Sibiksen musiikkilinja

Musiikkilinjan opiskelijat pääsevät toteuttamaan musiikillista luovuuttaan laajasti. Vankka tiedollinen pohja yhdistyy monipuoliseen musiikin tekemiseen – musiikillisia raja-aitoja ei tunneta eikä tunnusteta.
Sibelius-lukion kamarikuoro esiintyy.
Kuva: Aleksi Kylmälahti / Suomalainen Tiedeakatemia

Opetustarjonnassa on opintojaksoja kamarimusiikista jazziin ja musiikin teoriasta musiikkiteknologiaan. Laulu- ja soitinopetuksen ja yhteismusisoinnin lisäksi on mahdollista opiskella esimerkiksi sävellystä ja sovitusta sekä osallistua vaihtuviin musiikkiproduktioihin. Lisäksi musiikkilinjan opintoihin kuuluu yleissivistävä Musiikki ja kulttuuri -oppiaine.

Suuressa lukiossa on mahdollista pitää yllä harvinaisempiakin kokoonpanoja, kuten sinfoniaorkesteria, useita kuoroja, jazzbändejä tai vanhan musiikin yhtyeitä. Yhteistyö tanssilinjan kanssa laajentaa opiskelijoiden taidekäsitystä. Koulu tarjoaa myös puitteet opiskelijoiden omien musiikkiproduktioiden tekemiseen.

Esiintymismahdollisuuksia musiikkilinjalla on runsaasti. Vuosittain järjestetään useita konsertteja ja tapahtumia, joista suurimpia ovat marraskuun Maraton-konsertit koululla ja esimerkiksi Tavastia-klubilla. Sibeliuslukiolaiset esiintyvät säännöllisesti myös koulun ulkopuolella erilaisissa tilaisuuksissa.

Musiikkilinjalla opiskelet vähintään 24 opintopisteen edestä musiikkiaineiden opintojaksoja. Kokonaisuus näistä rakentuu seuraavasti:

 • Opintojaksot Musiikkilukio tutuksi (yksi opintojakso, 2 op) sekä Musiikki ja kulttuuri (neljä opintojaksoa, 8 op) ovat kaikille musiikkilinjalaisille yhteisiä opintojaksoja.
 • Vapaasti valittavia opintojaksoja ovat vähintään kuuden opintopisteen edestä yhteismusisointia (vaihtoehtoina orkesteri, kamarimusiikki, kansanmusiikki- tai jazzyhtye tai bändi sekä kuoro) sekä vähintään kahdeksan opintopisteen edestä muita musiikkilinjan opintoja: musiikin teoria ja säveltapailu, musiikkiteknologia, sävellys ja sovitus, yhteismusisointi, musiikkiproduktio, musiikin lukiodiplomi sekä laulun- tai soitinopetus. 
  • Valittavat opintojaksot vuositasoittain ja muut yksityiskohdat selviävät parhaiten koulun omasta musiikkilinjan ainevalintakortista sekä koulun opetussuunnitelmasta.

Musiikkilinjan opiskelija, joka suorittaa vähintään 24 opintopistettä erityistehtävän mukaisia pakollisia ja syventäviä musiikin kursseja, saa vähentää 16 opintopistettä valtakunnallisen tuntijaon pakollisista kursseista. Opiskelijan tulee kuitenkin suorittaa puolet lukion jokaisen pakollisen oppiaineen pakollisista kursseista.

Musiikin opintojaksokuvaukset

 1. MuLj01 Musiikkilukio tutuksi (2 op)

Opintojaksolla opiskelijat valitsevat sisällöstä sellaisen kokonaisuuden, joka parhaiten tukee opintojen alkuvaihetta ja opintojen jatkamista musiikin hahmotusaineissa, soitin- tai lauluopinnoissa sekä yhteismusisoinnissa. Tällaisia voivat olla aineet, joihin opiskelijoilla ei ole aikaisemmin ollut mahdollisuutta syventyä. Valittavia aiheita voivat olla esimerkiksi musiikin hahmotusaineet, musiikkiteknologia, improvisointi, bändisoitto, vapaa säestys kitaralla tai pianolla, pianonsoitto ja laulu. Valinnat tehdään ohjatusti opintojakson alkaessa.

 1. MuKu01 Yhteinen musiikillinen maailmamme (2 op)

  Opintojaksolla perehdytään maailman eri musiikkikulttuureihin ja perinteisiin, tutustutaan musiikin moninaisiin käyttöyhteyksiin ja merkityksiin ja opitaan hahmottamaan musiikin peruselementtejä. Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija hahmottaa itsensä osana globaalia musiikillista maailmaa, tunnistaa omat musiikilliset lähtökohtansa sekä oppii näkemään kulttuurien välisen vastavuoroisuuden haasteet ja mahdollisuudet.

 2. MuKu02 Antiikista romantiikkaan (2 op)

  Opintojaksolla tutustutaan länsimaisen musiikkikulttuurin historiaan, sen eri muotojen ja musiikillisen ilmaisun kehityskaareen antiikin ajalta romantiikan ajalle. Musiikillisia ilmiöitä tutkaillaan rinnakkain kulttuuristen ja yhteiskunnallisten ilmiöiden kanssa ja pyritään hahmottamaan kokonaiskuvaa musiikista aikansa ilmentäjänä.

 3. MuKu03 Musiikki murroksessa (2 op)

  Opintojaksolla tutustutaan musiikin nopeaan muutokseen teollisessa ja jälkiteollisessa maailmassa, musiikkiin vaikuttaneisiin teknologisiin innovaatioihin sekä musiikin kaupallistumiseen ja populaarimusiikin nousuun. Tavoitteena on luoda käsitys taidemusiikin keskeisistä tyyleistä impressionismista ja ekspressionismista tähän päivään ja tutustua musiikkikulttuurien pirstaloituneeseen luonteeseen 1900-luvulla.

 4. MuKu04 It all began in Africa (2 op)

  Opintojaksolla perehdytään afroamerikkalaisperäisten musiikkityylien muotojen olemukseen ja merkitykseen sekä niiden tunnetuimpiin ja kiinnostavimpiin suuntauksiin ja muusikoihin. Tavoitteena on syventää käsitystä populaarimusiikista ja jazzista globaaleina ilmiöinä ja tutkailla niiden linkittymistä laajempiin yhteiskunnallisiin ja historiallisiin tapahtumiin.

 5. MuKu05 Musiikki näyttämöllä (2 op)

  Opintojaksolla perehdytään musiikin rooliin näyttämötaiteissa. Tavoitteena on syventää näkemystä oopperan, baletin ja musiikkiteatterin historiasta sekä niiden linkittymisestä yhteiskunnallisiin ilmiöihin.

 6. MuKu06 Syvennytään svengiin (2 op)

  Opintojaksolla syvennetään entisestään tietoja afroamerikkalaisperäisen musiikin historiasta, tyylillisistä ominaisuuksista ja yhteiskunnallisista ulottuvuuksista. Opiskelijoiden omien kiinnostuksen kohteiden mukaisesti voidaan syventyä tarkemmin valittujen populaarikulttuurin ja jazzin ilmiöiden äärelle.

 7. MuKu07 Musiikki ja media (2 op)

  Opintojaksolla tutustutaan musiikin rooliin kuvallisen viestinnän yhteydessä ja kansainvälisenä merkkikielenä. Tavoitteena on tutustua elokuva- ja pelimusiikin historiaan sekä pohtia musiikin roolia näyttämötaiteissa musiikkia analysoimalla ja pieniä tyyliharjoituksia tekemällä.

 8. MuKu08 Luodaan yhdessä (2 op)

  Opintojakson tavoitteena on muodostaa ryhmätyönä taiteellinen kokonaisuus, joka keskittyy tarkastelemaan lähemmin jotain musiikillista tai yhteiskunnallista ilmiötä tai teemaa. Taiteellinen kokonaisuus voi olla esimerkiksi konsertti, äänitallenne tai multimediaesitys. Projektin avulla pyritään saavuttamaan kokonaisvaltainen ymmärrys valitusta aiheesta.

 9. MuKu09 Tutkijana ja journalistina musiikin maailmassa (2 op)

  Opintojaksolla tutustutaan musiikkijournalismin ja musiikintutkimuksen perusteisiin. Tavoitteena on syventää opiskelijan kokonaisvaltaista musiikillista näkemystä, tiedonhankintataitoja sekä kirjallisen ja suullisen ilmaisun taitoja. Opintojakson lopputyönä voi olla esimerkiksi podcast, laajempi essee, lyhytdokumentti jne.

 1. MTS01 Teorian ja säveltapailun alkeet (2 op)

  Opintojaksolla käsitellään perusteellisesti teorian alkeet. Mm. nuotit, perusrytmit, duuri-ja mollisävellajit, kolmisoinnut ja intervallit. Sisäistä kuuloa harjoitellaan kirjoittamalla ja lukemalla helppoja melodioita ja rytmejä. Opintojakso sopii myös unohtuneiden teoriataitojen kertaukseen.

 2. MTS02 Teorian ja säveltapailun peruskurssi (2op)

  Opintojaksolla syvennetään ja monipuolistetaan teoria-ja säveltapailuosaamista alkeiden jälkeen. Tunneilla tutustutaan mm. kolmisointuharmoniaan, rytmiikkaan, sävelasteajatteluun ja vahvistetaan säveltapailuvalmiuksia erilaisilla laulu- ja kuuntelutehtävillä.  

 3. MTS03 Teorian ja säveltapailun jatkokurssi (2 op)

  Opintojaksolla vahvistetaan, syvennetään ja laajennetaan opiskelijan musiikinteorian ja säveltapailun perustaitoja ja tietämystä mm. afroamerikkalaisen musiikin ja länsimaisen taidemusiikin suuntaan. Tunneilla tutustutaan mm. rytmimusiikille tyypilliseen fraseeraukseen, nelisointuharmoniaan ja erilaisiin asteikoihin. Opetusryhmän kiinnostuksen kohteet huomioidaan tuntien sisällöissä. 

 1. MuTek01 Musiikkiteknologian perusteet (2 op)

  Opintojaksolla tutustutaan musiikkiteknologian peruskäsitteistöön ja ääneen fysikaalisena ilmiönä. Opintojakson aikana opetellaan liveäänentoiston perusteita ja tutustaan mm. signaalitiehen, stereokuvaan sekä mikrofonien, miksereiden ja erilaisten efekti- ja prosessorilaitteiden toimintaperiaatteisiin.

 2. MuTek02 Musiikkia tietokoneella (2 op)

  Opintojaksolla tutustutaan nykyaikaisen "kotistudion" laitteistoon ja saadaan valmiudet itsenäiseen musiikintekoon tietokoneella. Aihepiirejä joihin tutustutaan ovat mm. äänityksen ja miksauksen perusteet, DAW-ohjelmat, midi-informaatio ja ohjelmistoinstrumentit, notaatio-ohjelmat sekä sävellys tietokoneympäristössä.

 3. MuTek03 Ammattilaisena studiossa (2 op)

  Opintojaksolla syvennytään äänittämiseen ja miksaamiseen sekä perehdytään ammattimaiseen musiikintuottamiseen studioympäristössä. Opintojakson aikana tutustutaan erilaisiin mikrofonitekniikoihin ja opiskellaan prosessori- ja efektilaitteiden luovaa ja monipuolista käyttöä sekä saadaan valmiudet toteuttaa isompiakin äänityssessioita tuottaja-teknologin roolissa.

 4. MuTek04 Elektroninen musiikki (2 op)

  Opintojaksolla tutustutaan elektronisen musiikin tyyleihin ja historiaan, perehdytään alan termistöön, keskeisiin laitteisiin ja ohjelmiin. Aihepiireinä mm. äänisynteesi, MIDI-teknologia, rumpukoneet, sämplerit, efektilaitteet.

 5. MuTek05 Äänisuunnittelu ja äänitaide (2 op)

  Opintojaksolla opitaan käyttämään musiikkiteknologisia taitoja luovasti eri taiteenalojen yhteydessä ja harjaannutetaan kykyjä taiteelliseen dialogiin ja toimiseen taiteellisen produktion osana. Opintojakso toteutaan yhteistyössä tanssilinjan kanssa.

 1. MuTu01 Musiikin tuottaja (2 op)

  Opiskelija osallistuu taideproduktioon tuottajana. Työhön kuuluu mm. Taiteellisen tuotantoprosessin suunnittelu, toteuttaminen ja arvioiminen, talous-, tiedotus- ja markkinointitoimien suunnittelu, toteuttaminen ja arvioiminen. Produktio voi olla tapahtuma, konsertti tai teos, jossa opiskelija vastaa tuotannosta yksin tai ryhmän jäsenenä.

 1. MuHyv01-MuHyv05 Opinnot musiikkioppilaitoksessa 1-5 (5*2 op)

  Opiskelija voi lukea hyväksi laajuudeltaan lukion opintojaksoa vastaavat opinnot musiikkioppilaitoksessa. Hyväksi luettavia opintoja ovat. esim. musiikin hahmotusaineiden opinnot.

   

 1. SäSo01 Biisinkirjoituskurssi (2 op)

  Opintojakson tavoitteena on, että oppilas oppii laulunkirjoittamisen perusteita ja saa kokonaiskuvan laulunkirjoittamisessa vaadittavista taidoista ja tiedoista sekä tietoa oman jatkokehityksensä kannalta keskeisistä oppimateriaaleista. 

 2. SäSo02 Sovituskurssi (2 op)

  Edeltävät opinnot: Suositellaan MTS01-MTS02 tai vastaavia tietoja ja taitoja Opintojaksolla käsitellään harmonian ja rytmiikan mahdollisuuksia tehtäessä sävellyksiä tai sovituksia, joissa käytetään useita instrumentteja. Opintojaksolla tutustutaan vokaali-, jousi- ja puhallinryhmien käyttöön sävellyksissä ja sovituksissa, bändiympäristössä tai itsenäisinä ryhminä. Opintojaksolla edellytetään nuotinluku- ja -kirjoitustaitoa.

 3. SäSo03 Klassisen musiikin kirjoittaminen (2 op)

  Edeltävät opinnot: Suositellaan MTS01-MTS02 tai vastaavia tietoja ja taitoja

  Opintojaksolla keskitytään klassisen musiikin kirjoittamiseen. Tavoitteena on harjoitella homogeenisen satsin kirjoittamista sekä äänenkuljetuksen, soinnutuksen ja kontrapunktin perusteita. Opintojakso on laadittu taidemusiikin säveltämisen näkökulmasta, mutta sitä voi soveltaa muissakin musiikin tyylilajeissa. Opiskelijoilla tulisi olla 3/3 -tason säveltapailu - ja teoriaosaamista kurssille osallistuessa. Opintojakso järjestetään yhteistyössä Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Sävellyksen ja musiikinteorian osaston kanssa.

 1. Impr01 Improvisoinnin perusteet (2 op)

  Opintojaksolla tutustutaan improvisaatioon ilmiönä ja sen moniin ilmenemismuotoihin eri musiikkityyleissä ja muissakin taiteenlajeissa. Monipuolisten harjoitteiden avulla pyritään saavuttamaan valmiuksia hetkessä tapahtuvaan musiikilliseen keksintään ja kehittämään opiskelijan vuorovaikutustaitoja ja kykyä musiikilliseen kommunikaatioon. Opintojakso sopii kaikille aikaisemmasta improvisaatiokokemuksesta riippumatta.

 2. Impr02 Improvisoinnin jatkokurssi (2 op)

  Improvisaation jatkokurssilla syvennytään vapaaseen improvisaatioon ja kehitetään edelleen vuorovaikutus- ja kuuntelutaitoja improvisoivan ryhmän jäsenenä. Opintojakson aikana tehdään läheistä yhteistyötä tanssilinjan kanssa ja opitaan taiteidenväliseen dialogiin.

Paljon laulua, naurua ja suuri rakkaus musiikin tekemiseen – näistä elementeistä koostuu Sibelius-lukion kamarikuoro. Kuorossa on 45 laulajaa, joista useimmat opiskelevat sekä laulua että yhtä tai useampaa soitinta. Kuoron ohjelmisto ulottuu klassisen musiikin perusteoksista monenlaiseen nykymusiikkiin tyylirajoista piittaamatta.

Kamarikuoro on vuosien varrella esiintynyt monilla kuorofestivaaleilla ja osallistunut menestyksekkäästi useisiin kilpailuihin.  Viimeksi huhtikuussa 2023 kamarikuoro osallistui Tallinnan kansainväliseen kuorokilpailuun, jossa se voitti ensimmäisen sijan nuorisokuoro- ja kansanmusiikkikategorioissa, sekä voitti ensimmäisenä suomalaisena kuorona kilpailun Grand Prix -palkinnon.

Kuoroa johtaa Maija Laurinsilta.

 • Kuo01 - Kuo06 Kamarikuoro 1 - 6 

  Kamarikuoro laulaa ohjelmistoa laidasta laitaan ja esiintyy aktiivisesti koulussa ja koulun ulkopuolella. Kuoron harjoitustahti on nopea, joten hyvä nuotinluku- ja/tai nopea omaksumistaito on tarpeen. Aiemmasta kuorokokemuksesta on ehdottomasti hyötyä, mutta se ei ole kuoroon pääsyn edellytys. Tärkeää on vahva lauluääni ja esiintymistaito- ja tahto.

Sibelius-lukion tyttökuoro on 60:n taitavan ja innokkaan nuoren ryhmä. Kaikki kuorolaiset opiskelevat joko laulua ja/tai jotain instrumenttia kuorolaulun ohessa. Monet laulavat myös muissa kuoroissa tai yhtyeissä. Tyttökuoron ohjelmisto on monipuolinen: se sisältää klassista ja modernia taidemusiikkia, kansanmusiikkia ja populaarimusiikkiakin. Kuoro esiintyy usein niin kotimaassa kuin ulkomailla ja tekee yhteistyötä muiden kuorojen, orkesterien ja solistien kanssa. Keväällä 2015 kuoro palkittiin stipendillä valtakunnallisessa Nuori Kulttuuri Sounds -katselmuksessa. Keväällä 2016 tyttökuorolaiset suuntasivat konserttimatkalle San Franciscoon.

Sekakuoro Sibis on Sibelius-lukion kaikille avoin musiikillinen kohtaamispaikka ja parhaimmillaan yli sadan laulajan mahtava energiakeskittymä. Kuoron ohjelmisto painottuu voimakkaasti rytmimusiikkiin, jota tehdään kunnianhimoisesti ja tosissaan – mutta ei totisesti. Kuoro tekee mielellään kokeiluja myös muissa musiikin lajeissa. Perinteisten konserttien lisäksi sekakuorolle ovat mieluisia matkat, flash mobit, tv-esiintymiset ja yhteistyö muiden kuorojen ja kokoonpanojen kanssa.

Tyttökuoroa ja sekakuoroa johtaa musiikinopettaja Reijo Aittakumpu.

 • Kuo07 - Kuo12 Sekakuoro 1 - 6

  Sekakuoro on avoin kaikille koulun opiskelijoille (myös tanssi- ja yleislinjalaisille), pääsykoetta ei pidetä. Kuoron ohjelmisto painottuu voimakkaasti kevyeen musiikkiin, mausteena tarjoillaan pieniä annoksia etnoa ja klassista musiikkia. Sekä mies- että naisäänet ovat tervetulleita. Kuoro sopii loistavasti kokemattomille kuorolaulajille, mutta myös kokeneemmille, jotka eivät halua käyttää paljoa aikaa kuorolauluun oppituntien ulkopuolella. Kuoro esiintyy pääasiassa koulun tilaisuuksissa, mutta isompiakin keikkoja on toisinaan tarjolla

 • Kuo13 - Kuo18 Tyttökuoro 1 - 6

  Tyttökuoro laulaa ohjelmistoa laidasta laitaan ja esiintyy aktiivisesti koulussa ja koulun ulkopuolella. Kuoron harjoitustahti on nopea, joten hyvä nuotinluku- ja/tai nopea omaksumistaito on tarpeen. Aiemmasta kuorokokemuksesta on ehdottomasti hyötyä, mutta se ei ole kuoroon pääsyn edellytys. Tärkeää on vahva lauluääni ja esiintymistaito- ja tahto.

 • YmBä01 - YmBä06 Bändi 1 - 6 (6*2 op)

  Bändeissä tutustutaan afroamerikkalaisen musiikin eri tyyleihin yhdessä soittamalla. Opintojakson aikana opetellaan omaksumaan sekä kirjoitettua että soivaa materiaalia, opetellaan transkription tekemisen perusteita ja koulun bänditilojen laitteiston käyttöä.

 • YmBä07 - YmBä12 Kiertobändi 2 (6*2 op)

  Bändeissä tutustutaan bändisoiton ja –soittimien perusteisiin, afroamerikkalaisen musiikin eri tyyleihin ja koulun bänditilojen laitteiden käyttöön. Opintojakso niille, jotka haluavat kokeilla useita eri bändi-instrumentteja ja tutustua kosketinsoittimien, sähkökitaran, sähköbasson ja rumpujen soiton alkeisiin. 

 • YmBä13 - YmBä14 Oman musiikin bändi 1 (2*2 op)

  Oman musiikin bändiin ilmoittaudutaan valmiina kokoonpanona (2-5 henkilöä), joka säveltää, sovittaa ja harjoittelee omaa materiaalia. Opintojakson aikana tutustutaan populaarimusiikille tyypilliseen tuotantoprosessiin kokonaisuudessaan alkuideasta valmiiksi äänitteeksi tai konserttikokonaisuudeksi.

 1. YmJa01 Jazzyhtye 1 -6 (6*2 op)

  Jazzyhtyeessä tutustutaan jazzmusiikkiin pohjautuviin tyyleihin yhdessä soittamalla ja kuuntelemalla. Opintojakson aikana tutustutaan jazzharmonian ja -rytmiikan pertusteisiin sekä paneudutaan jazzyhtyesoiton ja -improvisaation estetiikkaan. Opintojakson aikana opetellaan myös transkription tekemistä ja koulun bänditilojen laitteiston käyttöä.

 2. YmJa07-9 Big Band 1-3 (3*2 op)

  Big band koostuu saksofoneista, trumpeteista, pasuunoista ja rytmisektiosoittimista ja esittää monista eri rytmimusiikin tyylilajeista koostuvaa ohjelmistoa. Opintojakson aikana tutustutaan monipuolisen ohjelmiston avulla mm. big band -soiton estetiikkaan, tyylinmukaiseen fraseeraukseen ja kehitetään yhteissoittovalmiuksia ja musiikillisia vuorovaikutustaitoja.

YmKn01 Kansanmusiikki 1-6 (6*2 op)

Kansanmusiikkiyhtyeessä tutustutaan suomalaiseen ja muidenkin alueiden perinnemusiikkiin ja niistä ammentaviin tyyleihin. Opintojaksoilla keskeisessä asemassa on yhteismusisointi, sovitusten tekeminen yhdessä, kuulonvarainen soitto ja laulu sekä improvisointi.

 1. YmKm01 Kamarimusiikki 1-3 (3*2 op)

  Kamarimusiikkiopetuksessa perehdytään eri aikakausien kamarimusiikkikirjallisuuteen ja esityskäytäntöihin, harjoitellaan sovitusten tekemistä omalle kokoonpanolle ja perehdytään improvisointiin. Kamarimusiikkikokoonpanot voivat vaihdella jaksoittain. Ryhmät ovat pääosin trioja tai suurempia kokoonpanoja. Pianisteilla on mahdollisuus suorittaa osa kamarimusiikkiopinnoista koulun instrumentalistien tai laulajien säestystehtävissä.

 2. YmKm04 Liedduo tutuksi (2 op)

  Opintojakson aikana tutustutaan liedduon työskentelyyn, ja valmistetaan pienimuotoisia esityksiä yhdessä oman duoparin, sekä ryhmän muiden liedduojen kanssa. Ohjelmistona klassinen laulukamarimusiikki eri aikakausilta.

Sibelius-lukion sinfoniaorkesteri on ainoa maamme kouluissa toimiva täysimittainen sinfoniaorkesteri. Tätä nuoria lahjakkuuksia täynnä olevaa orkesteria johtaa Juhani Lamminmäki. Aikaisempia johtajia ovat olleet mm. Petri Sakari, Ylermi Poijärvi ja Tuomas Pirilä. Solisteina orkesterilla on ollut koulunsa oppilaita kuten Marko Ylönen, Minna Pensola ja Kasmir Uusitupa.   

Sibelius-lukion orkesteri on vieraillut kotimaan lisäksi Virossa, Latviassa, Saksassa, Ruotsissa ja Hollannissa. Orkesterilla on myös käynyt vieraita ulkomailta kuten berliiniläinen Georg Friedrich Händel -koulun orkesteri ja amerikkalainen Greater Boston Youth Symphony Orchestra.  

 1. YmOr01-6 Sinfoniaorkesteri 1-6 (6*2 op)

  Sinfoniaorkesterissa kehitetään yhteissoittovalmiuksia osallistumalla harjoituksiin, konsertteihin ja 
  koulun juhliin sekä muihin tilaisuuksiin. 
  Keskeisen ohjelmiston muodostavat orkestereille sekä orkesterille ja solistille sävelletty kansallisromanttinen musiikki, suomalainen musiikki sekä uusi orkesterimusiikki. 

 2. YmOr07-9 Kamariorkesteri 1 (3*2 op)

  Kamariorkesteri kootaan periodiluonteista työskentelyä varten lähinnä jousisoittajista. Keskeinen ohjelmisto muodostuu jousikorkesterille sävelletystä musiikista.

 1. MuPr01 Tanssin yhteistyöproduktio (2 op)

  Opintojakso toteutetaan periodissa 4 yhteistyössä tanssin opintojakson TaPr1 valinneiden ensimmäisen vuositason tanssijoiden kanssa. Opintojakson aikana duot tai suuremmat kokoonpanot valmistavat musiikkia ja tanssia sisältävän kokonaisuuden, joka esitetään opintojakson lopuksi. Opintojakso kannattaa valita jo syksyllä, jotta palkissa olevat muut kurssit voi valita muista jaksoista tai palkeista.

 2. MuPr02 Vanhojen tanssiorkesteri (2 op)

  Opintojaksolla harjoitellaan vanhojen tansseissa soitettava ohjelmisto ja perehdytään tanssiorkesterin ilmaisuun. Salonkiorkesteri säestää vanhojen tansseja vanhojen päivän esityksissä.

 3. MuPr03 Vuosiproduktio 1 (2 op)

  Vuosiproduktion sisältö suunnitellaan ja sovitaan yhteistyössä opiskelijoiden kanssa.

 4. MuPr04 Vuosiproduktio 2 (2 op)

  Vuosiproduktion sisältö suunnitellaan ja sovitaan yhteistyössä opiskelijoiden kanssa.

 5. MuPr05 Vuosiproduktio 3 (2 op)

  Vuosiproduktion sisältö suunnitellaan ja sovitaan yhteistyössä opiskelijoiden kanssa.

 6. MuPr06 Joulupotpuri (2 op)

  Joulupotpuri on suurproduktio, jota varten kootaan noin 50 soittajan, laulajan ja tanssijan ryhmä, joka harjoittelee reilun tunnin mittaisen, joulumusiikista koostuvan show'n. Opintokokonaisuutta varten järjestetään pääsykoe.

 7. MuPr07 Joulupotpurikiertue (2 op)

  Opintokokonaisuus on joulupotpuriryhmän noin viikon mittainen konserttikiertue. Opintokokonaisuus on joulupotpuriryhmän noin viikon mittainen konserttikiertue.

 8. MuPr08 Kuoroprojekti 1 (2 op)

  Kuoroprojekti voi olla esim. kuorokilpailuihin valmistautuminen, levytys tai sarja esiintymisiä

 9. MuPr09 Kuoroprojekti 2 (2 op)

  Kuoroprojekti voi olla esim. kuorokilpailuihin valmistautuminen, levytys tai sarja esiintymisiä

 10. MuPr10 Kuoroprojekti 3 (2 op)

  Kuoroprojekti voi olla esim. kuorokilpailuihin valmistautuminen, levytys tai sarja esiintymisiä

 11. MuPr11 Konserttimatka 1 (2 op)

  Konserttimatka voi olla minkä tahansa lukion soitin- tai lauluyhtyeen kotimaahan tai ulkomaille suuntautuva konserttikiertue.

 12. MuPr12 Konserttimatka 2 (2 op)

  Konserttimatka voi olla minkä tahansa lukion soitin- tai lauluyhtyeen kotimaahan tai ulkomaille suuntautuva konserttikiertue.

 13. MuPr13 Konserttimatka 3 (2 op)

  Konserttimatka voi olla minkä tahansa lukion soitin- tai lauluyhtyeen kotimaahan tai ulkomaille suuntautuva konserttikiertue.

SoP01-SoP05 Piano 1-5 (5*1 op)

Opintojaksoilla opiskellaan pianonsoiton perustekniikkaa, erilaisia artikulaatiotapoja, fraseerausta ja eri musiikkityylien edellyttämää tulkintaa.  Tutustutaan eri aikakausien klassisten pianosävellysten lisäksi myös elokuvamusiikkiin ja pianolle tehtyihin sovituksiin.  

 1.  

SoPv01-5 Vapaa säestys pianolla 1 (5*1 op)

Opintojaksolla perehdytään pianon käyttöön säestys- ja soolosoittimena pop-, rock- ja jazzmusiikissa, erilaisiin komppaustyyleihin ja improvisointiin. Tunneilla etsitään opiskelijalle sopivia tapoja käyttää pianoa omassa musisoinnissaan

SoKs01-5 Sähkökitara 1 -5(5*1 op)

Opintojaksolla perehdytään sähkökitaransoiton soittotekniikkaan ja eri tyyleihin: erilaisiin tyylikeinoihin, komppaamiseen, improvisointiin ja laitteistoonkin. Opiskelijat voivat itse vaikuttaa tunneilla käytävään ohjelmistoon. Oma sähkökitara auttaa edistymistä, mutta akustisella kitarallakin pääsee opintojen alkuun.

SoKv01 Vapaa säestys kitaralla 1 -5 (5*1 op)

Opintojaksolla perehdytään kitaran käyttöön säestyssoittimena: Sointuihin, erilaisiin komppaustyyleihin ja improvisointiin. Tunneilla etsitään opiskelijalle sopivimpia tapoja käyttää kitaraa omassa musisoinnissaan Opiskelijat voivat itse vaikuttaa tunneilla käytävään ohjelmistoon. Tunneilla voi käyttää akustista (nylon- tai teräskielinen) tai sähkökitaraa.

SoBä01 Bändisoitin 1-5 (5*1 op)

Opintojaksolla perehdytään valitun soittimen soittotekniikkaan ja eri tyyleihin: erilaisiin tyylikeinoihin, komppaamiseen ja improvisointiin. Opiskelijat voivat itse vaikuttaa tunneilla käytävään ohjelmistoon. Soitin voi lukuvuonna 2023-24 olla sähköbasso.

SoYl01-5 Yleinen soitin 1 (5*1 op)

Opintojaksoilla perehdytään valitun soittimen soittotekniikan harjoitteluun yhteisten ja itsenäisesti suoritettavien harjoitusten avulla. Opiskellaan perustekniikkaa, erilaisia artikulaatiotapoja, fraseerausta ja eri musiikkityylien edellyttämää tulkintaa. Erityishuomion kohteena ovat harjoittelutaidot; erilaiset harjoitustavat ja - tekniikat, ergonominen työskentely ja kuulonhuolto.  Opiskelijaa ohjataan pitämään huolta soittimestaan   

 1. LaJo01 Laulun johdantokurssi (2 op)

  Johdantokurssilla tutustutaan ääni-instrumentin anatomiaan ja fysiologiaan sekä äänenkäytön perusteisiin sekä popjazz- että klassisessa laulussa. Kurssi järjestetään ryhmäopetuksena kurssitarjotinpalkissa yhden jakson aikana. Kurssi suoritetaan ennen muita lauluopintoja.

 2. LaJo02 Laulun jatkokurssi (1 op)

  Laulun jatkokurssi perehdyttää henkilökohtaisessa ohjauksessa oman ääni-instrumentin hallintaan, syventää tietoa, taitoa ja ilmaisua eri tyyleissä

LaKl01-LaKl03 Klassinen laulu 1-3 (3*1 op)

Opintojaksolla perehdytään klassisen laulun perustekniikkaan ja lauluilmaisuun, ohjelmistopainotus klassisessa musiikissa (mm. suomalainen –ja pohjoismainen laulumusiikki, lied-sävellykset 1700- 1800 luvulta, renesanssin- ja barokin ajan laulut ja aariat, musikaalisävelmät)

 

LaPj01-LaPj03 Popjazzlaulu 1-3 (3*1 op)

Popjazzlaulussa syvennytään afroamerikkalaispohjaisen rytmimusiikin ohjelmistoon, tyylinmukaiseen fraseeraukseen ja laulutapaan.

MuTa01 Tanssia muusikoille (2 op)

Opintojakson tavoitteena on tukea muusikoiden taiteellista kehitysprosessia. Muusikko syventää omaa kehollista suhdettaan omaan instrumenttiinsa ja oppi erilaisia tapoja olla lavalla läsnä.

 • Opiskelija saa oman, sisäistetyn kokemuksen tanssista ja ilmaisusta sekä oppii hahmottamaan erilaisia tapoja tuottaa liikettä.
 • Opiskelija hallitsee erilaisia liikelaatuja ja kehittää rytmitajun lisäksi liikemuistia.
 • Opiskelija oppii työstämään valmiiksi annettua liikemateriaalia oman kehon kautta.
 • Opiskelija oppii kunnioittamaan ja huoltamaan omaa kehoaan kehotietoisuuden kasvaessa

MuTy01-MuTy03 Muusikon työ 1-3 (3*2 op)

Opiskelija oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan ryhmässä tai itsenäisesti musiikillisen kokonaisuuden, joka voi olla esimerkiksi konsertti, musiikkiteatteri- tai tanssiesitys, ohjelmaa koulun juhliin, äänite tai taiteidenvälinen projekti.
Opiskelija syventää itselleen luontevaa musiikillista osaamista autenttisessa ympäristössä ja voi myös löytää uusia musiikillisen tekemisen tapoja.
Musiikillinen osaaminen voi ilmetä myös tuotannollisissa tai teknologiaan liittyvissä tehtävissä tai kytkeytyä muihin taiteen ja tieteen lajeihin.

 

SoMu01-SoMu05 Soitinopinnot musiikkioppilaitoksessa 1 -5 (5*1 op)

Opiskelija voi lukea hyväksi laajuudeltaan lukion opintojaksoa vastaavat soitinopinnot musiikkioppilaitoksessa.
Opinnot todennetaan erillisellä todistuksella.