Välfärdsområdets årliga redogörelse

På denna sida samlas Helsingfors stads årliga redogörelser om tillståndet för social- och hälsovården samt ekonomin.

I enlighet med 29 § 2 mom. i lagen om ordnande av social- och hälsovård är ett välfärdsområde skyldigt att följa upp hälsa och välfärd enligt befolkningsgrupp, behovet av social- och hälsovård samt servicens kvalitet, genomslagskraft och jämlikhet. Dessutom ska man följa upp samordningen av tjänster och vårdens kostnader och produktivitet.

I detta sammanhang avses med välfärdsområde även Helsingfors stad och HUS.

Helsingfors stad har i maj 2023 lämnat en redogörelse om social- och hälsovårdens och ekonomins tillstånd som svar på en enkät till social- och hälsovårdsministeriet (SHM) och Institutet för hälsa och välfärd (THL). Redogörelsen behövs för välfärdsområdesförhandlingarna hösten 2023, THL:s expertutlåtande samt SHM:s årliga rapport. Genom redogörelsen informeras om tjänsternas kvalitet och genomslagskraft i ett välfärdsområde.

I enlighet med vad SHM bett om innehåller redogörelsen Helsingfors stads uppskattning på de teman som räknas upp i enkäten. I redogörelsen konstateras de viktigaste observationerna med tanke på social- och hälsovårdstjänsterna och ekonomis tillstånd i området. Dessutom beskrivs situationer där det finns problematiska brister i organiseringen, serviceproduktionen eller i styrningen av serviceproduktionen. De åtgärder som vidtagits och planerats för att avhjälpa bristerna och som är mest relevanta för verksamheten och ekonomin har identifierats.

För 2023 har man valt följande prioriteringar:

  1. Förbättring av servicekvaliteten (bl.a. likabehandling, integration, tillgång till personal samt brister i vård-, omsorg- och service), samt
  2. att effektivera verksamheten (bl.a. ekonomin och kostnadsutvecklingen).

Redogörelse till social- och hälsovårdsministeriet enligt 29 § 2 mom. i organiseringslagen, våren 2023 (pdf, på finska)