grönområden och trafiklösningar i området. Det nuvarande Slakteriets område liksom befintliga bostadsområden och daghem kommer att bevaras.

Vid beredningen av planeringsprinciperna utnyttjas  Tukkutorin visio (pdf) som Helsingfors stadslokaler Ab, som förvaltar lokalerna i området, genomförde 2023–2024. I visionsarbetet användes modellering för framtiden genom att bjuda in områdets nuvarande och kommande intressenter för att lägga fram idéer för möjlig utveckling av området.

Hur planeringen framskrider

 1. Programmet för deltagande och bedömning

  Programmet för deltagande och bedömning (PDB) som handlar om planeringen hålls offentligt framlagt 20.5–7.6.2024. Under nämnda tidsperiod är det möjligt att bekanta sig med programmet för deltagande och bedömning och det material som hittills beretts på https://www.hel.fi/planer.

  Under samma period kan skriftliga åsikter skickas till Helsingfors stads registratorskontor (Norra Esplanaden 11–13) per e-post till adressen helsinki.kirjaamo@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post) eller per post till adressen Helsingfors stad, Registratorskontoret, Stadsmiljösektorn, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

  Förutom PDB har ett utkast till scenario upprättats för principarbetet och utkasten finns i Helsingfors karttjänst(Länk leder till extern tjänst)
   

 2. Förslag till planeringsprincip

  Förslaget till planeringsprinciperna uppskattas bli tillgängligt hösten 2024. Då presenteras planen för invånarna och möjlighet ges att lämna åsikter om den. Även myndigheterna ombeds ge utlåtande om utkastet.

  Efter att förslaget hållits framlagt kan preciseringar göras i planeringsprinciperna utifrån responsen.

 3. Godkännande av planeringsprinciperna

  Stadsmiljönämnden fattar beslut om planeringsprinciperna. Nämnden behandlar förslaget om ärendet uppskattningsvis vid utgången av 2024.

 4. Närmare planering av området

  En närmare planering och detaljplaneringen inleds efter att planeringsprinciperna är klara.

Vanliga frågor

Planeringsprinciperna är planer på grov nivå där riktlinjerna gestaltas för kommande utveckling. Planeringsprinciperna preciserar generalplanens mål och främjar detaljplanläggningen.

Enligt generalplanen för Helsingfors (2016) ska merparten av Partitorgets område i huvudsak utvecklas för verksamhetslokaler, produktion, lager, hamnverksamhet, offentliga tjänster, undervisningsverksamhet och rekreation. Dessutom ska den norra och västra delen av området utvecklas till ett funktionellt sammansatt område för boende, handel och offentliga tjänster, affärslokaler, förvaltning, parker, frilufts- och idrottstjänster samt stadskultur.

Utgångsläget för planeringsprinciperna är att partihandeln fortgår på Partitorget även i framtiden. Förändringar kan ske angående verksamhetens omfattning.

Fryshuset på Partitorget är från 1953 och ägs av Helsingfors stad. I Fryshuset finns olika lokaler för frys-, kyl- och torrförvaring som Helsingfors stadslokaler Ab har hyrt ut i andra hand till livsmedelsföretagare. Fryshusets hyresavtalet upphör 1.10.2024 då även verksamheten avses upphöra.

Orsaken till att verksamheten upphör är det gamla fryshusets ytterst dåliga skick och miljörisker som ammoniak förorsakar. En ersättande investering har visat sig vara ekonomiskt olönsam för staden.

Efter beslutet om att stänga fryshuset har företagarna i området visat intresse för att främja byggandet av ett nytt fryshus. I samband med beredningen av planeringsprinciperna utreds möjligheten att placera ett nytt fryshus i området.

Planeringsprinciperna undersöker bland annat om det är möjligt att placera boende på det planerade området på ett sådant sätt att det inte stör kultur-, evenemangs- och partihandelverksamheten. Utifrån Helsingfors generalplan 2016 är byggande av bostäder möjligt i synnerhet i de norra delarna av området.

Fastigheterna i området kring Partitorget och Slakteriet ägs i huvudsak av Helsingfors stad och förvaltas av Helsingfors stadslokaler Ab som är ett företag i Helsingfors stads ägo.

Kvarteren med flerfamiljshus bredvid Agrosbacken är i privat ägo.

Tämän sivun löydät myös osoitteella hel.fi/tukkutori.