Tukea opiskelijalle

Lukiossa opiskelijoille on tarjolla monenlaista tukea. Opinto-ohjausta saavat kaikki lukion opiskelijat. Opiskelijahuollon tukipalvelut ovat kaikkien käytettävissä.

Helsingin lukioissa opiskelijat voivat saada opinnoissaan erityistä tukea. Esimerkiksi ylioppilaskirjoituksissa on mahdollisuus erityisjärjestelyihin, mikäli siihen on tarvetta. Lisätietoa saa erityisopettajalta.

Lukiossa opiskelijaa voidaan tukea tarvittaessa erityisjärjestelyin. Helsingissä lukio-opiskelijoilla on mahdollisuus saada erityisopettajan yksilö- tai pienryhmäopetusta. Erityisopettaja opastaa opiskelijaa opinnoissa, ylioppilaskokeen erityisjärjestelyjen suunnittelemisessa ja hakemisessa. Koulussa on myös koulupsykologi sekä koulukuraattori. Lukioissa annetaan myös tukiopetusta. Märskyssä saat tarvittaessa opettajilta tukiopetusta tai voi osallistua eri aineiden tukipajoihin.

Urheilulukion opiskelijoilla on urheiluun liittyviä tukipalveluja, kuten henkistä valmennusta, fysioterapiapalveluita ja ravintovalmennusta. 

Yhteisölliseen opiskeluhuoltoryhmään kuuluvat rehtori, urheilusta vastaava apulaisrehtori, opinto-ohjaaja, psykologi, kuraattorit, terveydenhoitajat, erityisopettaja, ja opiskelijaedustajat. Yhteisöllistä opiskeluhuoltoryhmää ja sen työskentelyä johtaa rehtori. Ryhmä kokoontuu 6–8 kertaa lukuvuoden aikana. 

Yhteisöllisen opiskeluhuoltoryhmän lisäksi oppilaitoksessa toimii tarvittaessa pedagogisia asiantuntijaryhmiä ja yksilön tueksi koottavia opiskeluhuollon asiantuntijaryhmiä.

Opiskeluhuollon työntekijöiden yhteystiedot löydät yhteystiedot -sivulta.

Me autamme sinua

Opinto-ohjaus auttaa opiskelijaa saamaan riittävästi tietoa koulutuksestaan ennen opintojen alkua, sen aikana ja päättyessä. Tavoitteena on, että opiskelija osaa suunnitella opintonsa, laatia henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa yhteistyössä opettajan kanssa ja ottaa vastuun opinnoistaan.

Opinto-ohjaaja auttaa opiskelijaa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatimisessa yhdessä opettajien kanssa. Hän auttaa myös jatkokoulutuksen suunnittelemisessa ja valintojen tekemisessä.

Opinto-ohjaajien yhteystiedot

Koulukuraattorin kanssa voit tulla keskustelemaan esimerkiksi jos:

  • olet huolissasi opiskelujesi etenemisestä tai kaipaat tukea koulunkäyntiin (esim. motivaatio)
  • ihmissuhteissasi, perheessäsi tai parisuhteessasi on pulmia
  • haluaisit tukea esimerkiksi mielialaan tai stressiin liittyen
  • sinulla uusi tai vaikea elämäntilanne
  • oma tai läheisesi päihteiden käyttö huolestuttaa
  • seksuaalisuus, seksuaalinen suuntautuminen tai sukupuoli-identiteetti mietityttävät sinua
  • haluaisit tietoa toimeentulosta (työ- ja tukiasiat) tai asunnon hankkimisesta

… mietityttääkö jokin muu asia? Tule ja kysy, niin selvitetään sitä yhdessä!

Keskustelut ovat luottamuksellisia ja opiskelijan omasta toiveesta sekä tarpeesta toteutuvia. Tarvittaessa kuraattori ohjaa sinut eteenpäin ja tekee yhteistyötä muun opiskeluhuollon tai opettajien kanssa.

Koulukuraattorien yhteystiedot

Lukion psykologin tehtävänä on opiskelijoiden ja kouluyhteisön psyykkisen hyvinvoinnin sekä opiskelukyvyn edistäminen. Tätä tehtävää psykologi toteuttaa niin yksilökohtaisen kuin yhteisötasoisen työn, kuten ryhmätoiminnan muodossa, sekä opiskeluhuoltoryhmän jäsenenä.  

Opiskelija voi hakeutua keskustelukäynneille psykologin luo oma-aloitteisesti tai huoltajien, opettajien, kuraattorin, terveydenhoitajan tai jonkun muun ohjaamana. Psykologin luo voi tulla juttelemaan esimerkiksi opiskeluun, tunne-elämään, ihmissuhteisiin tai elämän muutoksiin liittyvistä asioista. Yhteyttä kannattaa ottaa jo silloin, kun huolet ovat pieniä.  

Käynnit psykologilla ovat luottamuksellisia ja perustuvat vapaaehtoisuuteen. Käynneillä kartoitetaan opiskelijan elämäntilannetta ja tuen tarvetta. Työskentely painottuu ohjaukseen ja neuvontaan sekä tarpeen mukaan toteutettaviin lyhyisiin tukijaksoihin. Koulussa pyritään myös tarjoamaan ryhmämuotoista tukea. Tarkoituksena on jäsentää yhdessä opiskelijan kanssa hänen tilannettaan, tukea häntä keinojen löytämisessä sekä pyrkiä lisäämään hänen toimijuuttaan omassa elämässään.  

Psykologi tekee tarvittaessa yhteistyötä huoltajien kanssa sekä opiskelijan luvalla myös koko kouluyhteisön ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Psykologi ohjaa opiskelijan tarpeen mukaan koulun ulkopuolisen tuen tai hoidon piiriin. 

Psykologin yhteystiedot

Urheilupsykologin yhteystiedot

Erityisopettaja tukee ja auttaa lukion opiskelijoita opiskeluun ja oppimiseen liittyvissä pulmissa kuten lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksissa, työskentelyn aikatauluttamisessa (esim. lukusuunnitelmat), erilaisten opiskelutekniikoiden harjoittelemisessa ja erityisjärjestelyjen hakemisessa.  

Erityisopettajalta voi varata ajan yksilötapaamiseen. Lisäksi erityisopettaja toimii opettajana pienryhmissä (esim. tukipajat) ja tukikursseilla.  

Lukuvuoden alussa erityisopettaja pitää kaikille aloittaville ryhmille infon erityisopettajan tuesta sekä lukemis- ja kirjoittamisvaikeuksia seulovan alkukartoituksen. 

Lukion opiskelijat voivat tarvittaessa hakea ylioppilaskokeisiin erityisjärjestelyä, mikäli siihen on olemassa perusteet. Erityisopettaja ohjaa opiskelijoita näiden järjestelyiden suunnittelemisessa, kokeilemisessa ja hakemisessa. Yleisimmät hakuperusteet ovat lukivaikeus, pitkäaikaissairaus, vamma tai vieraskielisen kokelaan opetuskielen puutteellinen hallinta. On opiskelijan itsensä vastuulla hakeutua erityisopettajalle ja käynnistää erityisjärjestelyiden hakuprosessi. Lisätietoja erityisjärjestelyistä saa erityisopettajalta, rehtorilta sekä Ylioppilastutkintolautakunnan verkkosivuilta. 

Erityisopettajan yhteystiedot

Terveydenhoitajat ovat tavattavissa koululla jokaisena arkipäivänä. Terveydenhoitajien vastaanotot toimivat pääasiassa ajanvarauksella. Aikaa voi varata puhelimitse soittamalla tai tekstiviestillä, Wilma-viestillä tai tulemalla paikan päälle. Ilman ajanvarausta terveydenhoitajan vastaanotolle saa tulla päivittäin klo 12-13 ja oveen saa koputtaa myös muinakin aikoina mikäli oven pielessä ei pala punainen tai keltainen valo.

Koululääkärin ajanvaraukset tehdään terveydenhoitajan kautta. Lääkäri tekee kutsuntoihin liittyviä terveystarkastuksia ja muut asiat arvioidaan terveydenhoitajan kanssa erikseen. Lääkäri on paikalla vain ennalta sovittuina ajankohtina. Peruuttamatta jääneestä lääkärinkäynnistä peritään sakkomaksu yli 18-vuotiaalta.

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon keskeisin tehtävä on ennaltaehkäisevä terveydenhuolto. Opiskelijoille pyritään järjestämään henkilökohtainen terveystapaaminen lukion 1. tai 2. vuotena. Mikäli tulet kouluun kesken lukuvuoden, ota välittömästi yhteys myös terveydenhoitajaan. Terveydenhoitajan tehtäviin kuuluu myös koulun terveydellisten olojen seuranta.

Äkillisissä sairaustapauksissa on hyvä olla yhteydessä omalle terveysasemalle, terveysneuvontaan (puh. 09 310 10023(Linkki aloittaa puhelun)) tai päivystysapuun (puh. 116 117(Linkki aloittaa puhelun)).

Terveydenhoitajien yhteystiedot

Lue lisää opiskeluhuollon palveluista