Tukkutorin alueen kehittäminen

Helsingin kaupunki suunnittelee Tukkutorin alueelle merkittäviä uudistuksia, joiden on tarkoitus toteutua vaiheittain 2030-luvulla. Suuntaa antavissa visioissa alue on nykyistä suurempi ruokakulttuurin ja tapahtumien keskus, jota reunustavat uudet asuinrakennukset. Myös tukkutoiminnan on tarkoitus jatkua alueella.
Tukkutorin alue ilmasta kuvattuna

Tukkutorin alue sijaitsee Helsingin itäisessä kantakaupungissa, Kalasataman ja Hermannin välissä. Alueella on tukkuliikkeitä, elintarviketuotantoa, pakastamo- ja varastotiloja sekä kaupunkikulttuurikeskus Teurastamo. Tiivistyvän kaupunkirakenteen, Kalasataman metroaseman sekä uuden Kalasatamasta Pasilaan -raitiotien johdosta alue on yhä saavutettavampi.

Helsingin kaupunki tutkii mahdollisuuksia kehittää Tukkutorin alueesta nykyistä elävämpää kulttuurin sekä tapahtumatoiminnan keskusta, jossa samalla jatkuu myös tukku- ja elintarviketoiminta. Yhtenä vaihtoehtona selvitetään, olisiko alueelle mahdollista rakentaa muun toiminnan lomaan suuri tapahtuma-areena.

Suunnittelun kohteena on noin 17 hehtaarin alue, johon sisältyy nykyisen Tukkutorin ja Teurastamon lisäksi Agroksenmäki ja siihen liittyvä asuinalue päiväkoteineen. Tarkasteltava alue rajautuu etelässä Työpajankatuun, lännessä Sörnäistenkatuun, pohjoisessa Hermannin rantatiehen sekä idässä Vanhaan talvitiehen.

Lue lisää Tukkutorista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
Lue lisää Teurastamosta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Ensin tehdään suunnitteluperiaatteet

Tukkutorin ja sitä reunustavien alueiden kehittämistä varten laaditaan ensin suunnitteluperiaatteet. Ne ohjaavat tarkempaa maankäytön suunnittelua ja asemakaavoitusta.

Pyrkimyksenä on säilyttää alueen teollisen ja rouhean tunnelman lisäksi tukku- ja elintarviketoiminta sekä mahdollistaa kulttuuri- ja tapahtumatoiminta. Lisäksi tutkitaan mahdollisuutta uusien asuntojen rakentamiseen erityisesti suunnittelualueen pohjoisosaan, jossa on jo olemassa olevia asuinkortteleita, ja jonne muodostuu uusi Hermannin rannan asuinalue.

Nykyisten viherverkostojen kehittämistä sekä alueen liikenneratkaisuja on tarkoitus selkeyttää ja parantaa. Nykyinen Teurastamon alue sekä olemassa olevat asuinkorttelit ja päiväkoti tullaan säilyttämään.

Suunnitteluperiaatteiden valmistelussa hyödynnetään Tukkutorin visiota (pdf), jonka alueen tiloja hallinnoiva Helsingin kaupunkitilat Oy toteutti vuosina 2023–2024. Visiointityö tehtiin tulevaisuusmuotoilua hyödyntäen, kutsumalla alueen nykyisiä ja tulevia sidosryhmiä ideoimaan alueen mahdollisista kehityskulkuja.

Suunnittelun eteneminen

 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

  Suunnittelusta kertova osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on julkisesti nähtävillä 20.5.-7.6.2024. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan sekä tähänastiseen valmisteluaineistoon voi tutustua tuolloin kaupungin sivuilla

  Nähtävillä olon aikana voi jättää kirjallisia mielipiteitä Helsingin kaupungin kirjaamon (Pohjoisesplanadi 11–13) kautta sähköpostiosoitteeseen helsinki.kirjaamo@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) tai postiosoitteeseen Helsingin kaupunki, kirjaamo, kaupunkiympäristön toimiala, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

  Periaatetyön pohjaksi on laadittu OAS:n lisäksi neljä skenaarioluonnosta, jotka löytyvät Helsingin karttapalvelusta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) .
   

 2. Suunnitteluperiaate-ehdotus

  Suunnitteluperiaatteiden ehdotus  tulee  nähtäville arviolta syksyllä 2024. Tuolloin suunnitelmaa esitellään asukkaille   ja siitä on mahdollisuus jättää mielipiteitä. Myös viranomaisilta pyydetään lausunnot luonnoksesta.

  Nähtävillä olon jälkeen suunnitteluperiaatteisiin voidaan tehdä tarkennuksia palautteen pohjalta.
   

 3. Suunnitteluperiaatteiden hyväksyminen

  Suunnitteluperiaatteista päättää kaupunkiympäristölautakunta. Lautakunta käsittelee asiaa koskevaa ehdotusta arviolta vuoden 2024 loppupuolella.

 4. Alueen tarkempi suunnittelu

  Tarkempi suunnittelu ja asemakaavoitus aloitetaan suunnitteluperiaatteiden valmistuttua.

Tukkutorista kysyttä

Suunnitteluperiaatteet ovat karkean tason suunnitelma, joissa hahmotellaan suuntaviivat tulevalle kehittämiselle. Suunnitteluperiaatteet tarkentavat yleiskaavan tavoitteita ja edeltävät asemakaavoitusta.

Helsingin yleiskaavan (2016) mukaan suurinta osaa Tukkutorin alueesta tulee kehittää ensisijaisesti toimitilojen, tuotannon, varastoinnin, satamatoimintojen, julkisten palveluiden ja opetustoiminnan sekä virkistyksen käyttöön. Lisäksi alueen pohjois- ja länsialuetta tulee kehittää kantakaupungin toiminnallisesti sekoittuneena asumisen, kaupan ja julkisten palvelujen, toimitilojen, hallinnon, puistojen, virkistys- ja liikuntapalveluiden sekä kaupunkikulttuurin alueena.

Suunnitteluperiaatteiden lähtökohtana on, että tukkutoiminta jatkuu Tukkutorilla myös tulevaisuudessa. Toiminnan laajuuteen voi tulla muutoksia.

Tukkutorilla sijaitseva Pakastamo on valmistunut vuonna 1953, ja sen omistaa Helsingin kaupunki. Pakastamossa on erilaisia pakaste-, viileä- ja kuivasäilytystiloja, joita Kaupunkitilat Oy on alivuokrannut elintarvikeyrittäjille. Pakastamon vuokrasopimus päättyy 1.10.2024, jolloin myös toiminnan on tarkoitus päättyä.

Toiminnan lopettamisen syynä ovat vanhan pakastamon erittäin huono kunto ja ammoniakin aiheuttamat ympäristöriskit. Korvaava investointi on osoittautunut kaupungille taloudellisesti kannattamattomaksi.

Pakastamon sulkemispäätöksen jälkeen alueen yrittäjät ovat olleet kiinnostuneita edistämään uuden pakastamon rakentamista. Suunnitteluperiaatteiden valmistelun aikana selvitetään mahdollisuuksia uuden pakastamon sijoittamiseen alueelle.  

Suunnitteluperiaatteissa tutkitaan muun muassa, voiko asumista sijoittaa suunnittelualueelle siten, ettei se haittaa kulttuuri-, tapahtuma- ja tukkutoimintaa. Helsingin yleiskaavan 2016 perusteella asuinrakentaminen voi olla mahdollista erityisesti alueen pohjoisosissa.

Tukkutorin ja Teurastamon alueen kiinteistöt ovat suurimmaksi osaksi Helsingin kaupungin omistuksessa, ja niitä hallinnoi ja vuokraa Helsingin Kaupunkitilat Oy, joka on kaupungin omistama yhtiö.

Yksityisessä omistuksessa ovat Agroksenmäen viereiset asuinkerrostalojen korttelit.

Tämän sivun löydät myös osoitteella hel.fi/tukkutori.