Globaalikansalainen-opintokokonaisuus

Alppilan lukion Globaalikansalainen-opintokokonaisuus sisältää kahdeksan oppiainerajat ylittävää opintojaksoa.

GLO-opintojaksoilla tutustut globaaleihin ilmiöihin sekä niiden taustoihin ja seurauksiin. Syvennät osaamistasi vaikuttamisen keinoista ja vastuullisena kansalaisena toimimisesta niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. 

Opintojaksojen sisällöissä huomioimme opiskelijoiden kiinnostuksen kohteet ja ajankohtaiset ilmiöt. Opintojaksot ovat vuorovaikutteisia ja pääpaino on yhdessä oppimisessa. Opintokokonaisuuden aikana pääset tutustumaan korkeakoulujen, järjestöjen ja yritysten toimintaan esimerkkitapausten avulla. Mahdollisuuksien mukaan osallistut itse aktiivisesti toimintaan, esim. varjostuksen tai vapaaehtoistyön kautta. 

Jokaisella opintojaksolla toteutamme kampanjan tai tapahtuman, joka tuo opintojakson teemat näkyviksi kouluyhteisölle. 

Saat opintojen päätteeksi suorittamistasi GLO-opintojaksoista erillisen todistuksen.

Globaalikansalainen-opintokokonaisuus

Opintojaksolla harjoittelet medialukutaitoja kansainvälisessä ympäristössä. Opit analysoimaan ja arvioimaan kansainvälisen median sisältöjä ja toimintaasi mediaympäristössä. Syvennät monilukutaitoasi ja perehdyt median tekstuaalisten, visuaalisten ja audiovisuaalisten sisältöjen kriittiseen analysointiin ja arviointiin.

Opintojaksolla kehität valmiuksiasi toimia kestävää tulevaisuutta edistävänä aktiivisena maailmankansalaisena.

Pääset analysoimaan luonnonvarojen esiintymistä ja käyttöä teollisuuden ja kulutuksen raaka-aineena. Perehdyt kulutuksen aiheuttamiin ympäristö- ja ihmisvaikutuksiin paikallisella ja globaalilla tasolla. Opit kiertotalousmallin periaatteet ja tutustut sen käytännön esimerkkeihin.
Opit analysoimaan kulutusvaihtoehtoja kestävän kehityksen näkökulmasta.

Opintojaksolla on teemana minä muuttuvassa maailmassa: oman elämäntavan arvioiminen ja itselle luontevat vaikuttamisen keinot. Tutustut ilmastokriisiin luonnontieteellisenä ilmiönä, opiskelet 
ilmastonmuutoksen seurauksia ja sen aiheuttamia muutoksia eri ympäristöissä. 

Pääset käsittelemään globaaliin ympäristönmuutokseen liittyviä tunteita ja ilmastoahdistusta sekä etsimään ratkaisuja ympäristöongelmiin.

Opintojaksolla tutustut kansainvälisen talouden lainalaisuuksiin. Opiskelet tiedonhankintaa ja  globaalin talouden analysointia sekä kansainvälisten liiketoimien kriittistä arviointia.

Tutustut maailmanlaajuisiin yhteiskunnallisiin muutoksiin, jotka vaikuttavat talouteen. Opintojakson tavoitteena on myös lisätä tietouttasi kulttuuristen piirteiden vaikutuksista kansainvälisessä yhteistyössä.

Opintojaksolla tutkit matkailua ilmiönä ja opit lisää omasta roolistasi eettisenä matkailijana. 

Tavoitteena on katsoa matkailua eri näkökulmista: liiketoimintana, työelämässä ja jatko-opinnoissa.
Tutustut matkailun tuomiin kulttuurisiin ja sosiaalisiin muutoksiin yhteiskunnissa. Pohdit matkailuun liittyviä terveydellisiä puolia ja matkailun suhdetta kestävään kehitykseen.
 

Opintojakson teemana ovat minä maailmankansalaisena, kansainvälinen muuttoliike ja monikulttuurisuus. 

Opiskelet globaalin muuttoliikkeen syitä ja tämänhetkisten keskeisten globaalien muuttoliikkeen suuntia ja seurauksia. Opit lisää pakolaisuudesta ilmiönä. Seuraat muuttoliikkeeseen liittyviä ajankohtaisia maailman tapahtumia ja arvioit kriittisesti niihin vaikuttavia tekijöitä sekä mahdollisia seurauksia.

Opintojaksolla tutustut kansainvälisyyden merkityksen ja omaksut maailmankansalaisen asenteen.
Opit lisää suomalaisesta, eurooppalaisesta ja globaalista kulttuuriperinnöstä ja kulttuurisesta moninaisuudesta.

Toimit lukiomme kansainvälisenä lähettiläänä eli pääset mukaan kansainvälisten vierailujen suunnitteluun ja järjestämiseen Alppilassa lukuvuoden aikana. Esimerkiksi opastat vierailijoita koulupäivän aikana lukion tiloissa tai osallistut muihin kv-tilaisuuksiimme. 

Opintojaksolla voit myös osallistua koulun kansainvälisen esittelymateriaalin tekemiseen eri kielillä.

 Opintojaksolla syvennät ymmärrystäsi kulttuurisesta moninaisuudesta ja opit toimimaan aktiivisesti kansainvälisessä toimintaympäristössä ja vieraalla kielellä.

Tutustut opiskeluun ulkomailla ja kansainvälisiin uranäkymiin. Välität oppimiasi tietoja ja taitoja omalle yhteisöllesi.