Suoraan sisältöön

Muut Yrittäjyys-kokonaisuutta tukevat kurssit

1. Viestintä ja elämänhallinta

ÄI7 Puheviestinnän taitojen syventäminen: Opiskelija syventää ja monipuolistaa puheviestintään liittyviä tietojaan ja taitojaan sekä oppii arvioimaan puheviestinnän merkitystä ihmissuhteissa, opiskelussa ja työelämässä. Harjoitellaan erilaisia puhetilanteita.

ÄI 12 Ilmaisutaito: Ilmaisutaidon kurssilla perehdytään ja tutustaan omaan ilmaisuun ja draamatyöskentelyyn tekemällä esimerkiksi kontakti-, ääni-, liike-, aisti-, tunne-, improvisaatio- ja rentoutusharjoituksia.

EA8 Puhu ja ymmärrä paremmin: Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa kullekin kielelle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Puhumisen harjoittelun aiheina ovat ajankohtaiset tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit.

B10 Ruotsin puhekurssi: Harjoitellaan monipuolisesti suullista viestintää käytännön tilanteissa ja kehitetään ruotsin puhumisen ja kuuntelun taitoja.

MU4 Musiikki viestii ja vaikuttaa: Opiskelija perehtyy musiikin osuuteen esimerkiksi elokuvassa, näyttämöllä, joukkoviestimissä ja internetissä sekä tutkii musiikin yhteyttä tekstiin, kuvaan ja liikkeeseen. Musiikin vaikuttavuutta tutkitaan analysoimalla olemassa olevaa tai itse tuotettua materiaalia. Opiskelija osallistuu kurssin suunnitteluun.

MU5 Musiikkiprojekti: Opiskelija oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan ryhmässä tai itsenäisesti musiikillisen kokonaisuuden, jossa hän käyttää aiemmin hankkimiaan tietoja ja taitoja. Kurssi voidaan toteuttaa yhteistyössä muiden oppiaineiden kanssa esimerkiksi musikaalina tai taiteiden välisenä projektina.

PS7 Elämänhallinnan kurssi: Soveltavalla kurssilla keskitytään elämänhallinnan perusaineksiin, kuten minäkuvaan, itsetunnon rakentumiseen, erilaisten ihmissuhteiden rakentumiseen ja vuorovaikutukseen sekä elämän haasteiden, stressin ja kriisien hallintaan. Harjoitellaan vuorovaikutustaitoja ja tutustutaan yhteiskunnan sekä yksityisen sektorin psykologipalveluihin.

2. Kulttuurit ja kansainvälisyys

Kansainvälinen toiminta ja kulttuurivaihto on luonnollinen osa nykypäivän lukiolaisen elämää ja yrittäjyysopintoja. Etu-Töölön lukiossa voit opintojen aikana osallistua mm. Espanjan, Moskovan, Tukholman tai Saksan leirikouluun. Yrittäjyyskursseilla YR3&YR4 olemme mukana ICEE-hankkeessa ja CBEwB-hankkeessa, jonka puitteissa teemme yhteistyötä ja vierailuja Viroon, Latviaan ja Ruotsiin. Lue lisää

3. Talousosaaminen

BA8 Tiede, talous ja tekniikka: Kurssilla painotetaan ymmärtämisvalmiuksien lisäämistä vaativan kieliaineksen avulla lähtökohtana esimerkiksi eri tieteenalat, tekniikan saavutukset ja yrityselämä.

EA10 Talous- ja ajankohtaisasioita englanniksi: Vankennetaan opiskelijoiden tietämystä taloudellisista, yhteiskunnallisista ja taloudellisista asioista englanniksi mahdollisuuksien mukaan tietotekniikkaa hyödyntäen ja etätehtävien muodossa.

M14 Matematiikka ja talous: Perehdytään indeksi-, kustannus-, rahaliikenne-, laina-, verotus- ja muihin laskelmiin sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Lukujonojen pohjalta kehitetään taloudellisiin tilanteisiin soveltuvia matemaattisia malleja.

N7 Talousmatematiikka: Kurssin tarkoitus on tutustuttaa opiskelijat talous- ja arkielämässä kohdattaviin matemaattisiin ongelmiin. Perehdytään indeksi-, kustannus-, rahaliikenne-, laina-, verotus- ja muihin laskelmiin sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta.

FY-KE: Tiedetutor-toiminta ja yhteistyö Yliopiston kanssa.

YH6 Syvenny talouteen: Kurssilla perehdytään ajankohtaisiin talouden ilmiöihin. Lisäksi käsitellään omaa talouden suunnittelua, sijoittamista ja käytännön talousasioita.

YH7 Vaikuttaminen: Kurssi liittyy aihekokonaisuuteen aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys. Kurssin tarkoituksena on syventää opiskelijoiden käsityksiä yhteiskunnallisen vaikuttamisen muodoista eri tasoilla. Opiskelijat pohtivat vaikuttamisen psykologiaa ja eri toimintatapojen seuraamuksia.

MU10 Musiikin äänittäminen ja tuottaminen: Musiikkialan tuottajapuoleen ja yrittäjyyteen tutustuminen. Vieraillaan mm. musiikin kustannusyhtiössä, levy-yhtiössä ja perehdytään studiotyöskentelyyn käytännön tasolla.29.04.2019 13:30