Ressun opiskelijoiden huoltajille

Kodin ja koulun välinen tiedotus Wilmassa

Ryhmäohjaajiin, opettajiin ja opinto-ohjaajiin saa parhaiten yhteyden Wilman kautta. Wilmassa voi seurata myös opiskelijan opintosuorituksia, jotka päivittyvät jaksoittain.

Opiskelijan poissaolot

Opiskelijoiden poissaolot selvitetään Wilmassa. Etukäteen tiedossa olevaan poissaoloon on anottava lupa kirjallisesti. Jos poissaolo kestää 1–3 päivää, ano lupa ryhmänohjaajan kautta. Jos poissaolo kestää yli kolme päivää, lupa pyydetään rehtorilta.

Ryhmänohjaajat ja opiskeluhuolto

Ensisijainen yhteistyölinkki kodin ja koulun välillä on opiskelijan ryhmänohjaaja. Huoltajat tavoittavat ryhmänohjaajan parhaiten Wilman, sähköpostin tai puhelimen avulla. Ryhmänohjaajaan, opinto-ohjaajaan tai opiskeluhuoltoon kannattaa ottaa yhteyttä, jos jokin seikka nuoren tilanteessa tai opiskelussa mietityttää. Katso lisätietoja opiskelijan tuesta.

Johtokunta ja pöytäkirjat

Lukion johtokunta koostuu vanhempien, henkilöstön ja täysi-ikäisistä opiskelijoiden edustajista. Alaikäisillä opiskelijoiden edustajilla voi olla johtokuntien kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Johtokuntien tehtävät määritellään Helsingin kaupungin hallintosäännössä.

Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain lukion opetussuunnitelmaan perustuvan toimintasuunnitelman, lukuun ottamatta vuotuisia työaikoja. Johtokunta hyväksyy myös lukion järjestyssäännöt tai antaa muut lukiossa sovellettavat järjestysmääräykset. Lisäksi johtokunta voi erottaa lukion opiskelijan enintään kuukaudeksi ja päättää, että erottaminen voidaan panna täytäntöön ennen kuin päätös on lainvoimainen sekä päättää lukion opiskelijan oikeudesta osallistua opetukseen, jos tämä on esitutkinnassa epäiltynä rikoksesta.

Johtokunnan pöytäkirja tuodaan tälle sivulle kunkin kokouksen jälkeen heti, kun pöytäkirja on tarkastettu.
Alta löydät uusimmat pöytäkirjat. Pöytäkirjojen viralliset, allekirjoitetut versiot ja vanhemmat pöytäkirjat on nähtävänä koulun kansliassa.

Johtokunnan jäsenten yhteystiedot 

Kokousaika maanantaina 13.3.2023 klo 16.30-17.35
Kokouspaikka Ressun lukio, Ressun IB lukio Ruoholahdenkatu 23

Jäsenet

Leena Nissilä, puheenjohtaja
Kaisla Lahdensuo, huoltajia edustava jäsen
Maria Juusela, huoltajia edustava jäsen
Teppo Turkki, huoltajia edustava jäsen
Tiia Tempakka, opettajia edustava jäsen
Mika Spåra, opettajia edustava jäsen
Tarja Ryan, muuta henkilökuntaa edustava jäsen
Lauri Pesonen, opiskelijoita edustava jäsen
Ari Huovinen, sihteeri

Puheenjohtaja Leena Nissilä 1-7 §
Esittelijä Ari Huovinen rehtori, 3-6 §
Pöytäkirjanpitäjä Huovinen Ari rehtori, 1-7 §

§1 Asia/1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä
pöytäkirjan tarkastajien valinta
§2 Asia/2 Edellisen kokouksen 3/2022 tarkastetun pöytäkirjan hyväksyminen
§3 Asia/3 Ressun lukion vuoden 2023 talousarvion käyttösuunnitelma
§4 Asia/4 Ressun IB-lukion vuoden 2023 talousarvion käyttösuunnitelma
§5 Asia/5 Ressun lukion johtokunnan kokoontuminen keväällä 2023
§6 Asia/6 Ilmoitusasiat
§7 Asia/7 Kokouksen päättäminen

Kokousaika maanantai 10.10.2022 16.30–17.55
Kokouspaikka Ressun lukio, Kalevankatu 8-10, kouluravintolan kokoustila A

Läsnä jäsenet
Leena Nissilä, puheenjohtaja
Kaisla Lahdensuo, huoltajia edustava jäsen
Jaana Rautava, huoltajia edustava jäsen
Teppo Turkki, huoltajia edustava jäsen
Tiia Tempakka, opettajia edustava jäsen
Mika Spåra, opettajia edustava jäsen
Tarja Ryan, muuta henkilökuntaa edustava jäsen
Leo Huang, opiskelijoita edustava jäsen
Lauri Pesonen, opiskelijoita edustava jäsen
Ari Huovinen, sihteeri

Puheenjohtaja Leena Nissilä 14-21 §
Esittelijä Ari Huovinen rehtori, 16, 17, 18, 19, 20 §
Pöytäkirjanpitäjä Ari Huovinen rehtori, 14-21 §

§14 Asia/1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
§15 Asia/2 Edellisen kokouksen 2/2022 tarkastetun pöytäkirjan hyväksyminen
§16 Asia/3 Ressun lukion ja IB-lukion järjestyssääntöjen hyväksyminen
§17 Asia/4 Ressun lukion ja Ressun IB-lukion toimintasuunnitelman lukuvuodelle 2022-2023 hyväksyminen (liite)
§18 Asia/5 Ressun lukion johtokunnan lausunto Helsingin kaupungin suomenkielisten lukioiden työ- ja loma-ajoista lukuvuonna 2022–2023 (liite)
§19 Asia/6 Ressun lukion johtokunnan kokoontuminen syksyllä 2022
§20 Asia/7 Ilmoitusasiat
§21 Asia/8 Kokouksen päättäminen

Kokousaika keskiviikko 8.6.2022 16.30-17.50
Kokouspaikka Teams-kokous

Läsnä Jäsenet
Leena Nissilä, puheenjohtaja
Johanna Nurmesniemi, varapuheenjohtaja
Kaisla Lahdensuo, huoltajia edustava jäsen
Jaana Rautava, huoltajia edustava jäsen
Teppo Turkki, huoltajia edustava jäsen
Tiia Tempakka, opettajia edustava jäsen
Mika Spåra, opettajia edustava jäsen
Tarja Ryan, muuta henkilökuntaa edustava jäsen
Niina Paldanius, opiskelijoita edustava jäsen
Toivo Vasara, opiskelijoita edustava jäsen
Ari Huovinen, sihteeri

Puheenjohtaja Nissilä Leena 8-13 §
Esittelijä Huovinen Ari rehtori, 10-11,12 §
Pöytäkirjanpitäjä Huovinen Ari rehtori, 8-13 §

§8 Asia/1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
§9 Asia/2 Edellisen kokouksen 1/2022 tarkastetun pöytäkirjan hyväksyminen
§10 Asia/3 Ressun lukion ja IB-lukion lukuvuoden 2021-2022 toimintakertomuksen käsittely
§11 Asia/4 Ressun lukion johtokunnan kokoontuminen syksyllä 2022
§12 Asia/5 Ilmoitusasiat
§13 Asia/6 Kokouksen päättäminen

§ 8 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätös
Ressun lukion johtokunta totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Ressun lukion johtokunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Tarja Ryanin ja Tiia Tempakan.
Käsittely
Ressun lukion johtokunta valitsi yksimielisesti ehdotuksesta pöytäkirjantarkastajaksi Tarja Ryanin ja Tiia Tempakan.
Päätösehdotus
Ressun lukion johtokunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Tarja Ryanin ja Tiia Tempakan.
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

§ 9 Edellisen kokouksen 1/2022 tarkastetun pöytäkirjan hyväksyminen
Päätös
Ressun lukion johtokunta hyväksyi tarkastetun pöytäkirjan 1/2022.
Käsittely
Ressun lukion johtokunta hyväksyi tarkastetun pöytäkirjan 1/2022.
Päätösehdotus
Ressun lukion johtokunta päätti hyväksyä tarkastetun pöytäkirjan 1/2022.
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

§ 10 Ressun lukion ja IB-lukion lukuvuoden 2021-2022 toimintakertomuksen käsittely
Päätös
Ressun lukion johtokunta hyväksyi liitteenä 1 olevan Ressunlukion ja IB-lukion lukuvuoden 2021-2022 toimintakertomuksen.
Käsittely
Ressun lukion johtokunta käsitteli Ressun lukion ja IB-lukion lukuvuoden 2021-2022 toimintakertomusta monipuolisesti keskustellen.
Liitteet 1.
Wilmasta Toimintasuunnitelma ja -kertomus 2021-2022
Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta
Päätösehdotus
Ressun lukion johtokunta hyväksyy liitteenä 1 olevan toimintakertomuksen 2021-2022.

§ 11 Ressun lukion johtokunnan kokoontuminen syksyllä 2022
Esitys
Ressun lukion johtokunta päätti, että seuraava kokous pidetään maanantaina 10.10.2022 klo 16.30. Kokouksen paikka ilmoitetaan kokouskutsussa.
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Helsingin kaupungin hallintosäännön 29 luvun 2 §:n 2 momentin mukaan toimielin kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan kutsusta. Toimielimen puheenjohtaja voi asioiden vähäisen määrän tai
muun erityisen syyn vuoksi peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä (2 §:n 3 mom.). Jos puheenjohtaja muuttaa kokousaikaa edellä tarkoitetulla tavalla, muutoksista on ilmoitettava vähintään viikkoa ennen kokousta (3 §:n 3 mom.). Kokouskutsu on lähettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta, jollei toimielin toisin päätä (3 §:n 2 mom.). Kuntalain 140 §:n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen
pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

§ 12 Ilmoitusasiat
Päätös
Ressun lukion johtokunta merkitsi seuraavat ilmoitusasiat:
Kuvataiteen lehtori Iiris Strömberg-Nurminen siirtyy lukuvuoden päätyttyä eläkkeelle.
Ressun IB-lukion lakkiaiset perjantaina 26.8.2022 klo 13.30 Kulttuuritalolla.
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

§ 13 Kokouksen päättäminen
Päätös Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.50.

Kokousaika keskiviikkona 16.3.2022 klo 16.30-17.15
Kokouspaikka Ressun lukio, kouluravintola A-kokoustila, kellarikerros

Jäsenet
Leena Nissilä puheenjohtaja
Johanna Nurmesniemi varapuheenjohtaja
Kaisla Lahdensuo huoltajia edustava jäsen
Jaana Rautava huoltajia edustava jäsen estynyt, varajäsen
Maria Juusela
Teppo Turkki huoltajia edustava jäsen
Tiia Tempakka opettajia edustava jäsen
Mika Spåra opettajia edustava jäsen
Tarja Ryan muuta henkilökuntaa edustava jäsen
Niina Paldanius opiskelijoita edustava jäsen
Toivo Vasara opiskelijoita edustava jäsen estynyt, varajäsen
Saska Kolehmainen
Ari Huovinen sihteeri

Puheenjohtaja Leena Nissilä 1-7 §
Esittelijä Ari Huovinen rehtori, 3-6 §
Pöytäkirjanpitäjä Huovinen Ari rehtori, 1-7 §

§1 Asia/1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
§2 Asia/2 Edellisen kokouksen 3/2021 tarkastetun pöytäkirjan hyväksyminen
§3 Asia/3 Ressun lukion vuoden 2022 talousarvion käyttösuunnitelma
§4 Asia/4 Ressun IB-lukion vuoden 2022 talousarvion käyttösuunnitelma
§5 Asia/5 Ressun lukion johtokunnan kokoontuminen keväällä 2022
§6 Asia/6 Ilmoitusasiat
§7 Asia/7 Kokouksen päättäminen