Ressun opiskelijoiden huoltajille

Kodin ja koulun välinen tiedotus Wilmassa

Ryhmäohjaajiin, opettajiin ja opinto-ohjaajiin saa parhaiten yhteyden Wilman kautta. Wilmassa voi seurata myös opiskelijan opintosuorituksia, jotka päivittyvät jaksoittain.

Opiskelijan poissaolot

Opiskelijoiden poissaolot selvitetään Wilmassa. Etukäteen tiedossa olevaan poissaoloon on anottava lupa kirjallisesti. Vapautusta koulutyöstä haetaan etukäteen Wilman ylävalikon kohdasta "Hakemukset ja päätökset". Alaikäisen opiskelijan hakemuksen tekee huoltaja. Rehtori ei myönnä vapautusta koulutyöstä yli viikon lomamatkoihin.

Ryhmänohjaajat ja opiskeluhuolto

Ensisijainen yhteistyölinkki kodin ja koulun välillä on opiskelijan ryhmänohjaaja. Huoltajat tavoittavat ryhmänohjaajan parhaiten Wilman tai sähköpostin kautta. Ryhmänohjaajaan, opinto-ohjaajaan tai opiskeluhuoltoon kannattaa ottaa yhteyttä, jos jokin seikka nuoren tilanteessa tai opiskelussa mietityttää. Katso lisätietoja opiskelijan tuesta.

Johtokunta ja pöytäkirjat

Lukion johtokunta koostuu vanhempien, henkilöstön ja täysi-ikäisistä opiskelijoiden edustajista. Alaikäisillä opiskelijoiden edustajilla voi olla johtokuntien kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Johtokuntien tehtävät määritellään Helsingin kaupungin hallintosäännössä.

Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain lukion opetussuunnitelmaan perustuvan toimintasuunnitelman, lukuun ottamatta vuotuisia työaikoja. Johtokunta hyväksyy myös lukion järjestyssäännöt tai antaa muut lukiossa sovellettavat järjestysmääräykset. Lisäksi johtokunta voi erottaa lukion opiskelijan enintään kuukaudeksi ja päättää, että erottaminen voidaan panna täytäntöön ennen kuin päätös on lainvoimainen sekä päättää lukion opiskelijan oikeudesta osallistua opetukseen, jos tämä on esitutkinnassa epäiltynä rikoksesta.

Johtokunnan pöytäkirja tuodaan tälle sivulle kunkin kokouksen jälkeen heti, kun pöytäkirja on tarkastettu.
Alta löydät uusimmat pöytäkirjat. Pöytäkirjojen viralliset, allekirjoitetut versiot ja vanhemmat pöytäkirjat on nähtävänä koulun kansliassa.

Johtokunnan jäsenten yhteystiedot 

Kokousaika: tiistaina 11.6.2024 16.30-17.25
Kokouspaikka: Kalevankatu 8-10

Läsnä:
Jäsenet:
Leena Nissilä, puheenjohtaja
Johanna Nurmesniemi, huoltajia edustava jäsen, varapuheenjohtaja poissa
Kaisla Lahdensuo, huoltajia edustava jäsen poissa
Jaana Rautava, huoltajia edustava jäsen poissa
Teppo Turkki, huoltajia edustava jäsen poissa
Tiia Tempakka, opettajia edustava jäsen
Mika Spåra, opettajia edustava jäsen
Tarja Ryan, muuta henkilökuntaa edustava jäsen
Emmi Aen, opiskelijoita edustava jäsen poissa
Veikka Ormio, opiskelijoita edustava jäsen
Ari Huovinen, sihteeri

Puheenjohtaja:
Nissilä Leena 8-13 §
Esittelijä:
Huovinen Ari rehtori, 10-11,12 §
Pöytäkirjanpitäjä:
Huovinen Ari rehtori, 8-13 §

§ Asia:
8 Asia/1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
9 Asia/2 Edellisen kokouksen 1/2024 tarkastetun pöytäkirjan hyväksyminen
10 Asia/3 Ressun lukion ja IB-lukion lukuvuoden 2023-2024 toimintakertomuksen käsittely
11 Asia/4 Ressun lukion johtokunnan kokoontuminen syksyllä 2024
12 Asia/5 Ilmoitusasiat
13 Asia/6 Kokouksen päättäminen

§ 8 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätös:
Ressun lukion johtokunta totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Ressun lukion johtokunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Mika Spåran ja Tiia Tempakan.
Käsittely:
Ressun lukion johtokunta valitsi yksimielisesti ehdotuksesta pöytäkirjantarkastajaksi Mika Spåran ja Tiia Tempakan.
Päätösehdotus:
Ressun lukion johtokunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Mika Spåran ja Tiia Tempakan.
Muutoksenhaku:
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

§ 9 Edellisen kokouksen 1/2024 tarkastetun pöytäkirjan hyväksyminen
Päätös:
Ressun lukion johtokunta hyväksyi tarkastetun pöytäkirjan 1/2024.
Käsittely:
Ressun lukion johtokunta hyväksyi tarkastetun pöytäkirjan 1/2024.
Päätösehdotus:
Ressun lukion johtokunta päätti hyväksyä tarkastetun pöytäkirjan
Muutoksenhaku:
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

§ 10 Ressun lukion ja IB-lukion lukuvuoden 2023-2024 toimintakertomuksen käsittely
Päätös:
Ressun lukion johtokunta hyväksyi liitteenä 1 olevan Ressun lukion ja IB-lukion lukuvuoden 2023-2024 toimintakertomuksen.
Käsittely:
Ressun lukion johtokunta käsitteli Ressun lukion ja IB-lukion lukuvuoden 2023-2024 toimintakertomusta monipuolisesti keskustellen.
Liitteet:
1. Wilmasta Toimintasuunnitelma ja -kertomus 2023-2024
Muutoksenhaku:
Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta
Päätösehdotus:
Ressun lukion johtokunta hyväksyy liitteenä 1 olevan toimintakertomuksen 2023-2024.

§ 11 Ressun lukion johtokunnan kokoontuminen syksyllä 2024
Esitys:
Ressun lukion johtokunta päätti, että seuraavan kokouksen ajankohta sovitaan heti lukuvuoden 2024-2025 alkaessa. Kokouksen paikka ilmoitetaan kokouskutsussa.
Muutoksenhaku:
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus:
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut:
Helsingin kaupungin hallintosäännön 29 luvun 2 §:n 2 momentin mukaan toimielin kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan kutsusta.
Toimielimen puheenjohtaja voi asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn vuoksi peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä (2 §:n 3 mom.). Jos puheenjohtaja muuttaa kokousaikaa edellä
tarkoitetulla tavalla, muutoksista on ilmoitettava vähintään viikkoa ennen kokousta (3 §:n 3 mom.).
Kokouskutsu on lähettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta, jollei toimielin toisin päätä (3 §:n 2 mom.). Kuntalain 140 §:n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

§ 12 Ilmoitusasiat
Päätös:
Ressun lukion johtokunta merkitsi seuraavat ilmoitusasiat:
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä osoitteeseen Iso Roobertinkatu 21-25 toteutettavan Ressun IB-lukion väliaikaisten lisätilojen tarveselvityksen.
Ressun IB-lukion tilat eivät enää ole riittävät kasvavalle palvelutarpeelle. Ressun IB-linja on kansainvälinen lukio ja sen toimintaa ohjaavat kansainväliset linjaukset. Englanninkielistä lukio-opetusta lisätään kaupunkistrategian mukaisesti ja käyttöön otettavat tilat mahdollistavat lukion opiskelijamäärän lisäämisen noin 60 opiskelijalla.
Osoitteessa Iso Roobertinkatu 21-25 sijaitsevat tilat otetaan käyttöön kalustettuna elokuuhun 2024 mennessä. Tilat ovat olleet toimistotilakäytössä ja ne voidaan ottaa ilman tilamuutoksia lukio-opetuksen käyttöön. Käyttöön otettavat tilat tukevat IB-lukion opetussuunnitelman mukaisen toiminnan järjestämistä. Tilojen monipuolinen käyttö on huomioitu tilojen mitoittamisessa. Ressun IB-lukiolle etsitään myös tiloja, jotka mahdollistavat toiminnan järjestämisen tulevaisuudessa yhdessä osoitteessa. Näiden tilojen valmistuttua tämänhetkisen arvion mukaan syksyksi 2028 nykyisistä
tiloista on mahdollista luopua.
Tilahanke parantaa palveluiden järjestämistä Kasvatus- ja koulutuspalvelujen tarvetta ja paikkojen riittävyyttä seurataan säännöllisesti alue- ja kaupunkitasolla. Palveluverkon suunnittelussa on otettu huomioon rakenteilla ja olemassa oleva tilakapasiteetti.
Ressun IB-lukion nykyiset tilat ovat riittämättömät kasvavalle käyttäjämäärälle, eivätkä ne kaikilta osin vastaa toiminnallisia tavoitteita. IB-ohjelman mukaan opiskelijat tekevät paljon itsenäistä työskentelyä oppituntien ulkopuolella ja saavat paljon henkilökohtaista ohjausta opintoihinsa, mikä vaikuttaa kasvattavasti esimerkiksi pienten opetustilojen tarpeeseen.
Tilat edistävät IB-lukion opetussuunnitelman toteuttamista. Käyttöön otettavat turvalliset, terveelliset ja riittävät tilat luovat hyvät edellytykset lukion toiminnalle huomioiden sen erityispiirteet.
Uusien tilojen vaikutus tila- ja toimintakustannuksiin Ressun IB-lukion väliaikaiset lisätilat ovat laajuudeltaan 438 htm2. Kaupunkiympäristön toimialan arvioima tuleva kokonaisvuokra on noin 26 euroa/m²/kk eli noin 136 700 euroa/vuosi.
Toiminnan käynnistämiskustannuksiin kuuluvat mm. ensikertainen kalustaminen, tarvikkeet, varusteet ja laitteet. Ensikertaisessa kalustamisessa hyödynnetään vähintään 30 % toimialan käytössä olleita kalusteita, mikä edistää kaupungin hiilineutraalisuustavoitteita ja vähentää irtokalustukseen varattavia määrärahoja. Tässä hankkeessa käynnistämiskustannuksiin varataan 1 200 000 euroa, joka ei sisällä tieto- ja viestintäteknologian kustannuksia. Muuttokustannusarvio on noin 6 000 euroa, siivouskustannusarvio on noin 212 000 euroa/vuosi. Toimintakustannukset tulevan hankkeen osalta ovat yhteensä noin 9 500 000 euroa/vuosi.
Ressun kevään ylioppilaskirjoituksien tulokset olivat erinomaiset ja maan kärkeä. Pakollisten aineiden puoltoäänien keskiarvo oli 5,68.
Ressun IB-lukion lakkiaiset perjantaina 30.8.2024 Kulttuuritalolla.
Johtokunnan puheenjohtaja esitti kiitokset molempien koulujen koko henkilökunnalle erinomaisesti sujuneesta lukuvuodesta.
Muutoksenhaku:
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
§ 13 Kokouksen päättäminen
Päätös:
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.25
 

Kokousaika torstai 21.09.2023 16.30–17.25
Kokouspaikka Ressun lukio, Kalevankatu 8-10, kouluravintolan kokoustila A

Läsnä Jäsenet
Johanna Nurmesniemi, varapuheenjohtaja
Anna Salonen, Leena Nissilän henkilökohtainen huoltajavarajäsen
Pekka Salmi, Kaisla Lahdensuon henkilökohtainen huoltajavarajäsen
Teppo Turkki, huoltajia edustava jäsen
Tiia Tempakka, opettajia edustava jäsen
Mika Spåra, opettajia edustava jäsen
Tarja Ryan, muuta henkilökuntaa edustava jäsen
Leo Huang, opiskelijoita edustava jäsen
Lauri Pesonen, opiskelijoita edustava jäsen
Ari Huovinen, sihteeri

Puheenjohtaja Johanna Nurmesniemi 14-20 §
Esittelijä Ari Huovinen rehtori, 16, 17, 18, 19, 20 §
Pöytäkirjanpitäjä Ari Huovinen rehtori, 14-20 §

§14 Asia/1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
§15 Asia/2 Edellisen kokouksen 2/2023 tarkastetun pöytäkirjan hyväksyminen
$16 Asia/3 Ressun lukion ja Ressun IB-lukion toimintasuunnitelman
lukuvuodelle 2023-2024 hyväksyminen (liite)
$17 Asia/4 Ressun lukion johtokunnan lausunto Helsingin kaupungin suomenkielisten lukioiden työ- ja loma-ajoista lukuvuonna 2024–2025 (liite)
$18 Asia/5 Ressun lukion johtokunnan kokoontuminen syksyllä 2023
$19 Asia/6 Ilmoitusasiat
$20 Asia/7 Kokouksen päättäminen

§14 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan
tarkastajien valinta
Päätös
Ressun lukion johtokunta totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Ressun lukion johtokunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Mika Spåran ja Tiia Tempakan.
Käsittely
Ressun lukion johtokunta valitsi yksimielisesti ehdotuksesta pöytäkirjantarkastajiksi Mika Spåran ja Tiia Tempakan.
Päätösehdotus
Ressun lukion johtokunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Mika Spåran ja Tiia Tempakan.
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

§15 Edellisen kokouksen 2/2023 tarkastetun pöytäkirjan hyväksyminen
Päätös
Ressun lukion johtokunta hyväksyi tarkastetun pöytäkirjan 2/2023.
Käsittely
Ressun lukion johtokunta hyväksyi tarkastetun pöytäkirjan 2/2023.
Päätösehdotus
Ressun lukion johtokunta päätti hyväksyä tarkastetun pöytäkirjan 2/2023.
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

§16 Ressun lukion ja Ressun IB-lukion toimintasuunnitelman lukuvuodelle 2023-2024 hyväksyminen
Päätös
Ressun lukion johtokunta hyväksyi liitteenä olevan Ressun lukion ja IB-lukion toimintasuunnitelman lukuvuodelle 2023–2024 esitetyin muutosehdotuksin. Käsittely Ressun lukion johtokunta käsitteli toimintasuunnitelmaa keskustellen. Ressun lukion johtokunta hyväksyi liitteenä olevan Ressun lukion ja IB-lukion toimintasuunnitelman lukuvuodelle 2023–2024
Liitteet
1. Toimintasuunnitelma
Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Toimintasuunnitelma on laadittu Helsingin kaupungin Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ohjeiden mukaisesti, ja se sisältää tiedelukiotoiminnan linjaukset, Suomessa ja ulkomailla tapahtuvan kilpailu- ja tapahtumatoiminnan suunnitelman sekä kampuksen kahden toimipisteen eli Kampin ja Ruoholahdenkadun
suunnitelman. Toimintasuunnitelma on valmisteltu yhteistyössä opiskelijakunnan
ja opettajien kanssa ja sitä on käsitelty molempien ryhmien kokouksissa.

§ 17 Ressun lukion johtokunnan lausunto Helsingin kaupungin suomenkielisten lukioiden työ- ja loma-ajoista lukuvuonna 2024–2025
Lausunto
Ressun lukion johtokunta kannattaa vaihtoehtoa 1. Opettajakunta ja muu henkilökunta on käsitellyt lukuvuoden 2024–2025 työ- ja loma-aikoja kokouksissaan ja kannattaa vaihtoehtoa 1.
Opiskelijakunta on käsitellyt lukuvuoden 2024-2025 työ- ja loma-aikoja kokouksessaan ja päättänyt kannattamaan vaihtoehtoa 1.
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Tiedoksi
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Lausuntoehdotus
Lausunto on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala pyytää johtokunnan lausuntoa alla olevista vaihtoehdoista liittyen suomenkielisten lukioiden työ- ja loma-aikoihin lukuvuonna 2024–2025:
1. vaihtoehto
Työaika alkaa syksyllä 8.8.2024 (to) ja päättyy 20.12.2024 (pe). Syysloma on viikolla 42 eli 14.10.2024 (ma) - 18.10.2024 (pe). Joululoma on 21.12.2024 (la) - 6.1.2025 (ma). Työaika alkaa keväällä 7.1.2025 (ti) ja päättyy 31.5.2025 (la).
Talviloma on viikolla 8 eli 17.2.2025 (ma) - 21.2.2025 (pe). Tässä vaihtoehdossa lukuvuosi alkaisi aikaisemmin elokuussa. Joululoma olisi hieman yli kaksi viikkoa niin, että opiskelu alkaisi loppiaisen jälkeen. Lokakuussa olisi viikon syysloma ja
helmikuussa viikon talviloma.
2. vaihtoehto
Työaika alkaa syksyllä 12.8.2024 (ma) ja päättyy 20.12.2024 (pe). Syysloma on viikolla 42 eli 14.10.2024 (ma) - 18.10.2024 (pe). Joululoma on 21.12.2024 (la) - 1.1.2025 (ke). Työaika alkaa keväällä 2.1.2025 (to) ja päättyy 31.5.2025 (la). Talviloma on viikolla 8 eli 17.2.2025 (ma) - 21.2.2025 (pe). Tässä vaihtoehdossa lukuvuosi alkaisi hieman myöhemmin elokuussa. Joululoma olisi vastaavasti lyhempi niin, että opiskelu alkaisi tammikuun toisena päivänä. Lokakuussa olisi viikon
syysloma ja helmikuussa viikon talviloma. Ennen johtokunnan kokousta asia tulee käsitellä opettajien ja muun henkilökunnan keskuudessa näiden mielipiteen
selvittämiseksi. Opiskelijakunnalta pyydetään oma lausunto, joka liitetään johtokunnan lausuntoon.
Lisäksi lukiolain 33 §:n mukaan koulutuksen järjestäjän tulee varmistaa, että kaikilla lukion opiskelijoilla tulee olla mahdollisuus osallistua opiskelijoita koskevien ja heidän asemaansa vaikuttavien päätösten valmisteluun. Tämä tarkoittaa, että kaikille lukion opiskelijoille tehdään esim. opiskelijakysely edellä olevista vaihtoehdoista. Yhteenveto kyselyn tuloksista tulee toimittaa edellä tarkoitettujen lausuntojen mukana.

§ 18 Ressun lukion johtokunnan kokoontuminen syksyllä 2023
Esitys
Ressun lukion johtokunta ehdotti, että seuraava kokous pidetään maaliskuussa 2024 viikolla 11. Tarkempi kokouksen ajankohta ilmoitetaan lähempänä ajankohtaa.
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Helsingin kaupungin hallintosäännön 29 luvun 2 §:n 2 momentin mukaan toimielin kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan kutsusta. Toimielimen puheenjohtaja voi asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn vuoksi peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä (2 §:n 3 mom.). Jos puheenjohtaja muuttaa kokousaikaa edellä
tarkoitetulla tavalla, muutoksista on ilmoitettava vähintään viikkoa ennen kokousta (3 §:n 3 mom.). Kokouskutsu on lähettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta, jollei toimielin toisin päätä (3 §:n 2 mom.). Kuntalain 140 §:n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai
valitusosoituksineen pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

§ 19 Ilmoitusasiat
Päätös
Lauantain koulutyöpäivä järjestetään molemmissa kampuksen toimipisteissä 02.12.2023. Perjantai 22.12.2023 on opiskelijoille vapaapäivä.
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

§ 20 Kokouksen päättäminen
Päätös Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.25.

Kokousaika maanantaina 13.3.2023 klo 16.30-17.35
Kokouspaikka Ressun lukio, Ressun IB lukio Ruoholahdenkatu 23

Jäsenet

Leena Nissilä, puheenjohtaja
Kaisla Lahdensuo, huoltajia edustava jäsen
Maria Juusela, huoltajia edustava jäsen
Teppo Turkki, huoltajia edustava jäsen
Tiia Tempakka, opettajia edustava jäsen
Mika Spåra, opettajia edustava jäsen
Tarja Ryan, muuta henkilökuntaa edustava jäsen
Lauri Pesonen, opiskelijoita edustava jäsen
Ari Huovinen, sihteeri

Puheenjohtaja Leena Nissilä 1-7 §
Esittelijä Ari Huovinen rehtori, 3-6 §
Pöytäkirjanpitäjä Huovinen Ari rehtori, 1-7 §

§1 Asia/1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä
pöytäkirjan tarkastajien valinta
§2 Asia/2 Edellisen kokouksen 3/2022 tarkastetun pöytäkirjan hyväksyminen
§3 Asia/3 Ressun lukion vuoden 2023 talousarvion käyttösuunnitelma
§4 Asia/4 Ressun IB-lukion vuoden 2023 talousarvion käyttösuunnitelma
§5 Asia/5 Ressun lukion johtokunnan kokoontuminen keväällä 2023
§6 Asia/6 Ilmoitusasiat
§7 Asia/7 Kokouksen päättäminen

Kokousaika maanantai 10.10.2022 16.30–17.55
Kokouspaikka Ressun lukio, Kalevankatu 8-10, kouluravintolan kokoustila A

Läsnä jäsenet
Leena Nissilä, puheenjohtaja
Kaisla Lahdensuo, huoltajia edustava jäsen
Jaana Rautava, huoltajia edustava jäsen
Teppo Turkki, huoltajia edustava jäsen
Tiia Tempakka, opettajia edustava jäsen
Mika Spåra, opettajia edustava jäsen
Tarja Ryan, muuta henkilökuntaa edustava jäsen
Leo Huang, opiskelijoita edustava jäsen
Lauri Pesonen, opiskelijoita edustava jäsen
Ari Huovinen, sihteeri

Puheenjohtaja Leena Nissilä 14-21 §
Esittelijä Ari Huovinen rehtori, 16, 17, 18, 19, 20 §
Pöytäkirjanpitäjä Ari Huovinen rehtori, 14-21 §

§14 Asia/1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
§15 Asia/2 Edellisen kokouksen 2/2022 tarkastetun pöytäkirjan hyväksyminen
§16 Asia/3 Ressun lukion ja IB-lukion järjestyssääntöjen hyväksyminen
§17 Asia/4 Ressun lukion ja Ressun IB-lukion toimintasuunnitelman lukuvuodelle 2022-2023 hyväksyminen (liite)
§18 Asia/5 Ressun lukion johtokunnan lausunto Helsingin kaupungin suomenkielisten lukioiden työ- ja loma-ajoista lukuvuonna 2022–2023 (liite)
§19 Asia/6 Ressun lukion johtokunnan kokoontuminen syksyllä 2022
§20 Asia/7 Ilmoitusasiat
§21 Asia/8 Kokouksen päättäminen