Opiskelu

Mäkelänrinteen lukiossa voit opiskella joustavasti ja hyödyntää lukion monipuolista tarjontaa. Kaikissa oppiaineissa järjestetään vuosittain pakollisten opintojaksojen lisäksi erilaisia valinnaisia opintoja.

Märskyssä voit suunnitella valmennus- tai liikuntapainotteisen opiskeluohjelman. Koulukohtaisten opintojen tarjonta pitää sisällään vaihtelevia opintojaksoja matematiikasta golfiin. Lukion kurssitarjottimessa on myös etäopiskelupalkki, johon sijoitettuja opintojaksoja voi suorittaa ohjattuina etäopintoina. Etäopintoja voi suorittaa myös Helsingin kaupungin lukion verkko-opintoina. Lue lisää Opintojaksot eli kurssit sivulta.

Urheilulukiossa on lähes 100 valmentajaa ja lajeja on noin 50. Useissa lajeissa valmennus toteutuu yhteistyössä lajiliittojen ja seurojen kanssa ja valmennussopimuksen voi tehdä kaikissa lajeissa. Valmennusta annetaan 3–5 päivänä viikossa ja lukio-opintoihin voi valmennusta sisällyttää 24-46 opintopisteen edestä. Urheilulukiolaisen opinto-ohjelmaan kuuluu valmennuksen teoriaopintoja, joiden lisäksi voi valita muita urheilua tukevia opintoja. Lue lisää Urheilulukion sivulla.

Suoritukset

Lukiodiplomi osoittaa erityistä osaamista ja harrastuneisuutta eri aineissa ja aineryhmissä. Mäkelänrinteen lukiossa voi suorittaa lukiodiplomin liikunnassa, kuvataiteessa ja musiikissa. Kyseisten aineiden opettajat antavat lisätietoa diplomien suorittamisesta.

  • Opetushallituksen ohjeet lukiodiplomeista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
  • Liikunnan lukiodiplomin(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) suorittaminen kannattaa aloittaa jo toisena opiskeluvuotena, jotta työ tulee tehtyä. Liikuntadiplomiin pitää tehdä 10 opintopisteen edestä liikunnan opintoja, joista kaksi pistettä tulee diplomista. Diplomi koostuu viidestä eri osa-alueesta: liikuntakykyisyys, erityisosaamisen näyttö, tutkielma, harrastuneisuus ja portfoloio lukio aikaisesta liikunnasta. 

  • Kuvataiteen lukiodiplomi(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) on itsenäinen lopputyönäyttö, johon kuuluu teos ja portfolio. Lukiodiplomi toteutetaan yhden jakson aikana. Opintojakso suoritetaan opetushallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Tehtävien teemat vaihtuvat vuosittain ja ovat valtakunnallisesti yhteiset. Ennen diplomiopintojaksolle osallistumista pitää kuvataiteen opintoja olla suoritettuna vähintään kahdeksan pisteen edestä. Diplomin suoritus voi antaa lisäpisteitä pyrittäessä joihinkin opintopaikkoihin.
  • Musiikin lukiodiplomi(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) on lukion päästötodistukseen liittyvä todistus lukion aikana suoritetuista opinnoista. Musiikkidiplomin suorittaminen on osoitus erityisestä harrastuneisuudesta ja musiikillisesta erityisosaamisesta. Musiikin lukiodiplomin perustana on koko lukioaikainen musiikin opiskelu sekä koulussa että sen ulkopuolella. Diplomin suorittamisen edellytyksenä on vähintään kahdeksan opintopisteen verran musiikin opintojen suorittamista. Opiskelija joko kokoaa näytesalkun lukioaikaisista töistä ja tarkastelee tuotoksiaan tai tekee produktion ja kuvaa sen tekoprosessia.

Ylioppilastutkinto on lukion päättötutkinto. Ylioppilaskirjoitukset järjestetään kahdesti vuodessa, keväällä ja syksyllä, yhtä aikaa kaikissa lukioissa. Tutkinnon voi suorittaa yhdellä tutkintokerralla tai hajauttaa kolmeen peräkkäiseen tutkintokertaan.

  • Ylioppilastutkintoon kuuluu vähintään viisi koetta. Äidinkielessä ja kirjallisuudessa järjestettävän kokeen tekevät kaikki kokelaat ja neljä muuta koetta valitaan vähintään kolmesta seuraavasta ryhmästä: 1) toisen kotimainen 2) vieras kieli 3) matematiikka 4) reaali. Yhden kokeen pitää olla pitkän oppimäärän koe.

Tutkinnon kuuluvat kokeet on suoritettava enintään kolmen perättäisen tutkintokerran aikana. Tutkintoon kuuluvien kokeiden lisäksi kokelas voi osallistua yhteen tai useampaan ylimääräiseen kokeeseen.

Tutkinnossa järjestetään kunakin tutkintokertana kaksi reaalin koepäivää. Samana päivänä kirjoitetaan: psykologia, filosofia, historia, fysiikka ja biologia. Toinen ryhmä on uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede ja terveystieto. Yhtenä päivänä voi osallistua vain yhden reaaliaineen kokeeseen ja päivien järjestys vaihtelee.

Ylioppilastutkinnon äidinkielen kokeeseen kuuluu kaksi erillistä koetta: kirjoitustaidon ja lukutaidon koe. Kummankin kokeen koeaika on 6 tuntia. Kokelas osallistuu kumpaankin kokeeseen ja kokeen arvosana määräytyy kokeiden yhteispistemäärän perusteella. Kokelas, jonka äidinkieli on jokin muu kieli kuin suomi, ruotsi tai saame, voi korvata tutkinnossa pakollisen äidinkielen kokeen lautakunnan erityisesti vieraskielisiä kokelaita varten laatimalla muulla suomen tai ruotsin kielen kokeella.

Kokeiden taso

Matematiikassa, toisessa kotimaisessa kielessä ja vieraissa kielissä järjestetään vaativuudeltaan kahden eri tason mukaiset kokeet. Kokelas saa lukio-opinnoistaan riippumatta valita, kumman tason mukaiseen kokeeseen hän edellä mainituissa aineissa osallistuu. Kokelaan on kuitenkin suoritettava vaativampi koe vähintään yhdessä seuraavista pakollisista aineista: matematiikassa, toisessa kotimaisessa kielessä tai vieraassa kielessä.

Osallistumisoikeus ja tutkintoon ilmoittautuminen

Lukion opiskelija ilmoittautuu ylioppilastutkintoon suorittaakseen koko tutkinnon. Opiskelija saa osallistua jonkin tutkintoaineen kokeeseen suoritettuaan vähintään oppiaineen pakolliset opinnot. Mäkelänrinteen lukiossa edellytetään opiskelijalta vähintään 50 lukiokurssin tai 100 pisteen suorituksia ennen ensimmäistä ylioppilaskirjoitus kertaa. Rehtori voi myöntää opiskelija osallistumisoikeuden pienemmällä opintomäärällä, jos siihen on hyvät perustelut.

Tutkintoon ja siihen kuuluviin kokeisiin tulee ilmoittautua lukion rehtorille kevään tutkinnon osalta yleensä marraskuun 20. päivään mennessä ja syksyn tutkinnon osalta toukokuun 25. päivään mennessä. Kokelaan on tällöin ilmoitettava, mitkä kokeet ja minkä tasoisina hän aikoo ne kyseisenä tutkintokertana suorittaa.  Kokelas on itse vastuussa siitä, että ilmoittautuu oikein kokeisiin, on selvillä ohjeista ja noudattaa niitä.  

Jokaiseen kirjoituskertaan liittyen annetaan ylioppilastutkintoinfoissa erikseen tarkat ohjeet ilmoittautumisista ja tarkennetaan ilmoittautumisen päättymisajat. Infot ovat kaikille kirjoituksiin aikoville pakollisia.

Kokeen uusiminen

Hyväksytyn kokeen voi uusia rajoituksetta. Pakollisen hylätyn kokeen saa uusia kolmesti tutkinnon suorittamisen aikana.

Jos kokelas on hylätty pakollisessa vaativamman tason kokeessa, hän saa hylättyä koetta uusiessaan osallistua saman oppiaineen lyhyemmän oppimäärän kokeeseen, mikäli kokelaan pakollisiin kokeisiin sisältyy tämänkin jälkeen yksi vaativamman tason koe. Hylätyksi katsotaan myös koe, johon kokelas on ilmoittautunut, mutta jäänyt saapumatta siihen ilman erityistä syytä tai jos kokelas ei ole jättänyt koetta arvosteltavaksi. 

Lääkärintodistus, oppimisen erityisvaikeus, puoltolause, selvitys vieraskielisyydestä, erityisjärjestelyt

Jos kokelaan suorituskykyä on tilapäisesti alentanut sairaus tai muu vastaava seikka, tulee lukion lähettää lautakunnalle kokelaan tai hänen huoltajansa jättämä lääkärintodistus sairaudesta tai muusta seikasta asiaa selvittävä puoltolause. Lautakunta ottaa arvostelua lieventävänä seikkana huomioon vain sellaiset sairaudet, joiden vaikutus tuloksiin on ollut selvästi todettava, mutta yleensä vain tilapäinen. Lievennystä punnittaessa otetaan huomioon myös kokelaan kouluarvosana. Pitkällisen sairauden perusteella kokelaalle voidaan anoa erityisjärjestelyjä esimerkiksi pidennettyä koeaikaa.

Jos kokelaan äidinkieli on muu kieli kuin suomi tai ruotsi, hänelle voidaan anoa kirjoituksiin pidennetty vastausaikaa vieraskielisyyden perusteella. Lautakunta arvioi hakemuksen perusteella lisäajan tarpeen.

Opiskelija, jolla on oppimisen erityisvaikeus, voi hakea koetilanteeseen erityisjärjestelyjä. Lausuntojen hankkimiseen tulee ryhtyä riittävän ajoissa, jotta hakemus voidaan lähettää ylioppilastutkintolautakunnalle silloin, kun kokelas ilmoittautuu tutkintoon. Lausunnot tulee toimittaa rehtorille kevään kirjoituksien osalta lokakuun ja syksyn kirjoituksien osalta maaliskuun loppuun mennessä.

Kaikissa näissä tilanteissa voit kysyä neuvoa rehtorilta, erityisopettajalta ja opinto-ohjaajalta. 

Lue ylioppilastutkinnosta kaupungin sivuilta Lukiokoulutuksen osiosta

Siirry Ylioppilastutkintolautakunnan sivuille(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Digabi(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)