Tanssilinja

Tanssilinjalla löydät oman suhteesi tanssitaiteeseen, syvennät tanssijuuttasi sekä tanssiteknisiä ja fyysisiä valmiuksiasi. Tanssin opetuksessa keskeistä on ryhmätyöskentely ja muiden kanssa kokemusten jakaminen esimerkiksi harjoitustunneilla ja produktioissa.
Tanssijoita aura-muodostelmassa teoksessa Linnut.
Kuva: Johanna Kajanus

Tanssilinjalla voit opiskella kehontiedon ja liikeilmaisun lisäksi muun muassa balettia, nykytanssia ja improvisaatiota. Tanssi ja kulttuuri -oppiaineessa perehdyt tanssin historiaan sekä tanssin kulttuuriseen ja yhteiskunnalliseen merkitykseen.

Tanssin opiskeluun kuuluvat myös lukuisat esiintymiset koulun tilaisuuksissa ja koulun ulkopuolisissa tapahtumissa. Esitykset järjestetään usein yhteistyössä musiikkilinjalaisten kanssa. Koulu tarjoaa myös puitteet omien produktioiden tekemiseen.

Tanssilinjan opiskelijalle pakollisia opintojaksoja ovat tanssi ja kulttuuri sekä kehontieto ja liikeilmaisu. Syventäviä tanssikursseja voit valita seuraavista aineista: tanssi ja kulttuuri, nykytanssi, baletti, improvisaatio, produktio sekä tanssin lukiodiplomi. 

Kun suoritat vähintään 24 opintopisteen edestä erityistehtävän mukaisia pakollisia ja syventäviä tanssin kursseja, saat vähentää 16 opintopistettä valtakunnallisen tuntijaon pakollisista opintojaksoista. Sinun tulee kuitenkin suorittaa puolet lukion jokaisen pakollisen oppiaineen pakollisista opintojaksoista.

Tanssin opintojaksokuvaukset

 1. TaKu01 Tanssin alkujuuret (2 op)

  Opintojakson aikana syvennytään tanssin syntyyn ja sen kehitykseen keskustellen, kirjoittaen ja erilaisiin aineistoihin tutustumalla. Opintojakson fyysisen työskentelyn osuudessa tutustutaan mm. autenttiseen liikkeeseen ja primitiiviseen tanssiin. Opiskelija oppii sanallistamaan tanssitaidetta sekä analysoimaan näkemäänsä

 2. TaKu02 Baletin maailma (2 op)

  Opintojakson aikana tutustutaan baletin historiaan ja sen kehitykseen teoreettisen viitekehyksen kautta keskustellen, kirjoittaen ja ryhmätöitä tehden. Fyysisen työskentelyn osuudessa käydään läpi baletin terminologiaa ja baletin eri tyylisuunnat. 

 3. TaKu03 Modernismi ja tanssiteatteri (2 op)

  Opintojakson aikana tutustutaan modernin tanssin kehittymiseen sekä tanssiteatteriin. Opintojakson aikana valmistetaan myös Elävät maalaukset –teosilta yhteistyössä TaNy5-kurssin kanssa.

 4. TaKu04 Amerikkalainen moderni, jazz- ja viihdetanssi (2 op)

  Tutustutaan amerikkalaiseen taide- ja viihdetanssiin keskustellen, kirjoittaen, pohtien ja fyysisesti tehden. Opiskelija hahmottaa yhä laajempia tanssikäsityksiä kuten tanssi osana muuta kulttuuria, teatteria ja viihdettä.

 5. TaKu05 Suomalainen taidetanssi (2 op)

  Tutustutaan amerikkalaiseen taide- ja viihdetanssiin keskustellen, kirjoittaen, pohtien ja fyysisesti tehden. Opiskelija hahmottaa yhä laajempia tanssikäsityksiä kuten tanssi osana muuta kulttuuria, teatteria ja viihdettä.

 6. TaKu06 Tanssiva minä maailmassa / tanssin tutkimus (2 op)

  Opintojakson aikana opetellaan tanssin tutkimista ja autetaan toisia tutkijoita opponointipiireissä keskustellen. Valmistaudutaan tanssitaiteen lukiodiplomitutkielman tekemiseen.

 1. TaKl01 Kehontieto ja liikeilmaisu 1 (2 op)

  Opintojakson aikana opiskelija tutustuu erilaisiin improvisaatioharjoituksiin sekä kehonhuollollisiin menetelmiin. Itsenäinen liikkeen tutkiminen on olennainen osa opintojaksoa ja opiskelija löytää uusia tapoja tuottaa liikemateriaalia.

 2. TaKl02 Kehontieto ja liikeilmaisu 2 (2 op)

  Opintojakson aikana harjoitellaan improvisoidun teoksen esittämistä, tehdään pienimuotoisia esiintymisiä oppituntien aikana sekä toteutetaan improvisoitu esitys kurssin lopuksi. Opintojakso toteutetaan mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä musiikkiopiskelijoiden; MuImp1-opintojakson kanssa.

 3. TaKl03 Kehontieto ja liikeilmaisu 3 (2 op)

  Opintojakson sisältö koostuu monista eri tanssijantyön osa-alueista. Käydään läpi eri kehonhuollon menetelmiä sekä tanssitekniikoita. Heittäytymiskyky ja tanssijan liikelaajuus paranee.

 1. TaNy01 Nykytanssi 1 (2 op)

  Opintojaksolla opiskelija oppii toimimaan vastuullisena tanssinopiskelijana osana muuta ryhmää. Opiskelija tutustuu nykytanssin perustekniikkaharjoituksiin, tanssisarjoihin sekä kehittyy liikeimprovisaatioharjoituksissa.

 2. TaNy02 Nykytanssi 2 (2 op)

  Opintojaksolla syvennytään tanssijantyöhön erilaisten tekniikka- ja liikeharjoitusten avulla.

 3. TaNy03 Nykytanssi 3 (2 op)

  Opintojaksolla harjoitellaan kontakti-, improvisaatio-, pari- ja ryhmätyötaitoja. Opintojaksolla harjoitellaan luomaan liikemateriaalia erilaisten materiaalien, esineiden ja kontaktin avulla

 4. TaNy04 Nykytanssi 4 (2 op)

  Opintojaksolla tutkitaan äänen, tekstin ja liikkeen yhteyttä. Opintojakson aikana työstetään pienimuotoinen esitys tekstin pohjalta.

 5. TaNy05 Nykytanssi 5 (2 op)

  Opintojakson aikana tutustutaan koreografina toimimisen vaatimuksiin ja vastuuseen. Opintojakson aikana valmistetaan Elävät maalaukset teosilta yhdessä TaKu3-opintojakson kanssa. Opintojakson lopuksi opiskelija esittelee tanssin lukiodiplomin tanssillisen tehtävän suunnitelman.

 6. TaNy06 Nykytanssi 6 (2 op)

  Opintojaksolla syvennytään tanssijantyöhön, tutustutaan ympäröivään taidekenttään sekä työskennellään yhdessä muusikoiden kanssa. Opetus toteutetaan osaksi yhteistyössä MuImp2-opintojakson kanssa. Mahdollisuuksien mukaan opintojakson aikana tutustutaan tanssin ammattilaiskentän toimijoihin ja tehdään kansainvälinen vierailu. Opintojaksolla toteutetaan vierailu Taideyliopiston Teatterikorkeakouluun ja mahdollisesti muihin tanssitaiteen jatko-opiskelupaikkoihin.

 1. TaBa01 Baletti 1 (2 op)

  Opintojakson aikana opiskelija laajentaa omaa tanssikäsitystään ja kokeilee erilaisia liikeyhdistelmiä. Opintojakson aikana tehdään yhteistyötä TaNy6 opintojakson kanssa.

 2. TaBa02 Baletti 2 (2 op)

  Opintojakson aikana tehdään baletin tekniikkasarjoja, liikkuvia harjoitteita sekä hieman pidempiä tanssisarjoja. Opintojakson opetus tapahtuu tasoryhmissä, jolloin tunnin sisältö räätälöidään ryhmän tason mukaisesti.

 3. TaBa03 Baletti 3 (2 op)

  Opintojakson aikana tutustutaan akrobaletin maailmaan, jossa yhdistyy kaksi toisistaan erillään olevaa tekniikkaa. Opiskelijan heittäytymiskyky ja kehon hermotusjärjestelmä kehittyvät opintojakson aikana sekä ajattelu laajenee.

 4. TaBa04 Baletti 4 (2 op)

  Opintojakson aikana opiskelija laajentaa omaa tanssikäsitystään ja kokeilee erilaisia liikeyhdistelmiä. Opintojakson aikana tehdään yhteistyötä TaNy6 opintojakson kanssa.

 1. TaPr01 Tanssiproduktio 1 (2 op)

  Opintojakson aikana tanssin ja musiikin opiskelijat suunnittelevat, harjoittelevat ja esittävät ryhmäteoksen. Opintojakso toteutetaan yhdessä MuPr1- opintojakson kanssa.

 2. TaPr02 Tanssiproduktio 2 (2 op)

  Opintojakson aikana tanssin ja äänisuunnittelun opiskelijat työstävät yhdessä näyttämötaideteoksen. Opintojakson lopuksi valmiit teokset esitetään koulun juhlasalissa tai muussa teatteritilassa. Opintojakso toteutetaan mahdollisuuksien mukaan yhdessä MuTe5-opintojakson kanssa.

 3. TaPr03 Tanssiproduktio 3 (2 op)

  Opintojakson aikana opiskelija osallistuu tanssijana isoon taidetanssiteokseen. Jakson aikana työstetään esitys, joka mahdollisesti valmistetaan yhteistyössä eri aineiden kanssa, esimerkiksi musiikki, kuvataide tai äidinkieli.

 4. TaPr04 Tanssiproduktio 4 (2 op)

  Opintojakson aikana valmistetaan teos, mikä esitetään muualla kuin tavallisella näyttämöllä, esim.metsässä, kadulla, puistossa tai museossa. Opiskelijat tutkivat miten yleisön ja esiintyjän suhde muuttuu, kun perinteinen näyttämö-katsomo suhde puretaan. Opintojakso toteutetaan mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä eri taiteenalojen kesken esim. musiikki, kuvataide ja kirjallisuus.

 1. TaMu01 Musiikkia tanssijoille (2 op)

  Opintojakson aikana tehdään erilaisia rentoutus- ja hengitysharjoitukset sekä ääni-, rytmi- ja harmoniaharjoitukset, jotka tukevat opiskelijaa lauluinstrumenttinsa hahmottamisessa. Opintojaksoon kuuluvat myös erilaiset improvisaatioharjoitukset laulaen ja soittaen sekä eri musiikkityyleihin ja niiden notaatiotapoihin tutustuminen musisoimalla ja kuunnellen ja tanssin ja musiikin vuorovaikutusta tukevat harjoitteet.

 1. TaTu01 Tanssin tuottaja (2 op)

  Opintojakson aikana opiskelija suunnittelee ja toteuttaa taiteellisen tuotantoprosessin. Opintojaksoon kuuluu talous-, tiedotus-, ja markkinointitoimien suunnittelu, toteuttaminen ja arvioiminen. Opiskelija tuottaa yhden tapahtuman/konsertin/teoksen joko yksin tai ryhmässä riippuen tuotannon koosta.

 1. TaDi01 Tanssin lukiodiplomi (2 op)

  Tanssin lukiodiplomi