Tukea opiskelijalle

Helsingin kielilukiossa yhteisöllistä opiskeluhuoltoryhmää ja sen työskentelyä johtavat rehtori ja apulaisrehtori.

Opiskeluhuoltoryhmään kuuluvat rehtorin ja apulaisrehtorin lisäksi psykologit, kuraattorit, terveydenhoitajat, erityisopettajat ja opinto-ohjaajat, vastuuryhmänohjaajat, opiskelijoiden edustajat sekä huoltajien edustajat. Ryhmä kokoontuu lukuvuoden aikana neljä kertaa. Huoltajien edustajat on valittu ensimmäisen vuoden opiskelijoiden vanhemmista vanhempainillassa.

Opiskeluhuoltoryhmä tekee lukuvuosittain toimintasuunnitelman, joka on osa koulun kokonaistoimintasuunnitelmaa ja joka on nähtävissä Wilmassa. Siitä tiedotetaan myös vanhempainilloissa ja ryhmänohjaustuokioissa. Opiskeluhuollon toimintasuunnitelma on opiskelijoiden ja huoltajien kommentoitavissa Wilmassa.

Opiskelijoille ja huoltajille tiedotetaan ja annetaan tarvittaessa henkilökohtaista ohjausta käytettävissä olevista opiskelijahuollon palveluista.

Opiskeluhuollon työntekijöiden yhteystiedot löydät yhteystiedot -sivulta.

Me autamme sinua

Opinto-ohjaaja auttaa opiskelijaa yhdessä opettajien kanssa laatimaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman. Hän auttaa myös jatkokoulutuksen suunnittelemisessa ja valintojen tekemisessä. Jokainen opiskelija kuuluu ohjausryhmään, josta vastaa ryhmänohjaaja.

Opinto-ohjaajat ovat tavattavissa työhuoneissaan 2. kerroksessa yleensä klo 9-15. Voit tulla käymään ilman ajanvarausta lyhyissä asioissa. Pidempiä asioita, kuten esimerkiksi jatko-opintojen suunnittelua varten, kannattaa varata aika. 

Opinto-ohjaajien yhteystiedot

Lukion kuraattorin tehtävänä on tukea opiskelijan psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä opintojen etenemistä. Opiskelija voi hakeutua kuraattorin luokse, kun hän haluaa keskustella luottamuksellisesti elämäntilanteeseensa ja/tai opiskeluunsa liittyvistä asioista. Tällaisia asioita voivat olla esimerkiksi sosiaalisiin suhteisiin, elämänhallintaan tai itsenäistymiseen liittyvät asiat.

Opiskelija voi hakeutua kuraattorin luo oma-aloitteisesti tai esimerkiksi huoltajien, opettajien tai terveydenhoitajan ohjaamana. Myös  huoltajat voivat olla yhteydessä kuraattoriin, kun he haluavat keskustella nuoren opiskeluun ja elämäntilanteeseen liittyvistä asioista. Kuraattori on lukion opiskeluhuoltoryhmän jäsen ja tekee tarvittaessa yhteistyötä ulkopuolisten tahojen kanssa. Kuraattori voi työskennellä yksittäisen opiskelijan tai opiskelijaryhmän kanssa.

Kuraattori työskentele Helsingin kielilukiossa päivittäin. Kuraattorin ajanvaraukset ja konsultaatiot ensisijaisesti Wilma-viestillä tai puhelimitse. Viestissä tulee olla opiskelijan nimi ja puhelinnumero sekä lukio. Kuraattorin huone on lukion toisessa kerroksessa.

Kuraattorin yhteystiedot

Lukion psykologin tehtävänä on edistää opiskelijoiden hyvinvointia sekä tukea opiskelua. Häntä voidaan tarvita opiskeluun, tunne-elämään, ihmissuhteisiin tai elämän muutoksiin liittyvissä pulmissa. Nuori voi itse ottaa yhteyttä psykologiin. Yhteyttä kannattaa ottaa jo silloin, kun ongelmat ovat pieniä. Myös huoltajat voivat olla yhteydessä psykologiin, kun he ovat huolissaan nuoresta tai kun he haluavat keskustella nuoren elämäntilanteeseen vaikuttavista asioista.

Psykologi on päivittäin tavoitettavissa toisessa kerroksessa. Vastaanotto tapahtuu ajanvarauksella. Psykologin ajanvaraukset ja konsultaation ensisijaisesti Wilma-viestillä tai puhelimitse tai tule varaamaan aika, jos ovi on auki. Kuvaa viestiin lyhyesti tilannettasi, jonka vuoksi haluat tavata. 

Psykologin yhteystiedot

Erityisopettajat tukevat opiskelijoita erilaisissa oppimiseen liittyvissä pulmissa. Voit varata ajan erityisopettajalta yksilötapaamiseen koulutuntiesi aikana. Sovi siitä henkilökohtaisesti erityisopettajan kanssa ja ilmoita asiasta aina etukäteen aineenopettajalle, jonka tunnilta olet pois. Erityisopettajan tavoittaa parhaiten Wilman kautta tai puhelimitse. Oppimus -sivustolla(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) on erityisopettajan vinkkejä ja linkkejä oppimisen tueksi. 

Erityisopettajien yhteystiedot

Opiskeluterveydenhoito

Terveydenhoitajat ovat koululla pääsääntöisesti maanantaista perjantaihin. Poikkeuksista on tiedote terveydenhoitajien huoneiden ovissa.

Aika ilman varattua aikaa eli akuuttiaika on kello 11.00-11.45.  Muina aikoina on ajanvarauksella tapahtuvia käyntejä, emmekä voi tulla avaamaan ovea opiskelijan ollessa käymässä luonamme. Ajan voi varata Wilman kautta tai tekstiviestillä (kirjoita viestiin oma nimesi, ryhmäsi ja lyhyesti asiasi).

Terveydenhoitajien työhuoneet ovat opiskeluhuoltokäytävällä 2. kerroksessa.

Terveydenhoitajan tehtävät opiskeluterveydenhuollossa ovat:

  • Terveyden edistäminen, terveystarkastukset
  • Ensiapu koulutapaturmissa, neuvonta sairaanhoitopalveluista
  • Seksuaaliterveyden edistäminen (raskauden ehkäisy, jälkiehkäisy ja seksitautikokeiden laboratoriolähetteet)
  • Päihde – ja mielenterveystyö
  • Rokotukset ja tartuntatautilain vaatimat selvitykset
  • Kutsuntatarkastukset
  • Monialainen yhteistyö oppilaitoksessa
  • Chat-työ, chat löytyy osoitteesta nuorten.helsinki

Lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoille varataan terveydenhoitajan terveystarkastus. Asevelvollisten ennakkoterveystarkastus tehdään kutsuntavuonna, eli sinä vuonna, kun täyttää 18 vuotta, ja tämä tarkastus on asevelvollisuuslain mukaisesti pakollinen. Opiskelijat voivat varata aikoja terveystapaamiseen myös itse oman tarpeen mukaan. Jos opiskelija ei pääse tulemaan varatulle ajalle, siitä pitää ilmoittaa terveydenhoitajalle.

Terveystarkastuksessa pyritään saamaan kokonaiskäsitys opiskelijan terveydestä, hyvinvoinnista ja opiskelukyvystä. Tarkastuksessa kartoitetaan terveysriskien lisäksi opiskelijan elämäntilannetta ja henkisiä voimavaroja.

Koululääkärille ohjaudutaan terveydenhoitajan kautta koululääkäreiden työnkuvan mukaisesti. Sairauksien hoito ja seuranta kuuluu pääsääntöisesti omalle terveysasemalle. Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä käyntiajasta voidaan periä maksu 50,80 € kaikilta 18 vuotta täyttäneiltä.

Äkilliset sairaudet

Sairaana ei saa tulla kouluun. Lukiolaisten ensisijainen hoitopaikka äkillisissä sairauksissa ja tapaturmissa on oma terveysasema. Myös sairastumisen vuoksi koululle tai työpaikalle tarvittavat todistukset pyydetään terveysasemalta. Huomioithan, ettei todistuksia voida kirjoittaa takautuvasti.

Saat terveysneuvontaa vuorokauden ympäri terveysasemien Chatbotista, Omaolo-palvelusta ja terveysneuvontapuhelimesta. Terveysneuvonnan numero Helsingissä (p. 09 310 10023) on tarkoitettu kiireettömiin terveyteen tai terveyspalveluihin liittyviin kysymyksiin. Maisa-app on myös yksi vaihtoehto asioida terveydenhuollossa. Se on Apotti-potilastietojärjestelmän digitaalinen asiakasportaali.

Kiireellisessä asiassa oman terveysaseman ollessa suljettu palvelee päivystysavun numero 116 117. Hätätilanteessa soitto hätäkeskukseen 112. Koulun terveydenhoitaja auttaa ja neuvoo Helsingin kaupungin terveyspalveluissa.

Koulutapaturmat ja koulun tapaturmavakuutus

Koulutapaturmien ensiapu kuuluu kaikille koulun aikuisille. Koululla on tapaturmavakuutus opiskelijoille oppitunneilla, välitunneilla ja koulumatkalla tapahtuneita tapaturmia varten. Vahinkoilmoituksen vakuutusyhtiöön täyttää koulun edustaja (koulusihteeri). Vakuutus korvaa lääkäri- ja poliklinikkakäynnin terveysasemalla tai päivystävässä sairaalassa. Vakuutus ei korvaa yksityislääkärikäyntejä ja niihin liittyviä maksuja. Koulutapaturmasta on tiedotettava koulun edustajalle samana päivänä, jotta tarvittavat lomakkeet voidaan täyttää vakuutusyhtiötä varten. Liikuntatunnin aikana tapahtuneesta tapaturmasta on ilmoitettava liikunnanopettajalle.

Hammashoito

Opiskeluterveydenhuollon lakisääteisen hammashuollon järjestäminen on Suun terveydenhuollon yksikön vastuulla. Alle 18-vuotiaiden hammashoito on maksutonta. 17-vuotiaat ja kaikki päätoimisesti Helsingissä opiskelevat voivat kotikunnastaan riippumatta hakea suun terveydenhuollon palveluita Helsingin kaupungin Suun terveydenhuollosta. Opiskelijat voivat halutessaan hakeutua myös oman kotikuntansa terveyskeskuksen asiakkaiksi. Alle 18-vuotiaat, joilla on suurentunut riski suun sairauksiin, kutsutaan yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaan hammashoitolaan. Vastaanottoajan voi varata Helsingissä tarvittaessa hammashoidon keskitetystä ajanvarausnumerosta 09-310 51400.

Erityisruokavalioiden järjestäminen kouluruokailussa

Opiskelija ja/tai huoltaja täyttää erityisruokavalio-lomakkeen kouluruokailua varten Wilmassa.

Terveydenhoitajan yhteystiedot

Opiskelijat on jaettu ohjausryhmiin, joilla on oma opettajakunnasta valittu ryhmänohjaajansa (RO). 

Ryhmänohjaaja on opiskelijan lähiohjaaja, joka perehdyttää kouluun ja opiskeluun, seuraa opintojen etenemistä, hoitaa yhteyksiä opiskelijoiden huoltajiin sekä toimii yhteyshenkilönä ryhmänsä ja muun kouluyhteisön välillä.

Ryhmänohjaaja pitää ryhmänohjaustunteja (ROT), jossa käsitellään ajankohtaisia opiskeluun ja koulun toimintaan liittyviä asioita. 

Läsnäolo ryhmänohjaustunneilla on pakollista, koska siellä jaetaan kaikki ajankohtainen opiskeluun liittyvä tieto ja ohjaus. RO-tunneilta poissaolot on aina selvitettävä ryhmänohjaajalle. Jos joudut sairauden takia olemaan poissa RO-tunnilta, tarkista mitä tietoja tunnilla on annettu.

Lue lisää opiskeluhuollon palveluista