Opiskeluhuollon palvelut lukiokoulutuksessa

Opiskeluhuolto edistää oppimistasi ja hyvinvointiasi monin eri keinoin. Opiskeluhuollon henkilöstö toimii yhteistyössä oppilaitoksen henkilökunnan ja erilaisten verkostojen kanssa. Opiskelijahuolto on ensisijaisesti ennaltaehkäisevää työtä.

Opiskelijan monipuoliset hyvinvointipalvelut

Opiskelu toisella asteella on yhteisöllistä. Opiskelijan tukena on laaja asiantuntijoiden verkosto. 

Opiskelijan tukena toimii lukuisia ammattilaisia, jotka auttavat elämän isoissa ja pienissä asioissa. Tukea on saatavilla opinto-ohjaajilta, erityisopettajilta, kuraattoreilta, psykologeilta ja terveydenhoitajilta. Lukion ja ammatillisen koulutuksen henkilöstö ohjaa tarvittaessa myös oppilaitoksen ulkopuolisen avun piiriin. Tärkeä rooli opiskelijan hyvinvoinnin tukemisessa on myös läheisillä ja ystävillä.

Yhteisöllinen opiskeluhuolto kuuluu kaikille oppilaitoksissa opiskeleville. Silloin opiskelijan tukena toimii moniammatillinen asiantuntijoiden verkosto.

Yksilökohtaista opiskeluhuoltopalvelua tarjoavat psykologit, kuraattorit, terveydenhoitajat, lääkärit sekä mielenterveys- ja päihdetyönsairaanhoitajat.

Oppilaitoksissa on myös monia muita ammattilaisia opiskelijan tukena. Palveluilla halutaan mahdollistaa jokaiselle hyvä oppiminen.

Opiskelija voi itse hakeutua useimpiin palveluihin ja opiskeluhuollon henkilöstö myös ohjaa opiskelijaa oikean tuen piiriin.

Voit tutustua opiskelijan palvelupolkuihin Thinglink-ympäristössä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) tai klikkaamalla alla olevia otsikoita.

Opiskeluhuollon palvelupolut. Kuvassa olevat asiat on kerrottu alla olevissa teksteissä. Kuva: Frankly Partners Oy
Opiskeluhuollon palvelupolut. Kuvassa olevat asiat on kerrottu alla olevissa teksteissä. Kuva: Frankly Partners Oy

Opiskeluhuollon moniammatillinen verkosto tarjoaa apua oppimiseen, auttaa arjen haasteissa ja terveyshuolissa. Opiskeluhuollosta saa myös apua ahdistukseen ja pahaan mieleen. Apua on saatavilla sekä äkillisiin tilanteisiin että suunnitelmallisesti   – opiskelijan tarpeiden mukaan.

Oman oppilaitoksen kautta saatava tuki

Yhteisöllinen opiskeluhuolto tukee koko oppilaitosyhteisöä ja on ensisijainen tapa toteuttaa opiskeluhuoltoa. Tässä ovat mukana kaikki oppilaitoksen toimijat, kuten opettajat, opiskelijat, opinto-ohjaajat, opiskeluhuollon henkilöstö ja huoltajat. Monissa oppilaitoksissa toimivat nuorisotyöntekijät ja liikuntacoachit ovat osa yhteisöllistä opiskeluhuoltoa.

Yhteisöllinen opiskeluhuolto edistää opiskelijoiden oppimista ja hyvinvointia sekä yhteisön hyvää vuorovaikutusta ja osallisuutta. Yhteisöllisessä työssä edistetään oppilaitosympäristön terveellisyyttä, esteettömyyttä ja turvallisuutta ja koko yhteisön hyvinvointia. Siihen kuuluvat myös oppilaitoksen toimintakyvystä huolehtiminen ongelma- ja kriisitilanteissa. Tukea voidaan suunnata kaikille yhteisön jäsenille tai tietyille ryhmille, esimerkiksi tietyssä vaiheessa opintoja oleville.

Myös opiskelijan lähipiirin kuten perheen tuki on opiskelukyvyn kannalta tärkeää.

Kuraattori pyrkii lisäämään opiskelijoiden voimavaroja ja etsimään myönteisiä ratkaisuja. Hän pyrkii edistämään opiskelijoiden arjen sujumista, toimintakykyä  ja vuorovaikutussuhteita. Kuraattori kartoittaa opiskelijan elämäntilannetta kuten koulunkäyntiä, opiskelua ja oppimisympäristöä, taloudellista- ja asumistilannetta, opiskelijan vointia ja jaksamista, perhe- ja kotitilannetta, harrastuksia ja vapaa-ajanviettoa. Kuraattori antaa konsultaatiota, edistää kouluyhteisön hyvinvointia ja tekee yhteistyötä opetushenkilöstön, kotien ja erilaisten sidosryhmien kanssa.

Esimerkkejä asioista, joista voi jutella kuraattorin kanssa:

 • taloudelliseen toimeentuloon liittyvät kysymykset
 • kiusaamiskokemukset
 • elämänmuutokset
 • muutokset tai ristiriidat perheessä, kuten vanhempien ero, riidat tai päihteiden käyttö kotona
 • poissaolot tai muut ongelmat koulunkäynnissä
 • kaveri- ja seurustelusuhteet
 • oman seksuaali- tai sukupuoli-identiteetin pohdinta

Opiskelijalla on oikeus tarvittaessa päästä keskustelemaan henkilökohtaisessa tapaamisessa joko psykologin tai kuraattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä oppilaitoksen työpäivänä ja kiireellisessä asiassa samana tai seuraavana työpäivänä. Yhteystiedot löytyvät oppilaitoksesi verkkosivuilta.

Helsingin kaupungin lukiot, katso lukion yhteystiedot-sivu. 

Stadin AO psykologit ja kuraattorit(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Psykologin tehtävänä on edistää opiskelijan hyvinvointia ja mielenterveyttä, tukea opiskeluja ja ennaltaehkäistä ongelmia. Työ voi sisältää esim. psykologista arviointia tai tukea tunne-elämän kehitykseen, sosiaaliseen vuorovaikutukseen tai opiskeluun liittyvissä pulmissa. Tehtävänkuvaan kuuluu myös konsultaatiota, oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin edistämistä sekä yhteistyötä opetushenkilöstön, kotien ja erilaisten sidosryhmien kanssa.

Esimerkkejä asioista, joista voi keskustella psykologin kanssa:

 • tunne-elämän pulmat, esim. stressi, jännittäminen, pelot, masennus, ahdistus, väsymys
 • opiskeluvaikeudet
 • identiteettiin liittyvät pohdinnat
 • haasteet ihmissuhteissa
 • elämäntilanne, muutokset ja kriisit
 • itsetuhoiset ajatukset

Opiskelijalla on oikeus tarvittaessa päästä keskustelemaan henkilökohtaisessa tapaamisessa joko psykologin tai kuraattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä oppilaitoksen työpäivänä ja kiireellisessä asiassa samana tai seuraavana työpäivänä.

Yhteystiedot löytyvät oppilaitoksesi verkkosivuilta.

Helsingin kaupungin lukiot, katso lukion yhteystiedot-sivu. 

Stadin AO psykologit ja kuraattorit(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Terveydenhoitajan tehtäviin kuuluu opiskelijoiden kasvun ja kehityksen seuranta sekä opiskelukyvyn seuraaminen ja edistäminen. Terveydenhoitaja antaa terveys-, ehkäisy- ja seksuaalineuvontaa ja pyrkii edistämän hyvää kuntoa ja mielenterveyttä sekä ehkäisemään päihteiden käyttöä. 

Terveydenhoitajan terveystarkastuksessa arvioidaan opiskelijan terveydentilaa opinnoista selviytymisen kannalta ja tiedotetaan terveyden- ja opiskeluhuollon tarjoamista palveluista. Tarkastuksissa selvitetään yhdessä opiskelijan kanssa terveydentila, elämäntilanne, elämäntavat, sosiaaliset verkostot ja opintojen sujuminen osana hänen hyvinvointinsa kokonaisuutta.

Opiskelija saa sairaanhoitopalvelut pääsääntöisesti oman asuinalueensa terveysasemalta.

Terveydenhoitajan vastaanotolle pääsee tilanteen vaatiessa myös ilman ajanvarausta. Yhteystiedot löytyvät oppilaitoksesi verkkosivuilta.

Helsingin kaupungin lukiot, katso lukion yhteystiedot-sivu. 

Stadin AO yhteystiedot(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Lääkäri tekee yhteistyötä terveydenhoitajan kanssa. Sairaanhoitopalveluissa priorisoidaan mielenterveysongelmia ja opiskelukykyyn vaikuttavia ongelmia. Tarvittaessa opiskelija ohjataan terveyskeskukseen.

Kutsuntojen ennakkotarkastukset tehdään oppilaitoksissa. Muusta menettelystä sovitaan tapauskohtaisesti yhdessä huoltajan, hoidosta vastaavan lääkärin, opiskeluhuollon ja oppilaitoksen edustajan kanssa.

Jos opiskelija tarvitsee erityisruokavaliota, hän täyttää siihen tarkoitetun lomakkeen ja toimittaa sen oppilaitoksen keittiöön/ruokalaan.

Lääkärille pääset terveydenhoitajan ohjauksesta. Terveydenhoitajan yhteystiedot löytyvät oppilaitoksesi verkkosivuilta.

Helsingin kaupungin lukiot, katso lukion yhteystiedot-sivu. 

Stadin AO yhteystiedot(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Mielenterveys ja päihdetyön sairaanhoitaja toimii perusterveydenhuollossa psykiatrisen hoitotyön asiantuntijana mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusongelmissa.  Hän tukee opiskelijan psyykkistä terveyttä, toiminta- ja opiskelukykyä ja elämänhallintaa.

Mtp-sairaanhoitaja arvioi hoidon tarpeen, hoitaa ja ohjaa tarvittaessa jatkohoitoon. Tarkoitus on ennaltaehkäistä syrjäytymistä, tunnistaa varhain syrjäytymisvaara, tukea ja ohjata ajoissa hoitoon.

Mtp-sairaanhoitajan vastaanotolle hakeudutaan pääsääntöisesti terveydenhoitajan kautta. Löydät terveydenhoitajan yhteystiedot oppilaitoksesi verkkosivuilta.

Helsingin kaupungin lukiot, katso lukion yhteystiedot-sivu. 

Stadin AO yhteystiedot (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Monialaisen asiantuntijaryhmän tehtävänä on tukea opiskelijaa ja hänen oppimisedellytyksiään.

Ryhmä kootaan tapauskohtaisesti opiskelijan tueksi silloin, kun huolta herättävän tilanteen varhaiseen selvittelyyn ja hoitamiseen tarvitaan eri alojen asiantuntijoita. Ryhmä kootaan myös silloin, jos tarvitaan yhteistyötä opetushenkilöstön ja opiskeluhuollon palvelujen henkilöstön välillä.

Monialainen asiantuntijaryhmä kootaan opiskelijan ja hänen huoltajansa suostumuksella.

Oppijaportaali Aula toimii opiskelijoiden tietokoneiden aloitussivuna. Aulasta löytyvät mm. oman opiskelijahuollon tiedot.

Aulasta löytyvät myös linkit tärkeimpiin oppilaitoksessa päivittäin käytettyihin palveluihin, kuten oppimisympäristöihin. Aulassa on myös nopeasti saatavilla linkit oman oppilaitoksen kotisivulle, kaupungin kirjastopalveluihin, lounaslistaan ja kaupungin lasten ja nuorten palveluihin.

Aula on kehitetty tukemaan oppimista ja opiskelijoiden hyvinvointia.

Siirry Aulaan(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Oppilaitoksen ulkopuolinen tuki

Nuorisoasema auttaa 13–23-vuotiaita nuoria, jotka kamppailevat keskivaikean mielenterveysongelman tai vaikean päihdeongelman kanssa. Nuorisoasemalla työskentelee hoitajia, sosiaaliohjaajia, sosiaalityöntekijöitä, sosiaaliterapeutteja, perheterapeutteja, psykologeja, toimintaterapeutteja ja lääkäri. Hoitomenetelmiä ovat esimerkiksi erilaiset yksilö- ja ryhmätapaamiset, vertaistuki ja lääkehoito. Nuorisoasema tekee yhteistyötä perheiden kanssa.

Nuorisoaseman asiakkaaksi ohjaudutaan palvelulähetteellä, jonka saat koulusi/oppilaitoksesi opiskeluhuollon ammattialaisilta, paikalliselta terveysasemalta tai Miepistä. Päihteisiin liittyvissä asioissa voit tulla Nuorisoasemalle ilman ajanvarausta tiistaisin ja torstaisin klo 12–13. Lue lisää nuorisoaseman toiminnasta.

Terveysasemat tarjoavat helsinkiläisille perusterveydenhuollon palveluja. Ne ovat kaupunkilaisten ensisijaisia terveydenhuollon hoitopaikkoja, ja niiltä potilas voidaan tarvittaessa lähettää edelleen jatkotutkimuksiin ja -hoitoihin.

Potilasta hoitaa työpari, jonka muodostavat lääkäri ja hoitaja. Terveysasemalta voi saada myös fysioterapeutin ja mielenterveys- ja päihdetyöhön erikoistuneen sairaanhoitajan palveluita. Mielenterveys- ja päihdetyön sairaanhoitajan vastaanotolle ohjaudutaan terveydenhoitajan tai lääkärin tekemän hoidon tarpeen arvioinnin jälkeen.

Katso lähin terveysasemasi

Matalan kynnyksen mielenterveyspalvelupiste Miepistä saat keskustelutukea mielen hyvinvointiin. Mieppi palvelee kaikkia yli 13-vuotiaita nuoria ja aikuisia. Miepit sijaitsevat Haagassa, Kalasatamassa ja Myllypurossa. Voit asioida missä tahansa Miepin toimipisteessä riippumatta siitä, missä itse asut.

Miepissä työskentelee mielenterveystyön ammattilaisia, joiden kanssa voit jutella toiveesi mukaan joko kasvokkain tai etäyhteydellä. Ota yhteyttä Mieppiin, jos sinulla on esimerkiksi elämäntilanteeseen tai mielenterveyteen liittyviä huolia ja toivot keskustelutukea. Miepissä on mahdollista sopia tarpeen mukaan 1-5 keskusteluaikaa tai saada neuvontaa ja palveluohjausta.

Voit ottaa yhteyttä Mieppiin myös silloin, kun olet huolissasi läheisestäsi. Miepin palvelu on sinulle maksutonta, mutta peruuttamattomasta ajasta peritään sakkomaksu. Jos tarvitset apua nopeasti, ota yhteyttä päivystykseen.

Huomioithan, että Miepissä ei ole lääkärinpalveluja, joten he eivät kirjoita lääkereseptejä, lähetteitä tai sairauslomatodistuksia. Jos sinulla on jo mielenterveyteen liittyvä hoitokontakti, ota yhteys voimassa olevaan hoitotahoosi. Katso Miepin toimipisteiden osoitteet ja yhteystiedot.

Erikoissairaanhoidon palveluita järjestetään pääosin sairaaloissa ja niiden poliklinikoilla. Niihin sisältyvät eri erikoisalojen tutkimukset ja hoito. Erikoissairaanhoitoon pääsy toteutuu hoidonporrastuksen kautta tietyin kriteerein ja edellyttää useimmiten lähetteen terveysasemalta tai opiskeluhuollosta.

Ohjaamosta saat maksutonta apua monenlaisiin asioihin omaan elämääsi liittyen, esimerkiksi opiskeluun, työllistymiseen, asumiseen ja hyvinvointiin. Ohjaamosta et suoraan saa esimerkiksi asuntoa tai toimeentulotukea, mutta saat tietoa ja tukea näidenkin asioiden hakemiseen.

Ohjaamojen palvelut ja niissä työskentelevät ammattilaiset vaihtelevat jonkin verran paikkakunnittain. Kaikkiin Ohjaamoihin ovat kuitenkin kaikki alle 30-vuotiaat tervetulleita asiasta riippumatta: Ohjaamoissa osataan aina auttaa ja neuvoa eteenpäin. Katso Ohjaamon yhteystiedot(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Perhekeskuksiin on koottu perheiden tarvitsemat palvelut. Perhekeskuksessa edistetään lasten, nuorten ja perheiden terveyttä ja hyvinvointia. Perhekeskus tarjoaa tukea vanhemmuuteen ja parisuhteeseen perheiden monimuotoisuuden huomioiden.

Terveys- ja sosiaalipalveluista perhekeskukseen kuuluvat esimerkiksi:

 • äitiys- ja lastenneuvolapalvelut
 • perhetyö
 • kasvatus- ja perheneuvonta
 • ehkäisy- ja muu seksuaaliterveysneuvonta
 • psykologipalvelut
 • suun terveydenhuolto
 • ravitsemus- ja puhe-, fysio- ja toimintaterapia

 Tällä hetkellä Helsingissä on neljä perhekeskusta:

 • Itäkadun perhekeskus
 • Kallion perhekeskus
 • Kampin perhekeskus
 • Vuosaaren perhekeskus ja terveys- ja hyvinvointikeskus

Katso perhekeskusten yhteystiedot

Lastensuojeluun voi ottaa yhteyttä itse, jos perheessä on kuormitusta tai ongelmia. Lastensuojeluun voi aina ottaa yhteyttä, myös nimettömänä, kun herää huoli oman lapsen tai lähiympäristössä kasvavan lapsen tai nuoren hyvinvoinnista esimerkiksi, jos perheessä on:

 • lasten/nuorten hoitoon ja kasvatukseen liittyviä vaikeuksia
 • väkivaltaa
 • perheen elämää vaikeuttavaa päihteiden käyttöä
 • muita kriisejä
 • tarvetta ohjaukseen ja neuvontaan

Lastensuojelun tehtävänä on lapsen oikeuksien turvaaminen sekä vanhempien ja muiden huoltajien tukeminen kasvatustehtävässä. Ensisijaisesti pyritään siihen, että lapsi tai nuori voi kasvaa ja kehittyä omassa kodissaan.

Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä puhelimitse, kirjeitse tai Maisa-asiakasportaalissa. Ilmoitus käsitellään 7 arkipäivän kuluessa, jonka jälkeen lastensuojelun tarpeen arviointi suoritetaan kolmen kuukauden kuluessa, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi. Katso oman alueesi yksikön yhteystiedot. Iltaisin ja viikonloppuisin voit ottaa yhteyttä päivystysnumeroon puh. 0206 96006.

Maisa-asiakasportaali(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Aikuissosiaalityö tarjoaa tukea kaikenlaisiin elämäntilanteisiin. Työtä tehdään yksittäisten asiakkaiden, perheiden ja yhteisöjen parissa. Voit hakea aikuissosiaalityön tiimistä apua esimerkiksi työhön, asumiseen, perhe-elämän sujuvuuteen, raha-asioiden hoitoon ja erilaisiin elämän kriisitilanteisiin liittyvissä ongelmissa.

Sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat pyrkivät tukemaan sinua pärjäämisessäsi yhteisellä tavoitteellisella työskentelyllä, neuvoilla, ohjaamisella ja harkinnanvaraista ja ehkäisevää toimeentulotukea myöntämällä. Aikuissosiaalityön tiimissä uuden asiakkaan elämäntilanne kartoitetaan ja sen pohjalta mietitään yhdessä palvelujen ja tuen tarve.

Asiakkaaksi hakeudutaan ottamalla yhteyttä oman asuinalueen aikuissosiaalityön tiimiin. Alle 30-vuotiaille ja 30 vuotta täyttäneille asiakkaille on omat tiiminsä. Katso oman asuinalueesi palvelupisteen yhteystiedot

Netistä löytyy valtava määrä tietoa, työkaluja ja vertaistukipalveluita opiskelijan hyvinvoinnin tueksi. Tässä muutama esimerkki, joihin voit tutustua.

 • Mielenterveystalosta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) ja nuorten mielenterveystalosta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) löytyy julkisen terveydenhuollon tarjoamaa luotettavaa apua mielen hyvinvointiin. Löydät paljon tietoa teemoitta ja sivusto sisältää myös omahoito-ohjelmia.  
 • Päihdelinkki(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) tarjoaa tietoa ja tukea päihteistä ja riippuvuuksista. Päihdelinkistä löytyy kattavan tietopankin lisäksi testejä, oma-apusisältöjä, vertaistukea ja neuvontapalvelu. Palvelu on tarkoitettu päihteiden käyttäjille, pelaajille, läheisille ja kaikille riippuvuustiedosta kiinnostuneille.
 • Nuortennetti(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) on nuorille suunnattu sivusto, jota ovat olleet tekemässä myös nuoret itse. Sivustolla on tietoa muun muassa seksuaalisuudesta ja seurustelusta, mediankäytöstä, mielenterveydestä, kiusaamisesta ja päihteistä. Nuortennetti tarjoaa tukea, tekemistä, tietoa ja keskusteluja.
 • Netari(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) on Suomen suurin nettinuorisotalo, josta löydät muun muassa hyvin kattavan chat-kalenterin kaikista tarjolla olevista tuki ja vertaistuki chateista, joissa voit tutustua uusiin ihmisiin ja jutella mieltä askarruttavista asioista.
 • Esimerkiksi Mieli ry(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun):n Sekaisin-chat(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) on valtakunnallinen, laajasti avoinna oleva 12–29-vuotiaille tarkoitettu keskustelupalvelu, joka tukee mielenhyvinvointia ja mielenterveyden ongelmista selviämistä. Palvelu on ilmainen, anonyymi ja luottamuksellinen. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kanssa voi jutella puolestaan
 • Nuorten chatissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) arkisin klo 12–15Nuori voi matalalla kynnyksellä kysyä mieltään askarruttavista asioista kuten omasta terveydestään, mielenterveysasioista, päihteistä ja kiusaamisesta kuin myös työhön ja opiskeluun tai ihmissuhteisiin liittyvistä asioista. Lisäksi nuori voi halutessaan vain aloittaa keskustelun ilman tiettyä aihetta.
 • Rikosuhripäivystys(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (RIKU) tarjoaa tukea ja käytännön neuvoja rikoksen uhrille, hänen läheisilleen ja rikosasian todistajalle. Voit olla yhteydessä puhelimitse, verkossa tai kasvotusten.

 • Nuorten Helsinki(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) -verkkojulkaisu pyrkii kokoamaan kaikki kaupungin eri toimialojen nuorille suunnatut sisällöt yhteen paikkaan.
 • Etsivä nuorisotyö(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) tarjoaa tukea ja ohjausta 16–28-vuotiaille nuorille. Etsivä nuorisotyö etsii nuoren kanssa vastauksia nuoren mieltä askarruttaviin kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut.
 • Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 16-vuotiaille vuosittain satoja luentoja, konsertteja, näyttelyitä ja tapahtumia. Suuri osa tarjonnasta on maksutonta.
 • Mieletöntä valoa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) -toiminnassa tehdään yhdessä erilaisia mediatöitä, esimerkiksi lehteä, videotuotantoja, streamausta, radiota, podcasteja. Toiminta on ilmaista, ja tarkoitettu nuorille aikuisille (18-35 v.), jotka kokevat erilaisia haasteita elämässään, esimerkiksi työllistymisessä tai opinnoissa/opintoihin hakeutumisessa. Aiempaa kokemusta ei tarvita, riittää että sinulla on palo tehdä ja mahdollisesti jo ideoita, joita haluaisit lähteä toteuttamaan. Me tarjoamme välineet, sinä pääset tekemään tsemppaavassa ja kivassa porukassa.
 • NUOLI – nuorten kohtaamis- ja tukipiste(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) vastaa asunnottoman nuoren perustarpeisiin Helsingissä.
 • Nuorisotalot Helsingissä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) - Taloilla on monipuolisia harrastusmahdollisuuksia mm. teatteria, musiikkia, liikuntaa, tanssia, mediaa, taiteita, skeittausta, kotieläinten hoitoa sekä mopo- ja muuta liikennetoimintaa. Eri puolilla kaupunkia on yhteensä yli 50 nuorisotilaa, 11 nuorisotyöyksikössä.
 • PALOMA-osaamiskeskus(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) edistää tukea pakolaistaustaisten ihmisten mielenterveyttä.
 • Perhetalot järjestävät asukaslähtöistä toimintaa pikkulapsiperheille. Perhetalot ovat pikkulapsiperheiden kohtaamis-, toiminta- ja informaatiopaikkoja. Niissä järjestetään myös kursseja ja ryhmiä vanhemmille, lapsille ja alueen pikkulapsiperheiden kanssa työskenteleville työntekijöille.
 • Sateenkaari nuorisotyö(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) tarjoaa sateenkaarevaa toimintaa ympäri Helsinkiä 13–29-vuotiaille seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville ja sateenkaariteemoja pohtiville nuorille.
 • Sankarit-toiminta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) on eri tavoin vammaisille 15–29-vuotiaille nuorille suunnattua vapaa-ajan nuorisotalo- ja harrastustoimintaa.
 • Turvakodit(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) on tarkoitettu kaikille lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille henkilöille tai perheille. Turvakoti on kodinomainen paikka, jossa saa suojan väkivallalta ja apua väkivallan loppumiseksi. Etelä-Suomen turvakotien sijainnit löytyvät THL:n sivuilta.

 • MIELI ry:n kriisipuhelin(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) päivystää 24 tuntia vuorokaudessa joka päivä, p. 09 2525 0111. Voit soittaa kriisipuhelimeen esimerkiksi, jos elämäsi on juuri muuttunut ja sinun on paha olla tai olet kokenut järkyttävän tapahtuman ja haluat keskusteluapua.
 • Nollalinja(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) lähisuhdeväkivallalle ja naisiin kohdistuvalle väkivallalle. Auttava puhelin auki ympäri vuorokauden, p. 080 005 005. Myös chat-palvelu löytyy nettisivuilta.
 • Naisten Linja(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) on tarkoitettu kaikenikäisille väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille naisille ja tytöille, itsemäärittelyä kunnioittaen, sekä heidän läheisilleen. p. 0800 02400, ma-pe klo 16–20.
 • Kriisipäivystys antaa akuuttia kriisiapua äkillisissä kriisitilanteissa helsinkiläisille ja Helsingissä oleskeleville. Akuutteja kriisitilanteita voivat olla esimerkiksi läheisen äkillinen kuolema, väkivaltatilanteet, vakava vammautuminen tai sairastuminen ja tulipalo sekä erilaiset onnettomuustilanteet. p. 09 3104 4222
 • Ehyt ry(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun):n päihdeneuvontaan voit soittaa, jos oma tai läheisesi alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden käyttö aiheuttaa sinulle huolta tai haluat keskustella tilanteestasi ja vaihtoehdoistasi luottamuksella ammattilaisen kanssa. Neuvonnasta saat myös keskustelutukea tilanteessa, jossa haluat välttää retkahduksen, p. 0800 90045, 24/7.
 • MLL:n Lasten ja Nuorten puhelin(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) voit soittaa jakaaksesi kaikenlaiset asiat, fiilikset ja tapahtumat aikuiselle, jolla on aikaa kuunnella. Puhuminen helpottaa oloa.  Voit ottaa nimettömästi yhteyttä vuoden jokaisena päivänä missä tahansa asiassa. Lasten ja nuorten puhelin päivystää numerossa 116 111, ma-pe 14-20 ja la-su 17-20. 
 • LiikuntaLuuri - Liikunnan infopuhelin, johon soittamalla saa tietoa Helsingin ohjatuista liikuntapalveluista ja liikuntamahdollisuuksista. Puheluun vastaa kaupungin liikunnanohjaajat. Info on maksuton. Liikuntaluuri palvelee puhelimitse numerossa 09 310 32623 arkisin maanantaista torstaihin kello 13.00-15.00.

 • FunAction (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)- FunAction tarjoaa matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksia 13–17-vuotiaille nuorille tuottamaan iloa ja virkistystä eri liikuntalajien ja ystävien seurassa ilman kilpaurheilullisia tavoitteita. FunAction-liikunta on monipuolista ja hauskaa. Tunneilla liikutaan ammattitaitoisen liikunnanohjaajan tai seurojen lajiohjaajien johdolla.
 • Helsingin kaupungin liikuntapalvelut(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
 • LiikuntaLuuri on liikunnan infopuhelin, johon soittamalla saa tietoa Helsingin ohjatuista liikuntapalveluista ja liikuntamahdollisuuksista. Puheluun vastaa kaupungin liikunnanohjaajat. Info on maksuton. Liikuntaluuri palvelee puhelimitse numerossa 09 310 32623 arkisin maanantaista torstaihin kello 13.00-15.00.
 • Nyt –Liikunta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) - on ympäri Helsinkiä tapahtuvaa 18–29-vuotiaille suunnattua monipuolista ja rentoa matalankynnyksen liikuntaa. Toiminta on edullista ja tuntivalikoimasta löytyy tarjontaa kaiken tasoisille liikkujille.

Poliisiin voi ottaa yhteyttä, mikäli haluaa tehdä rikosilmoituksen, saada tietoa tai antaa vihjeen.

Hätänumeroon 112 voi soittaa, kun tarvitsee kiireellistä apua ja hengen, omaisuuden tai ympäristön ollessa uhattuna. Poliisin sivuilta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) löytyy myös paljon hyödyllisiä neuvoja turvalliseen nettikäyttäytymiseen sekä ohjeita, mikäli kohtaat kiusaamista tai häirintää netissä. Saat ohjeita myös Nuoret ja rikollisuus -sivuilta.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Ankkuritoiminta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) on moniammatillista yhteistyötä, jolla tuetaan lasten ja nuorten hyvinvointia ja estetään ennalta rikollisuutta. Toiminnalla pyritään myös estämään väkivaltaiseen ekstremismiin radikalisoitumista. Työtä tehdään tiimeissä, johon kuuluvat asiantuntijat poliisista, sosiaali-, terveys- ja nuorisotoimesta.

Ankkuritoiminta voi tulla avuksi esimerkiksi tilanteissa, joissa nuori alkaa tehdä rikoksia tai käyttää huumeita. Toiminnasta voi olla myös apua hankalassa elämäntilanteessa olevalle nuorelle, joka on kokenut vaikkapa lähisuhde- tai perheväkivaltaa. Helsingin ankkuritoiminnan tavoittaa numerosta p. 050 440 2113 klo 8–16.

Kodin tuki lukiolaiselle

Kotiväki, tunnette nuorenne parhaiten ja pystytte tukemaan nuortanne myös lukiosta siirtymän yli. Lukiolainen tarvitsee vielä paljon kotiväen apua.

Videolla käsitellään, kuinka kotiväki voi tukea lukiolaista opiskelun arjessa.