Oppiaine-esittelyt

Tällä sivulla on oppiaineiden yleisesittelyt. Jos etsit tarkempaa tietoa opiskelusta Ressun lukiossa, siirry etusivulta kohtaan Opiskelu.

Oppiaineena äidinkieli ja kirjallisuus on lukio-opetuksen keskeinen taito-, tieto-, kulttuuri- ja taideaine. Se tarjoaa aineksia kielellisen ja kulttuurisen yleissivistyksen sekä oman identiteetin rakentamiseen. Opetus kehittää ajattelemisen taitoja ja vahvistaa sekä arjessa että opiskelussa tarvittavia oppimaan oppimisen taitoja ja vuorovaikutusosaamista. Se saa sisältöjä kieli-, kirjallisuus- ja viestintätieteistä sekä kulttuurin tutkimuksesta. Oppiaine on osa lukion kieli-, kulttuuri-, media- sekä kansalais- ja demokratiakasvatusta. Ylioppilaskokeessa äidinkieli ja kirjallisuus on ainoa pakollinen kirjoitettava koe.

Opiskelijat, joiden äidinkieli on suomi, osallistuvat suomen kieli ja kirjallisuus -ylioppilaskokeeseen. Opiskelijat, joiden äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame, voivat opiskella suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän. Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -opetuksen keskeinen tavoite on saavuttaa sellainen suomen kielen taito ja suomalaisen kulttuurin tuntemus, jolla opiskelija menestyy jatko-opinnoissa ja työelämässä. Suomi toisena kielenä -oppiaine vahvistaa opiskelijan kielellistä ja kulttuurista identiteettiä. Ylioppilaskokeessa opiskelija osallistuu suomi toisena kielenä -kokeeseen.

Ressun lukiossa humanistis-yhteiskuntatieteellisiä aineita ovat:

 • historia
 • yhteiskuntaoppi
 • filosofia
 • uskonto
 • elämänkatsomustieto
 • psykologia

Humanistis-yhteiskuntatieteelliset oppiaineet auttavat ymmärtämään maailmaa, yhteiskuntaa, kulttuureja ja yksilöitä.

Humanistisissa ja yhteiskunnallisissa aineissa totuudet perustuvat harvoin yksinkertaisiin kaavoihin ja poikkeuksia on enemmän kuin sääntöjä.

Ressun juhlasalin seinän vanha fraktuurateksti “Etsi totuutta” sopii humanistis-yhteiskuntatieteellisten oppiaineiden motoksi. Näitä oppiaineita opiskellessaan ressu oppii nauttimaan totuuden etsimisestä ja suostumaan siihen, että totuuden etsiminen on usein tärkeämpää kuin absoluuttisen totuuden löytäminen.


Oppiaineemme eivät koskaan ole valmiita:

 • historia on tulkintaa
 • yhteiskunnan rakentaminen on valintoja
 • jokainen on yksilöllinen
 • uskonnollisuus saa yhä uusia muotoja
 • todellisuus muuttuu

Olennaista humanistis-yhteiskuntatieteellisissä oppiaineiden opiskelussa:

 • Ajattele itse!
 • Älä opettele ulkoa sellaista, joka löytyy taskustasi
 • Keskity suurten kokonaisuuksien ymmärtämiseen
 • Perustele, etsi syy-seuraussuhteita ja sovella
 • Vaadi perusteluja, kyseenalaista
 • Muodosta mielipiteitä ja ole valmis muuttamaan niitä
 • Valmistaudu provokaatioihin - ärsytämme sinua tahallamme, jotta ajattelisit itse
 • Etsi totuutta uupumatta - totuus on harvoin absoluuttinen, usein suhteellinen

Humanistis-yhteiskuntatieteellisten oppiaineiden opiskelun tavoitteena on ymmärtää, ajatella, tuntea ja vaikuttaa. Opetuksessa korostetaan ihmisoikeuksien, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden merkitystä sekä demokratian ja kansainvälisen yhteistyön mahdollisuuksia oman aikamme haasteiden ratkaisemisessa. Tavoitteena on monipuolinen tiedon hankinta, kriittinen tulkinta, medialukutaito sekä keskustelu - ja argumentointitaitojen vahvistaminen.

Toisen kotimaisen ja vieraiden kielten opetuksessa Ressussa harjoitetaan kaikkia kielen neljää osa-aluetta: kuullun- ja tekstinymmärtämistä, kirjoittamista ja puhumista ylioppilastutkinnon vaatimusten mukaisesti.

Opetuksessa käytetään monipuolisia opetus- ja arviointimenetelmiä, sekä perinteisiä että digitaalisia oppimisympäristöjä.

Kieltenopetuksessa harjoitetaan toisen kotimaisen ja vieraiden kielten taitoa elämää, ylioppilastutkintoa ja jatko-opintoja varten sekä perehdytään kirjallisuuteen ja kulttuurin eri muotoihin. Koulussamme käy monia vieraskielisiä vieraita ja luennoitsijoita sekä tutustumme Helsingin kulttuuritarjontaan, esim. teattereihin ja kulttuuri-instituutteihin.

Opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa kansainväliset kielitutkinnot DELF ja DSD ja osallistua eri ulkomaisten lukioiden kanssa toteutettavaan opiskelijavaihtoon. Ressulla on yhteistyötä myös ulkomaisten korkeakoulujen kanssa ja osallistumme erilaisiin vieraskielisiin konferensseihin.

Luonnontieteiden opiskelu tukee opiskelijan ajattelun ja nykyaikaisen maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Luonnontieteiden opetuksen lähtökohtana on elinympäristöön liittyvien aineiden ja ilmiöiden havainnointi ja kokeellinen tutkiminen. Opetus ohjaa ymmärtämään luonnontieteiden merkitystä jokapäiväisessä elämässä, ympäristössä, yhteiskunnassa ja teknologiassa, ja ottamaan vastuuta omasta toiminnastaan. Opetus välittää kuvaa luonnontieteiden merkityksestä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa, uusien ratkaisujen kehittämisessä sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin turvaamisessa. Lukio-opintojen aikana luodaan hyvä pohja opiskella luonnontieteellisillä ja luonnontieteitä soveltavilla aloilla. Luonnontieteiden ymmärtäminen edistää opiskelijoiden koulutuksellista yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.

Luonnontieteiden opetukselle on ominaista havainnointiin ja kokeellisuuteen perustuva tiedonhankinta, tutkimuksellisuus sekä aktivoivat ja vuorovaikutteiset työ- ja toimintatavat. Opiskelijoiden aikaisemmat kokemukset, uudet havainnot ja näkökulmat muokkautuvat opiskelijoiden ja opettajien vuorovaikutuksessa johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi kohti tieteellisten teorioiden mukaista käsitystä ympäröivästä todellisuudesta. Oppitunneilla tehdään laborointeja ja työskennellään myös digitaalisissa ja koulun ulkopuolisissa opiskeluympäristöissä. Opiskelijoiden oma kokeellinen työskentely kehittää työskentelyn ja yhteistyön taitoja, luovaa ja kriittistä ajattelua sekä innostaa opiskelijoita luonnontieteiden opiskeluun.

Ressun lukiossa matematiikan opiskelun tavoitteena on loogisen ja täsmällisen ajattelukyvyn kehittäminen sekä hyvän matemaattisen yleissivistyksen saaminen. Näiden avulla luodaan vahva pohja jatko-opiskeluja varten.

Taito- ja taideaineiden tehtävänä on toimia teoreettisen lukio-opiskelun vastapainona ja luoda edellytykset monipuoliseen toimintaan näissä aineissa.

Itse tekeminen ja kokeminen lisäävät fyysistä, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä sekä myönteistä suhtautumista omaan kehoon.

Taito- ja taideaineiden tehtävänä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta sekä edistää hyvinvointia, identiteetin rakentumista ja yhteisöllisyyttä.