Malm

Området runt Malms station kommer under de kommande åren att utvecklas till ett attraktivt och trivsamt centrum för nordöstra Helsingfors. I Malms flygfält byggs bostäder för 25 000 invånare. Malm finns inte någon annanstans!  

På den här sidan

Malm som område 

Malms otaliga kvartersbutiker, småföretagare, tjänster och aktivitetsmöjligheter har historiskt gjort området till en färggrann ”stad i staden”. Nu blåser förändringens vindar, men Malm är alltid Malm – lättillgänglig, skrovlig, äkta, mångsidig och tillåtande. Där har alla friheten att leva ett liv som passar en själv. Malm är ett av de tre stadsförnyelseområdena och det största nya bostadsområdet i Helsingfors. 

Malm är ett mångsidigt och levande stadscentrum med goda spårvägsförbindelser. Malms centrum har dock kommit till ett skede i sin livscykel där det har blivit aktuellt att förnya området. Stadsförnyelsen innebär att Malm förnyas på lång sikt bland annat genom kompletteringsbyggande och utveckling av tjänster, men även på kort sikt genom åtgärder för att förbättra stadsmiljön exempelvis kring stationen och på andra offentliga platser.
Kompletteringsbyggandet har inletts i Malms centrum med nya bostadsprojekt längs Kyrkobyvägen–Gamla Helsingevägen. Bostadsbyggandet i Beckfabrikens kvartersområde inleds i mitten av detta årtionde.
I Malms flygfält har man planerat cirka 13 500 bostäder som färdigställs med ett tempo om 400–600 bostäder per år. Det kommer att ta cirka 25–30 år att bygga hela området. Närmare tio områden ska byggas, varav alla planeras med ett eget tema. Enligt det nuvarande målet kan husbyggandet i områdets södra delar inledas före mitten av 2020-talet. I framtiden kan det placeras uppskattningsvis 2 000 nya arbetsplatser, främst inom servicebranschen, till Malms flygfält. 

De största grönområdena i Malm finns i Fallkulla gårds omgivningar och Stickelbackabäckens dal där det även finns värdefulla naturobjekt. I takt med att antalet invånare i området ökar behöver funktionaliteten i de nuvarande grön- och rekreationsområdena förbättras, med andra ord måste man till exempel se till att det finns tillräckligt många lekplatser och att ruttnätverket fungerar bra. Också utvecklingen av ängs- och skogsnätverket strävar efter att koppla samman livsmiljöerna och förbättra kvaliteten. Att värna om Stickelbackabäckens omgivning är viktigt framför allt på grund av de kommande ändringarna i markanvändningen, och man fäster särskild uppmärksamhet vid hanteringen av dagvatten i hela avrinningsområdet.     
I Malms flygfält har man planerat ett parknätverk som skapar förutsättningar för bevarandet av områdets många naturvärden. För parkområden har det reserverats gott om plats, och tack vare parkernas nätverksstruktur bildar de ekologiska korridorer. Det viktigaste parkområdet är den cirka 20 hektar stora Flygplatsparken som börjar vid de skyddade flygplatsbyggnaderna och öppnar sig därifrån kilformigt tills parken förenas med Fallkulla gårds åkrar och ängar. Flygplatsparken har genom en grön korridor också en förbindelse till Stensböle friluftspark.  
Flygplatsparken och de övriga parkerna i området ersätter delar av de öppna miljöerna som man kommer att bygga på och bildar samtidigt ny stadsnatur. Till exempel ska ängar anläggas i stora delar av den öppna Flygplatsparken.  
Byggandet ändrar området och påverkar växternas och djurarternas livsmiljö. I planeringen av bostadsområdet försöker man beakta de nuvarande arternas levnadsmöjligheter så väl som möjligt.  
I Fallkulla, de södra delarna längs Stickelbackabäcken och skogsområdet öster om flygfältet finns ett mångsidigt fågelbestånd och dessa områden förblir helt eller delvis utanför byggandet och påverkas mindre.  
De sammanlagda konsekvenserna för naturen och den biologiska mångfalden har beaktats under dispositionsplaneringsskedet i beskrivningen av dispositionsplanen för Malms flygfält. 

Planläggning och planering

I detaljplanerna fastställs markanvändningen i området: var vi exempelvis bygger bostäder, kontor och parker eller var gatorna och andra leder kommer att gå. 

Malms planer på kartan. - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)
Bild: Lauri Rotko

Byggande

Malms flygfält är det viktigaste nya byggområdet i generalplanen. Området planeras för cirka 25 000 invånare och här skapas förutsättningar för cirka 2 000 arbetsplatser. För de nya invånarna byggs två nya skolor, flera daghem och ett närcentrum med tjänster. 
De gamla flygplatsbyggnaderna, terminalen och hangaren, har skyddats i detaljplanen, och de ska byggas om. Detaljplanen möjliggör en mångsidig användning av byggnaderna. I byggnaderna kan det placeras utrymmen för offentlig service, för kaféer, restauranger och sammankomster, affärs-, kontors-, undervisnings-, lager- och utställningslokaler samt lokaler för motion och fritidsaktiviteter.
Malms flygfält planeras till ett mångsidigt och högklassigt, hållbart och urbant område med olika boendealternativ. Området tar stöd av goda kollektivtrafikförbindelser, i början busstrafiken.   
Den viktigaste kollektivtrafikförbindelsen kommer att vara snabbspårvägen Vik–Malm (ViiMa), som går från stadskärnan via Vik, genom Malms flygfält till Malms centrum och vidare ända till Malms sjukhus. Planeringen av ViiMa-snabbspårvägen pågår och dess byggande kommer att ske i skiftet mellan 2020–2030-talet. I enlighet med generalplanen förbereder man sig även på den tvärgående förbindelsen Spårjokern 2 samt en förlängning av snabbspårvägen via Jackobacka mot Vanda. Personbils- och busstrafiken kommer att använda den nya anslutningen på Luftbron (Tattarbron) som byggs på Lahtisleden.  

Grundberedningen av Malms flygfält inleddes 2022 med förflyttning av stamledningen för naturgas i Nallebrantens och Flygplatskvarterens planområden. Målet är att inleda gatubyggandet i området i slutet av 2023.   Bostadsbyggandet i Malms flygfält torde kunna inledas före mitten av 2020-talet.

Luistelurata Malminkentän alueella. Bild: Paavo Jantunen
Luistelurata Malminkentän alueella. Bild: Paavo Jantunen

Malms flygfält öppnades för stadsbornas rekreationsanvändning i februari 2022. Samtidigt som byggandet framskrider betjänar Malms flygfält Helsingforsborna mångsidigt i form av en tiotals hektar stor evenemangs- och hobbyplats.
Stadin ammatti- och aikuisopistos logistikutbildning har anvisats ett utomhusområde för övningskörning fram till 2025 då Kasåkerns campus blir färdig. Dessutom får området bland annat en snötipp och lagerområden för byggandet. 
Staden har utarbetat en generalplan som styr den tillfälliga användningen av området under de kommande tio åren. I generalplanen anges placeringarna för nya och befintliga friluftsleder samt områden reserverade för olika funktioner och den kommer att uppdateras under 2023.

Bild: Voima Graphics Oy

Trafikförbindelser

Malm har goda spårvägsförbindelser – tågresan från centrum och Helsingfors-Vanda flygplats till Malm tar ungefär en kvart. Dessutom planeras snabbspårvägen Vik–Malm (ViiMa), som går från stadskärnan via Vik, genom Malms flygfält till Malms centrum och vidare ända till Malms sjukhus. 

Bild: Lauri Rotko

Service

I Malm finns väldigt många kvartersbutiker och småföretagare samt ett stort utbud av kultur- och motionstjänster. Under de kommande tio åren byggs också många nya offentliga tjänster i Malm. 
I Malms flygfält byggs utöver bostäder också skolor, daghem, gator och parker samt ett närcentrum med tjänster. I början hittar invånarna sina dagliga tjänster i Malms centrum, vars förnyelse inleds stegvis parallellt med byggandet av Malms flygfält.
I byggprogrammet för Malms centrum finns bland annat ett familjecenter och en central för hälsa och välfärd samt ett nytt komplex med skola och daghem och en stor utbyggnad för Malms sjukhus. Malms nya räddningsstation byggs i Malms flygfält i början av 2030-talet.

Malms service på kartan. - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)
Bild: Lauri Rotko

Nyheter

Kontaktuppgifter

Namn
Kimmo Kuisma 

Titel
Projektchef
Beskrivning
Samordning av byggande och planering  

Namn
Outi Rissanen

Titel
Projektingenjör
Beskrivning
Samordning av byggande och planering  

Namn
Kaisa Jama

Titel
Teamchef
Beskrivning
Detaljplanering

Namn
Heikki Takainen

Titel
Projektdirektör
Beskrivning
Gatuplanering

Namn
Kari Tenkanen

Titel
Trafikingenjör
Beskrivning
Trafikplanering

Namn
Jere Saarikko

Titel
Projektchef
Beskrivning
Parkplanering