Alexandersteaterns detaljplaneändring

På Alexandersteaterns tomt på Bulevarden i stadsdelen Kampen har inletts en ändring av detaljplanen. I teaterns utbyggnadsdel, som blev färdig 1953, planeras ett hotell. Utbyggnadsdelen höjs med tre våningar. Avsikten är att bevara en del av utbyggnadens nuvarande fasad. Teaterverksamheten i byggnadens gamla del fortsätter som vanligt och inga nämnvärda förändringar kommer att göras där.
Piirroskuva Aleksanterin teatterin vanhasta osasta.

I samband med ändringen av detaljplanen granskas också byggnadsskyddet på tomten som helhet. Teaterns gamla del är redan skyddad genom en förordning enligt byggnadsskyddslagen och ett uppdaterat skyddsbeslut enligt lagen om skyddande av byggnadsarvet är anhängigt vid NTM-centralen i Nyland. Utbyggnadsdelen är ännu inte skyddad, men skydd av dess fasad mot Bulevarden undersöks i detaljplanen. 

Planändringen har anhängiggjorts på ansökan av fastighetsägaren. Senatfastigheter sålde Alexandersteatern till den privata fastighetsägaren år 2022. Den nya ägaren har som mål att utveckla fastigheten till teater- och hotellbruk.  

Alexandersteatern blev färdig 1879 och fungerade som Helsingfors ryska teater tills Finland blev självständigt. Under åren 1918–1993 användes byggnaden av Nationaloperan (f.d. Finlands Opera). År 1953 byggdes en utbyggnadsdel till den ursprungliga teaterbyggnaden. I utbyggnadsdelen fanns förråds-, övnings- och omklädningsrum samt kontorslokaler. Från och med 1993 har teatern fungerat som besöksteater.  

Teaterverksamheten i byggnadens gamla del fortsätter aktivt. Teatersalen samt aulan och foajéerna i anslutning till den har bevarats väl och de har ett speciellt kulturhistoriskt värde. I utbyggnadsdelen finns kontor för teaterns personal samt kontorslokaler som hyrs ut. Där finns också övningssalar och omklädningsrum som används för hobbyverksamhet på kvällarna. 

Tillbyggnaden får tre nya våningar

Planändringen utgår från att mer våningsyta tillåts i teaterns utbyggnadsdel för hotellbruk. De arkitektoniska lösningarna är dock ännu inte fastslagna, och därför har det utarbetats två alternativ till planen. Planerna kan ännu ändras under planläggningen. 

Båda alternativen baserar sig på en lösning där en del av fasaden på utbyggnaden från 1950-talet bevaras oförändrad och resten byggs på nytt i enlighet med den ursprungliga utbyggnadens utseende. Alternativen skiljer sig från varandra endast i fråga om den nya delens arkitektur och utformningen av byggnadsmassor. Båda alternativen bevarar de stadsbildsmässigt betydande träden på Albertsgatan och Bulevarden, minskar antalet parkeringsplatser samt bildar tydligare planer framför teatern och hotellet än för närvarande. 

I alternativ 1 byggs tilläggsvåningarna trappformigt mot Bulevarden och byggnaden har ett platt tak. Fasadens material är ljus natursten och fönsterkarmarna är av koppar.
I alternativ 1 byggs tilläggsvåningarna trappformigt mot Bulevarden och byggnaden har ett platt tak. Fasadens material är ljus natursten och fönsterkarmarna är av koppar.
I alternativ 2 placeras tilläggsvåningsytan i en byggnadsmassa med valmtak. Fasadens material är ljus rappning och fönsterkarmarna är av koppar. Som takmaterial föreslås ljus plåt.
I alternativ 2 placeras tilläggsvåningsytan i en byggnadsmassa med valmtak. Fasadens material är ljus rappning och fönsterkarmarna är av koppar. Som takmaterial föreslås ljus plåt.

Ge respons om planerna 15.4–6.5.2024 

  • Du kan bekanta dig med planerna och kommentera dem i enkäten Kerro kantasi på adressen https://kerrokantasi.hel.fi/?lang=sv(Länk leder till extern tjänst) under perioden 15.4–6.5.2024. 
  • Du kan bekanta dig med programmet för deltagande och bedömning samt beredningsmaterialet för planen (referensplanen) under perioden 15.4–6.5.2024 på webbplatsen hel.fi/planer 
  • Planerna presenteras kortfattat onsdagen den 24 april på webbevenemanget Nytt i innerstaden (Uutta kantakaupunkia). Programmet inleds kl. 17.00. Programmet, deltagarlänken och andra anvisningar för tillfället finns på hel.fi/asukastilaisuudet. Du kan se inspelningen av tillfället på stadsmiljösektorns Youtube-kanal under tre månader efter tillfället på https://bit.ly/kymp-youtube(Länk leder till extern tjänst). 

Åsikterna om programmet för deltagande och bedömning samt beredningsmaterialet ska lämnas in senast 6.5.2024. Skriftliga åsikter skickas till Helsingfors stads registratorskontor (Norra Esplanaden 11–13) per e-post till adressen helsinki.kirjaamo@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post) eller per post till adressen Helsingfors stad, Registratorskontoret, Stadsmiljösektorn, PB 10, 00099 Helsingfors stad. 

Efter att åsikterna har erhållits framskrider planeringen och planförslaget utarbetas.  

En ändring av detaljplanen har inletts för Alexandersteaterns tomt på Bulevarden. I teaterns tillbyggnadsdel från 1953 planeras ett hotell, och tillbyggnaden höjs därför med tre våningar.

Kontaktinformation