kansi

Helsingin kaupungin
virastot ja laitokset
10.
1974
Helsingin kaupungin tilastokeskuksen julkaisema.
Helsinki 1978.

Sisällysluettelo

Sivut

AlkusanatIII

1. Asunnonjakotoimikunta1-2

2. Asuntotuotantotoimikunta3-8

3. EIintarvikekeskus9-11

4. Hankintakeskus
— hankintaneuvottelukunta, yleistä
13-14

— henkilökunta, hankintaosasto15-18

— painatusosasto, talous18-19

5. Henkilöasiainkeskus
— yleistä, organisaatio ja henkilökunta
21-22

— työvoimaosasto, työllisyyslakiasiat22-25

— koulutustoiminta25-27

— tutkimustoiminta, talous27-31

6. Holhouslautakunta31

7. Hoitolaitosten suunnittelutoimikunta ja -toimisto
— suunnittelutoimikunta, toimisto
33-35

— rakennuskohteiden suunnittelu35-40

— muu suunnittelu, talous40-42

8. Huoltotoimi43

— huoltotoimenpiteet ja huoltoa saaneet, huoltoavunsaajat44-46

— laitoshoito ja vanhusten asuintalot46-58

— irtolaishuolto, päihdyttävien aineiden väärinkäyttäjien huolto58-64

— Toukolan hoitokoti, sosiaalilääkärin toiminta64-65

— juopumuspidätykset, kodinhoitotoiminta65-66

— opintojen tukeminen, invalidihuolto66-68

— huoltolkn työtuvat, huoltotoimen kustannukset ja perityt kustannukset68-72

— liitetaulut:
1. Laitoksissa hoidettujen henkilöiden ja heidän huoltopäiviensä luku v.1974
73

2. Katsaus huoltoapua ym. varten asetettujen huoltotoimistojen sekä rekisteritoimiston toimistotyöhön v. 197474

3. Helsinkiläisten juopumuspidätykset v. 197475

4. Juopumuksesta pidätetyt Helsingissä asuvat henkilöt iän ja pidätyskertojen mukaan v. 197476

9. Kaasulaitos77

— henkilökunta ja organisaatio77-79

— toiminta, sivutoiminta, taloudellinen tulos79-81

10. Kaupunginarkisto83

— yleistä, henkilökunta83-84

— arkistonhoidon valvonta ja ohjaus84-86

— kirjasto, opetustoiminta, talous86-87

— kaupunginarkiston asiakirjojen käyttö 1965-197487

— yhteenveto ruotsiksi88-89

11. Kaupunginkanslia
— yleistä, organisaatio, henkilökunta
91-92

— hallinnollinen osasto92-96

— talous- ja suunnitteluosasto96-103

— lainopillinen osasto, yleinen osasto, matkailutoimisto103-110

12. Kaupunginkirjasto
— toiminnan kehitys, henkilökunta
111-114

— tiedotus-, kirjastotoiminta114-118

— talous, kirjastolkn valvonnan alaiset yritykset118

— taulut: Lainojen jakautuminen kauno- ja tietokirjallisuuteen aikuisten sekä nuorten osastoilla119

Erikielisen kirjallisuuden lainausta valaiseva taulukko120

— yhteenvedot ruotsiksi ja englanniksi121-125

13. Kaupunginmuseo
— yleistä, henkilökunta
125-128

— kokoelmien hoito ja luettelointi128-130

— valokuvaus-, tutkimus- ja julkaisutoiminta130-132

— tiedotustoiminta, toimitilat, talous132-133

— museossa kävijät, lahjoittajaluettelo134-138

— yhteenvedot ruotsiksi ja englanniksi139-147

14. Kaupunkisuunnitteluvirasto
— yleistä, henkilökunta, projektitoiminta
149-150

— toiminnansuunnittelutsto, kansliaosasto151-154

— asemakaavaosasto, yleiskaavaosasto154-159

— liikennesuunnitteluosasto, talous159-163

15. Keskuspesula165-170

16. Kiinteistövirasto
— yleistä, henkilökunta, toimitilat
171-172

— kansliaosasto, tonttiosasto172-177

— kaupunkimittausosasto177-182

— maatalousosasto, metsäosasto182-185

— talo-osasto, viraston talous185-189

17. Kotitalouslautakunta191-195

18. Lasten päivähoitotoimi
— yleistä, organisaatio, henkilökunta
197-198

— hallinnollinen toiminta198-202

— päivähoitotoiminta, talous202-212

— yhteenveto ruotsiksi213-215

— taulut:
1. Lasten päiväkodit
216-218

Kaupungin päiväkoteihin pyrkineet ja sijoitetut lapset 1.10.1974219

2. Toimintapäivät ja läsnäolopäivät kunnallisissa lasten päiväkodeissa 1974220-222

3. Päiväkodeissa hoidettavien lasten ikä 20.10.1974222

4. Päiväkodeissa hoidettavien lasten äidinkieli 20.10.1974223

5. Päiväkodeissa hoidettavien lasten vanhempien sosiaaliryhmä 20.10.1974223

6. Päiväkodeissa 20.10. olleiden lasten hoitoon ottamiseen vaikuttaneita syitä224

7. Kunnallisiin päiväkoteihin verrattavat yksityiset päiväkodit ja niiden hoitopaikat 31.12.1974224

8. Toimintapäivät ja läsnäolopäivät kunnallisiin verrattavissa yksityisissä lasten päiväkodeissa 1974225

9. Kaupungin v.1974 avustamat yksityiset päiväkodit225

10. Kaupungin leikkikentät ja kävijöiden lukumäärä keskim. v.1974 kesäkuukausina226

11. Lasten käyntikerrat kokovuotisilla leikkikentillä v.1974227

12. Päiväkodeissa esiintyneet sairaustapaukset v.1974228

13. Lasten päiväkodeissa sattuneet tapaturmat v.1974229

14. Leikkikentillä sattuneet tapaturmat 1974230

— piirros:
Lasten päivähoitotoimiston organisaatio v.1974
231

19. Lastensuojelutoimi
— yleistä, Ik, hallinnollinen toimisto
233-235

— lastenhuoltotoimisto, avohuolto, sijaishuolto235-240

— laitoshoito, jälkihuolto, vajaamielishuolto240-241

— suojelukasvatustoimisto, sosiaalilääkärin tst242-246

— elatusaputoimisto, väestöasiaintoimisto, asumuserosovittelut246-251

— lastensuojelulkn alaiset laitokset, talous251-257

— yhteenveto ruotsiksi258-259

20. Leski- ja orpoeläkekassa 261-262

21. Liikennelaitos
— yleistä, henkilökunta, suunnittelu
263-265

— liikenne, liikennekalusto ja kunnossapito265-268

— energian kulutus, radat ja väylät268-269

— rakennustoiminta ja -suunnitelmat, tiedottaminen269-270

— terveydenhuolto- ja sosiaalitoiminta270-271

— ammattikoulu, turvallisuustoiminta271-272

— löytötavaratoimisto, palvelupisteet, talous272

— taulut:
1. Henkilökunnan rakenne ja muutokset 1974
273

2. Liikennelaitoksen tuloslaskelma 1.1.-31.12.1974274

3. Tulojen ja menojen suhteellinen jakautuminen tulo- ja menoryhmittäin275

22. Metrotoimisto
— henkilökunta, tiedotus- ja näyttelytoiminta
277-278

— suunnittelu- ja rakentaminen, talous278-283

23. Musiikkilautakunnan ja kaupunginorkesterin toimisto285-288

24. Nuorisotoimisto
— henkilökunta, toimipaikat
289-290

— askarteluneuvonta,avoimien ovien kerhotoiminta290-291

— kunnallinen nuorisokerhotoiminta, koulutustoiminta291-292

— opastus-ja tiedotustoiminta, talous292

— taulut: 1. Avoimien ovien kerhotoiminta293

2. Kerhokeskusten käyttö vuosina 1973 ja 1974294-295

3. Moottorihalli-, askartelupaja- sekä liikennekoulutukseen liittyvä toiminta v.1974396

25. Oikeusaputoimisto297-300

26. Oppisopimustoimisto301-302

27. Palkkalautakunnan toimisto303-305

28 Palolaitos
— yleiskatsaus, henkilökunta .
307-309

— kalusto, palopostit ja vedenottopaikat, palovahingot309-313

— palonehkäisytoiminta, talous ja yleinen hallinto314-315

— varapalokunnat315-316

— piirrokset:
1. Hälytystoiminta 1964-1974
317

2. Sairaankuljetusyksikköjen hälytykset vuosina 1964—1974317

— taulu :
Tulipalojen syttymispaikat ja -syyt v.1974
318-319

— yhteenvedot ruotsiksi ja englanniksi320-322

29. Puutavarakeskus323-326

30. Raittiuslautakunnan toimisto327-329

31. Rakennustarkastusvirasto
— yleistä, organisaatio ja henkilökunta
331-332

— rakentaminen ja sen valvonta, lupahakemusten käsittely332-333

— piirustusten tarkastaminen, työvaihetarkastelu333-336

— kaupungin harjoittama rakennustoiminta336-337

— rakentaminen poikkeusluvilla, muu toiminta337-340

— toimikunnat, neuvontatyö ja asiantuntija-avun antaminen340-341

— toimintaan vaikuttaneita tekijöitä, talous342-343

— liitteet:
1. Tilastotietoja rakennustoiminnasta 1945—74
344-346

2. Kuva 1. Rakennustoiminta Helsingissä 1945-74347

2. Asuntojen rakentaminen H :gissä 1945—74347

Kuva 3. V. 1974 myönnettyjen rakennuslupien mukaisten rakennusten tilavuus milj.m2 kuukausittain348

Kuva 4. V. 1974 valmistuneiden rakennusten tilavuus milj.3 kuukausittain348

Kuva 5. Myönnetyt luvat kpl v. 1964-74349

Kuva 6. Pidetyt katselmukset kpl v.1964 -74349

3. Osallistuminen rakennustarkastustoimen asiantuntijana kaupungin, valtion ja seurakuntien asettamien toimikuntien työskentelyyn350-351

4. Rakennusvalvontaan liittyvien säännösten,
ohjeiden ja normien muutoksia v. 1974 .
352-353

32. Rakennusvirasto
— yleistä, hallinnollinen osasto
355-357

— talousosasto, taloussuunnitteluosasto357-361

— talorakennusosasto, katurakennusosasto361-370

— puhtaanapito-osasto, puisto-osasto370-375

— järjestelytoimisto, viraston talous375-376

— taulut:
1. Puhdistamojen toiminta v. 1974
377

2. Eri jätteen hävityspaikkoihin tuotu jätemäärä v.1974378

3. Osaston toimesta kuljetetut jätemäärät v.1974378

4. Jätteenkuljetuksen toimintakohtaiset suoritteet v.1972 -1974378

5. Lumenkaatopaikkojen toiminnan vertailutilasto talvikaudelta1973-1974379

6. Rakennusviraston menot v.1965—1974380

7. Rakennusviraston tulot v.1965-1974381

— kuva 1. Helsingissä käsitellyt kaupunkijätemäärät 1960—1980381

33 Revisiovirasto383-389

34. Satamalaitos
— henkilökunta, taloudellinen kehitys
391-392

— alusliikenne, tavaraliikenne, matkustajaliikenne392-393

— satamaliikenne-, varastoimis- ja laiturihuoltotoiminta394-395

— nosturiosaston toiminta, satamarakennustoiminta395-396

— taloudellinen tulos396-397

— taulut:
1. Yksikkötavaran tuonti ja vienti kuljetusmuodoittain
398

2. Yksikkötavaran tuonti liikennesuunnittain v.1973 ja 1974398

3. Tavaraliikenne399

4. Tulot ja menot400

35. Sähkölaitos
— yleistä, henkilökunta, organisaatio
401-402

— sähkön ja lämmön hankinta, sähkön myynti403-404

— voimalaitokset, sähköasemat ja kaukokäyttö404-405

— kiinteistöt, kaukolämmitystoiminta, talous405-406

— organisaatiokaavio 31.12.1974407

— taulut:
1. Sähkön ja kaukolämmön hankinta v. 1974 ja 1973
408

2. Sähkön myynti jakelualueelle kuluttajaryhmittäin408

Sähkönkuluttajien lukumäärä jakelualueella kuluttajaryhmittäin409

3. Toimintaa kuvaavia tunnuslukuja409

36. Teurastamolaitos
— yleistä, henkilökunta, yleinen teurastamo
411-412

— lihantarkastamo, laboratorio, käyttöosasto, syväjäädyttämö412-414

— vihannes-, kalatukku keskus414

— taulut:
1. Teurastusosastolla v.1974 eri kuukausina teurastetut ja tarkastetut eläinten ruhot .
415

2. Lihantarkastamossa v. 1974 eri kuukausina tarkastetut eläinten ruhot415

3. Teurastamon kautta yleiseen kulutukseen kuukausittain tulleet lihamäärät v. 1974 .416

4. Syväjäädyttämön pakkasvarastoihin kuukausittain säilytettäväksi tuodut elintarvike-erät v. 1974416

5. Kalan tuonti Helsinkiin lähipaikkakunnittain v.1974417

6. Hylkäämiset ryhmiteltyinä syyn ja kohteiden mukaan, lihantarkastamo418

7. Hylkäämiset ryhmiteltyinä syyn ja kohteiden mukaan, teurastusosastot419

8. Menojen ja tulojen yhdistelmä v.1974420

9. Omaisuustase 31.12.1974420

10. Tulostase 31.12.1974420

37. Tietokeskus421-425

38. Tilastotoimisto427-430

39. Ulosottovirasto431-436

40. Urheilu- ja ulkoiluvirasto
— kanslia-, ohjaustoimisto
437-441

— teknillinen toimisto, urheiluosasto441-443

— ulkoiluosasto, matkailijapalvelu, virkistys- ja viihdytystoiminta443-447

— eläintarhaosasto, talous448-449

41. Vesilaitos451-456

42. Väestönsuojelukeskus
— henkilökunta, hallinnollinen toiminta, suunnittelutoiminta .
457-458

— väestönsuojelumateriaali, viesti-, hälytys-, koulutustoiminta458-460

— valistus-, tiedotus- ja yhteistoiminta, talous .460-461

— taulut: 1. Väestönsuojelukeskuksen koulutustoiminta462

2. Helsingin Väestönsuojeluyhdistyksen koulutustoiminta v.1974463

3. Suomen Punaisen Ristin järjestämä koulutus463

4. Talokohtaiset väestönsuojat Helsingissä 31.12.1974464-465

5. Helsingin kaup. väestönsuojelulkn hallinnossa ja rakenteilla olevat yleiset ja yhteiset sekä vss-organisaation kalliosuojat 31.12.1974466-469

 

Koko kirja