Tukea opiskelijalle

Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden hyvinvointia, opiskelukykyä sekä yksilötyön että yhteisöllisen työn kautta. Lisäksi opiskeluhuolto huolehtii oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista sekä opiskeluympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta. Oppilaitos huolehtii lakisääteisten opiskeluhuoltoryhmien olemassaolosta ja niiden säännöllisistä kokoontumisista.

Yhteisöllinen opiskeluhuolto

Yhteisölliseen opiskeluhuoltoryhmään kuuluvat rehtori, virka-apulaisrehtori, opinto-ohjaajat, psykologi, kuraattori, terveydenhoitaja, erityisopettaja sekä mahdollisesti aineenopettaja, opiskelijaedustaja ja huoltajien edustaja. Yhteisöllistä opiskeluhuoltoryhmää ja sen työskentelyä johtaa rehtori. Ryhmä kokoontuu ainakin 5 kertaa lukuvuoden aikana ja tarvittaessa erilaisin kokoonpanoin useammin.

Monialaiset asiantuntijaryhmät

Monialaisen asiantuntijaryhmän tavoitteena on tukea opiskelijaa yksilöllisesti. Ryhmän koollekutsujana on se, jolla herää huoli opiskelijasta. Huoli voi tulla esiin esimerkiksi ryhmänohjaajien ja opinto-ohjaajien kokoontumisessa tai jossakin muussa yhteydessä. Ryhmään kootaan henkilöt opiskelijan tarpeen ja suostumuksen mukaan. 

Monialaisen asiantuntijaryhmän tapaamisesta kirjataan opiskeluhuoltokertomus Wilmaan opiskelijan Muistiot-välilehdelle. 

Opiskeluhuollon asiantuntijaryhmät

Yksilökohtaisen opiskelijahuollon toiminnassa tapauskohtaisesti koottavalla asiantuntijaryhmällä on keskeinen rooli. Asiantuntijaryhmän kokoaa se henkilö, joka ensimmäisenä havaitsee yksilöllisten opiskeluhuoltopalveluiden tarpeen. Ryhmä kootaan opiskelijan toiveen mukaisesti. Opiskelijahuollon palvelut ovat opiskelijalle vapaaehtoisia. Opiskelijalta (tai tietyissä tapauksissa huoltajalta) pitää saada lupa hänen asioidensa käsittelyyn.

Pedagoginen tuki

Alppilan lukiossa opiskelijat voivat saada opinnoissaan pedagogista tukea. Esimerkiksi koulussamme toimii viikoittain järjestettävä kaikille opiskelijoille avoin opintopaja. Ylioppilaskirjoituksissa on mahdollisuus erityisjärjestelyihin, mikäli siihen on tarvetta. Lisätietoa saa erityisopettajilta.

 

Turvallinen opiskeluympäristö

Tavoitteenamme on olla häirinnästä ja kiusaamisesta vapaa lukio. Jokaisella opiskelijalla, opettajalla ja henkilökunnan jäsenellä on vastuu omasta toiminnastaan ja käytöksestään. Samalla jokaisella on vastuu puuttua tilanteisiin, joissa havaitsee häirintää tai kiusaamista.

Joskus tilanteet voivat olla kuitenkin epäselviä. Voit olla silloin yhteydessä lukiomme häirintäyhdyshenkilöihin tai kehen tahansa opettajaan esim. Wilma-viestillä. Häirintäyhdyshenkilö voi auttaa tilanteen selvittämisessä ja tarvittaessa ohjaa eteenpäin.

Tässä vielä tietoa mikä on häirintää ja mikä ei:

Mitä häirintä on?

Epäasiallinen kohtelu voi ilmetä esimerkiksi

 • kiusaamisena
 • laiminlyönteinä
 • vähättelynä tai sivuuttamisena
 • eristämisenä
 • henkilön yksilöllisten ominaisuuksien, luonteenpiirteiden tai yksityiselämän mustamaalaamisena
 • uhkailuna
 • syrjimisenä tai suosimisena.

Epäasiallinen kohtelu voi liittyä henkilöön tai työhön. Se on usein järjestelmällistä ja jatkuvaa, mutta yksittäisiä, lievempiäkin tekoja voidaan pitää epäasiallisena kohteluna. Epäasiallinen kohtelu voi olla sanallista tai sanatonta. Se voi ilmetä eleinä tai ilmeinä.

Epäasiallinen kohtelu voi täyttää myös häirinnän tunnusmerkit. Häirintää on sellainen epäasiallinen kohtelu, josta voi olla vaaraa tai haittaa yksilön turvallisuudelle tai terveydelle.

Mitä häirintä ei ole?

 • opiskeluun ja työhön liittyvää normaalia päätöksentekoa tai erilaisten tulkintojen käsittelyä
 • tehtäviin tai työhön liittyvien ongelmien käsittelyä
 • perusteltua kurinpitoa
 • opiskelijan ohjaamista opiskelijahuollon piiriin

Opinto-ohjaus auttaa opiskelijaa saamaan riittävästi tietoa koulutuksestaan ennen opintojen alkua, sen aikana ja päättyessä. Tavoitteena on, että opiskelija osaa suunnitella opintonsa, laatia henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa yhteistyössä opettajan kanssa ja ottaa vastuun opinnoistaan.  

Opinto-ohjaaja auttaa opiskelijaa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatimisessa. Hän auttaa myös jatkokoulutuksen suunnittelemisessa ja valintojen tekemisessä.  

Opinto-ohjauksessa ovat mukana opinto-ohjaaja, ryhmänohjaaja ja eri aineiden opettajat sekä koulun muu henkilökunta. Jokainen opiskelija kuuluu ohjausryhmään, josta vastaa ryhmänohjaajaksi nimetty opettaja. Ryhmät tapaavat ryhmänohjaajan viikoittain. 

Opinto-ohjaajien yhteystiedot

Terveydenhoitaja on koululla viikon jokaisena päivänä. Terveydenhoitajan vastaanottotilat ovat koulun 3,5 kerroksessa huoneissa 315 b ja 315 c.  

Terveydenhoitajat kutsuvat ensimmäisen vuositason opiskelijat terveystapaamiseen kouluvuoden aikana ro-ryhmittäin. Terveydenhoitajat tekevät myös kutsuntojen ennakkotarkastukset koululla.  

Kaikissa terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa ja kysymyksissä voit tulla juttelemaan paikan päälle tai olla yhteydessä Wilma-viestillä tai puhelimitse. 

Koululääkärin ajanvaraukset tehdään terveydenhoitajan kautta. Lääkäripalveluissa priorisoidaan mielenterveysongelmia ja opiskelukykyyn vaikuttavia ongelmia. 

Terveydenhoitajan yhteystiedot

Kuraattori on opiskelijoiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin asiantuntija. Kuraattori tekee tarvittaessa yhteistyötä huoltajien, koulun muun henkilökunnan ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Kuraattori toimii opiskeluhuoltoryhmän jäsenenä.  

Kuraattori voi tukea esimerkiksi seuraavanlaisissa elämäntilanteissa: 

 • Opiskelijalla on vaikeuksia jaksamisen kanssa. 
 • Toimeentulo mietityttää. 
 • Itsenäistymiseen liittyvät asiat pohdituttavat. 
 • Opiskelijalla on ristiriitoja ihmissuhteissa. 
 • Opiskelijalla on kriisi tai uusi tai vaikea elämäntilanne. 
 • Opiskelijalla tai hänen läheisellään on päihdeongelmia. 

Voit ottaa yhteyttä kuraattoriin puhelimitse, tekstiviestitse tai Wilman kautta tai tule suoraan koputtamaan työhuoneen ovelle. Muut koulun aikuiset voivat myös ohjata sinut kuraattorin luokse suostumuksellasi.

Huoltajana voit ottaa yhteyttä kuraattoriin, mikäli sinulle nousee huoli nuoren tilanteesta.  

Käynneillä kartoitamme yhdessäsi kanssasi elämäntilannettasi ja tuen tarvettasi, ja tarpeen mukaan kuraattori voi ohjata jatkotutkimuksiin ja -hoitoon. Keskustelut kuraattorin kanssa perustuvat luottamuksellisuuteen ja vapaaehtoisuuteen. 

Kuraattorin yhteystiedot

Lukion psykologin tehtävänä on opiskelijoiden ja kouluyhteisön psyykkisen hyvinvoinnin sekä opiskelukyvyn edistäminen. Tätä tehtävää psykologi toteuttaa niin yksilökohtaisen kuin yhteisötasoisen työn, kuten ryhmätoiminnan muodossa, sekä opiskeluhuoltoryhmän jäsenenä.  

Opiskelija voi hakeutua keskustelukäynneille psykologin luo oma-aloitteisesti tai huoltajien, opettajien, kuraattorin, terveydenhoitajan tai jonkun muun ohjaamana. Psykologin luo voi tulla juttelemaan esimerkiksi opiskeluun, tunne-elämään, ihmissuhteisiin tai elämän muutoksiin liittyvistä asioista. Yhteyttä kannattaa ottaa jo silloin, kun huolet ovat pieniä.  

Käynnit psykologilla ovat luottamuksellisia ja perustuvat vapaaehtoisuuteen. Käynneillä kartoitetaan opiskelijan elämäntilannetta ja tuen tarvetta. Työskentely painottuu ohjaukseen ja neuvontaan sekä tarpeen mukaan toteutettaviin lyhyisiin tukijaksoihin. Koulussa pyritään myös tarjoamaan ryhmämuotoista tukea. Tarkoituksena on jäsentää yhdessä opiskelijan kanssa hänen tilannettaan, tukea häntä keinojen löytämisessä sekä pyrkiä lisäämään hänen toimijuuttaan omassa elämässään.  

Psykologi tekee tarvittaessa yhteistyötä huoltajien kanssa sekä opiskelijan luvalla myös koko kouluyhteisön ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Psykologi ohjaa opiskelijan tarpeen mukaan koulun ulkopuolisen tuen tai hoidon piiriin. 

Psykologien yhteystiedot

Erityisopettaja tukee ja auttaa lukion opiskelijoita opiskeluun ja oppimiseen liittyvissä pulmissa kuten lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksissa, työskentelyn aikatauluttamisessa (esim. lukusuunnitelmat), erilaisten opiskelutekniikoiden harjoittelemisessa ja erityisjärjestelyjen hakemisessa.  

Erityisopettajalta voi varata ajan yksilötapaamiseen. Lisäksi erityisopettaja toimii opettajana pienryhmissä (esim. tukipajat) ja tukikursseilla.  

Lukuvuoden alussa erityisopettaja pitää kaikille aloittaville ryhmille infon erityisopettajan tuesta sekä lukemis- ja kirjoittamisvaikeuksia seulovan alkukartoituksen. 

Lukion opiskelijat voivat tarvittaessa hakea ylioppilaskokeisiin erityisjärjestelyä, mikäli siihen on olemassa perusteet. Erityisopettaja ohjaa opiskelijoita näiden järjestelyiden suunnittelemisessa, kokeilemisessa ja hakemisessa. Yleisimmät hakuperusteet ovat lukivaikeus, pitkäaikaissairaus, vamma tai vieraskielisen kokelaan opetuskielen puutteellinen hallinta. On opiskelijan itsensä vastuulla hakeutua erityisopettajalle ja käynnistää erityisjärjestelyiden hakuprosessi. Lisätietoja erityisjärjestelyistä saa erityisopettajalta, rehtorilta sekä Ylioppilastutkintolautakunnan verkkosivuilta. 

Erityisopettajien yhteystiedot 

Nuoriso-ohjaaja tukee, kuuntelee ja auttaa opiskelijaa esimerkiksi harrastusten tai uusien ystävien löytämisessä. Ohjaaja tukee koulun yhteisöllisyyttä ja on mukana tapahtumissa. 

Alppilassa on opiskelijoille taukotila Breikki, jonne on pääsy sisäpihan kautta. 

Täältä voit tarkistaa nuoriso-ohjaajan yhteystiedot.

Opiskelijoiden liikuntacoach on liikunta-alan ammattilainen, joka toimii koulussa osana yhteisöllistä opiskelijahuoltohenkilöstöä.

Liikuntacoach tukee opiskelijoita ja kouluyhteisöä hyvinvointiin ja liikkumiseen liittyvissä asioissa.

Täältä voit lukea liikuntacoachin yhteystiedot.

Lue lisää opiskeluhuollon palveluista