360-gatuvyfotograferingar

Helsingfors stad utför tillsammans med Cyclomedia Technologies BV 360-gatuvyfotograferingar i hela Helsingfors under sommaren 2023.
Man strävar efter att utföra fotograferingarna när det är lugnt och ljust. Bild: Julia Kivelä / Helsinki Partners
Man strävar efter att utföra fotograferingarna när det är lugnt och ljust. Bild: Julia Kivelä / Helsinki Partners

Gatufotograferingarna sker under augusti och september med Cyclomedia Technologies BV:s kamerabilar. På bilarnas tak finns kamerautrustning som producerar panoramabilder och som täcker 360 grader och punktmolndata om gaturummet. Helsingfors stad har beställt gatufotograferingarna för att identifiera vägmärken och för planering och underhåll av trafiksystemet och gatukonstruktionerna. Materialet som erhålls från gatufotograferingen är inte offentligt, utan det hanteras och lagras konfidentiellt och i enlighet med dataskyddskraven. Personernas ansikten och registreringsskyltarna på fordonen suddas automatiskt ut från bilderna. Från bildmaterialet sparas tekniska data endast för myndighetsbruk, det vill säga i stadens egna system, samt information om trafikskyltar i Trafikledsverkets nationella informationssystem för väg- och gatunätet Digiroad.

Man strävar efter att utföra fotograferingarna under lugna men ljusa tider, då det finns så lite trafik som möjligt på gatorna. Hur länge fotograferingarna tar beror på antalet kamerabilar och på vädret. Fotograferingar kan inte utföras när det regnar eller är mycket dimmigt.  Målet är att slutföra fotograferingarna av hela Helsingforsregionen senast i september, men om vädret är bra och i bästa fall tar fotograferingarna bara några veckor.

Mer detaljerad information om 360-gatuvyfotograferingarna och behandlingen av personuppgifterna i samband med dem

Fotograferingarna utförs på uppdrag av Helsingfors stad. Mer specifikt är fotograferingarna beställda av stadsmiljösektorns trafik- och gatuplaneringsservice. Staden är personuppgiftsansvarig med avseende på behandlingen av personuppgifterna i samband med fotograferingarna.

Helsingfors stad har konkurrensutsatt fotograferingarna och de utförs i praktiken av avtalspartnern Cyclomedia Technologies BV. Avtalspartnerns tillförlitlighet har säkerställts i samband med anbudsförfarandet.

Kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige för fotograferingarna:

E-post: pihla.kuokkanen@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)
Telefonnummer: 09 310 34301
Besöksadress: Verkstadsgatan 8, 00580 Helsingfors

Dessutom har Helsingfors stad utsett ett dataskyddsombud som hjälper till med frågor och åtgärder som rör dataskydd.

Kontaktuppgifter till stadens dataskyddsombud:
E-post: tietosuoja@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)
Postadress: PB 1, 00099 Helsingfors stad
Telefonnummer: 09 310 1691 (telefonväxel) 

Syftet med fotograferingarna är att producera gatuvymaterial från Helsingfors stads allmänna trafikleder. Materialen består av panoramabilder som täcker 360 grader och tredimensionella punktmolndata som modellerar stadsrummet, som produceras med hjälp av laserskannrar.

Staden använder materialen som hjälp i sina uppgifter som särskilt rör utvecklingen av trafiksystemet och baserar sig på lagen och stadsstrategin. Det elektroniska gatuvymaterialet används för att göra trafik- och gatuplaneringen smidigare på många sätt. Med det kan man till exempel minska behovet av terrängbesök av medarbetare inom sektorn och därmed också främja en effektiv användning av stadens resurser och klimatmålen.

Syftet med fotograferingarna är inte på något sätt att samla in personuppgifter, men vid fotografering i ett hektiskt stadsrum är det inte möjligt att undvika att de personer som vistas på trafiklederna hamnar i de material som fotograferas. Därför kan olika personuppgifter lagras i materialen, såsom ansiktsbilder av personer och registreringsskyltar på fordon.

Personuppgifter lagras endast tillfälligt tills de är anonymiserade. Personuppgifterna anonymiseras med automatiserade och manuella utsuddningstekniker utan dröjsmål och senast 14 dagar efter fotograferingen och används inte för andra ändamål.

Grunden för behandlingen av personuppgifter är utförande av en uppgift av allmänt intresse. De tillämpade bestämmelserna är artikel 6 e i EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 679/2016 och 4 § 2 punkten i dataskyddslagen (1050/2018).

Fotograferingarna genomförs med hjälp av kamerafordon. Fordonen rör sig på stadens vägar. Fordonen är utrustade med kameror och annan teknik som är nödvändig för fotografering. Kamerabilarna är märkta med Helsingfors stads logotyper.

Under 2023 genomförs fotograferingarna under dagsljus mellan början av juli och slutet av september. Man strävar efter att passa in fotograferingarna vid tillfällen då det skulle vara så lite trafik som möjligt på farlederna.

Icke-anonymiserade material kan endast nås av personalen på Cyclomedia Technologies BV som genomför fotograferingarna och bearbetningen av materialen. Icke-anonymiserade material behandlas endast i en datasäker miljö och skyddas av tekniska, avtalsmässiga och administrativa skyddsåtgärder. De icke-anonymiserade materialen förstörs efter anonymiseringen.

Anonymiserade material används särskilt av anställda inom stadsmiljösektorn. Anonymiserade material eller utdrag ur dem kan också användas av till exempel andra enheter som tillhör stadskoncernen. Även leverantören av materialen kan använda anonymiserade material i sin övriga affärsverksamhet.

Personer som sparats i materialen, med andra ord de registrerade, har rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen avseende egna personuppgifter och Helsingfors stads behandling av dem. 

Den registrerade har rätt att få veta om staden behandlar den registrerades personuppgifter och vilka personuppgifter som behandlas. Den registrerade har rätt att begära tillgång till uppgifterna om sig själv. Om den registrerade vill kontrollera om uppgifter om hen har sparats i gatuvymaterialen, ber vi den registrerade att i sin förfrågan till Helsingfors stad identifiera var, vid vilket datum och vid vilken tidpunkt den registrerade misstänker att hen har fotograferats.

Den registrerade har rätt att begära radering av personuppgifter. Observera dock att personuppgifterna i vilket fall som helst anonymiseras i materialen inom 14 dagar efter fotograferingen.

Den registrerade har också rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten avseende sådan behandling av personuppgifter som hen anser strida mot dataskyddslagstiftningen. 

I Finland övervakas efterlevnaden av dataskyddslagstiftningen av dataskyddsombudsmannen, vars kontaktuppgifter är:

Dataombudsmannens byrå
Besöksadress: Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors
Postadress: PB 800, 00531 Helsingfors
E-post: tietosuoja@om.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)
Telefonväxel: 029 566 6700

 

Mer information om fotograferingarna och behandlingen av personuppgifterna i samband med dem:

Tiina Kiuru
Chef för enheten
tiina.m.kiuru@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)
+358 40 8665236

Fanny Mailammi (anträffbar från 8.8)
Projektchef
fanny.mailammi@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)
+358 9 310 52302

Kaisa Juntunen (anträffbar från 14.8.)
Projektchef
kaisa.juntunen@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)
+358 40 641 62 73