Hyvinvointialueen vuosiselvitykset

Tälle sivulle kootaan Helsingin kaupungin vuosittaiset selvitykset sosiaali- ja terveydenhuollon ja talouden tilasta.

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021: 29 § 2 momentti) edellyttää, että hyvinvointialue seuraa

  • alueensa väestön hyvinvointia ja terveyttä
  • palvelutarvetta väestöryhmittäin sekä
  • palveluidensa saatavuutta, laatua, vaikuttavuutta ja yhdenvertaisuutta.

Lisäksi on seurattava palvelujen yhteensovittamista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia ja tuottavuutta.

Hyvinvointialueella tarkoitetaan tässä yhteydessä myös Helsingin kaupunkia ja HUS-yhtymää.

Helsingin kaupunki on antanut toukokuussa 2023 sosiaali- ja terveysministeriölle (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL) selvityksen sosiaali- ja terveydenhuollon ja talouden tilasta määrämuotoisen kyselyn vastauksina. Selvitys tarvitaan syksyn 2023 hyvinvointialueneuvotteluja, THL:n asiantuntija-arvioita sekä STM:n vuosittaista selvitystä varten. Selvityksellä halutaan tietoa hyvinvointialueen palvelujen laadusta sekä toiminnan vaikuttavuudesta. 

Selvitys sisältää STM:n pyynnön mukaisesti Helsingin kaupungin arvioita kyselyssä luetelluista teemoista.

Selvityksessä on todettu sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen ja alueen talouden tilan kannalta keskeisimmät huomiot.

Lisäksi on kuvattu tilanteita, joiden perusteella palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa tai palvelutuotannon ohjauksessa on ongelmia aiheuttavia puutteita. Näiden puutteiden korjaamiseksi tehdyt ja suunnitellut toiminnan ja talouden kannalta merkittävimmät toimenpiteet on yksilöity. 

Vuoden 2023 selvityksen painopisteiksi on valittu  

  1. palvelujen laadun parantaminen (mm. yhdenvertaisuus, integraatio, henkilöstön saatavuus sekä hoito-, hoiva- ja palveluvaje) sekä 

  2. toiminnan vaikuttavuuden lisääminen (mm. talous ja kustannuskehitys). 

Järjestämislain 29 §:n 2 momentin mukainen selvitys sosiaali- ja terveysministeriölle, kevät 2023 (pdf)