Hoppa till huvudinnehåll

Försäljning av en Hitas-bostad

Hitas är ett system för pris- och kvalitetsreglering för bostäder i Helsingfors. I Hitas-systemet regleras bostädernas försäljningspris i både nya och gamla bostäder.

På den här sidan

När du säljer din Hitas-bostad, kan du bestämma bostadens försäljningspris på två sätt: antingen som fast maximipris eller som skuldfritt gränspris per kvadratmeter.

Det fasta maximipriset är en fastslagen övre prisgräns för varje Hitas-bostad som inte får överstigas. För att få fram priset måste du be enheten för bostadstjänster om en beräkning av maximipriset. Du får beräkningen inom en vecka från ansökningen.

Alternativt kan du beräkna ditt försäljningspris på grundval av det gällande gränspriset per kvadratmeter. I detta fall behöver du inte ansöka om fastställande av maximipriset.

En Hitas-bostad kan endast försäljas till en fysisk person, inte exempelvis till ett företag.

Försäljning av en Hitas-bostad till ett fastställt maximipris

Ansök om fastställande av maximipriset för försäljning av bostaden genom att skicka in ett disponentintyg eller en blankett för fastställande av Hitas-maximipriset till enheten för bostadstjänster.

Om förbättringar har utförts i din Hitas-bostad eller bostadsbolaget har renoverats, och arbetena redan har registrerats i Hitas-registret, kan du ansöka om en beräkning av maximipriset på grundval av disponentintyget.

Om förbättringsarbeten har utförts, men ännu inte registrerats, ska du använda blanketten för fastställande av Hitas-maximipriset.

Disponenten upprättar disponentintyget och/eller blanketten för fastställande av Hitas-maximipriset. Beräkningen av maximipriset är giltig i tre månader från datumet på den. Du kan förnya beräkningen per e-post (hitas@hel.fi) eller per telefon (09 310 13033, mån.-tors. 9-11).

Handläggningstid

Du får beräkningen av maximipriset inom en vecka från ansökningen.

Giltighetstid

Beräkningen av maximipriset är i allmänhet giltig i tre månader från datumet på den. Om maximipriset har fastställts med gränspriset per kvadratmeter, är beräkningen giltig i 1-4 månader.

Stäng
Telefon
Öppet mån-tor 09-11
Call charge:

msa/lna

Försäljning av en Hitas-bostad till gränspris per kvadratmeter

Du kan även sälja din Hitas-bostad till det gällande gränspriset per kvadratmeter. Gränspriset per kvadratmeter är i många postnummerområden högre än det lokala marknadspriset för bostäderna. När du använder gränspriset per kvadratmeter, beaktas i maximipriset inga tilläggs- och förändringsarbeten under byggtiden eller förbättringar i bostaden och bolaget.

Gränspriset per kvadratmeter är genomsnittet av de genomsnittliga kvadratmeterpriserna för bostäder i all Hitas-reglerade bolag. Gränspriset per kvadratmeter beräknas fyra gånger per år (i början av februari, maj, augusti och november) i samband med indexjusteringarna.

Om du vill använda gränspriset per kvadratmeter vid försäljning av din bostad, kan du själv beräkna maximipriset för din bostad enligt exemplet nedan.

Vanliga frågor

Du får en prisuppskattning för din lägenhet genom att ringa kundtjänsten för Hitas-ärenden på 09 310 13033 (mån.–tors. kl. 9–11) eller genom att skicka ett e-postmeddelande till hitas@hel.fi. För en lägenhet som ägs av din närstående eller någon annan person kan du be om en prisuppskattning med en fullmakt eller ett sysslomannaavtal. Prisuppskattningen beaktar inte förbättringar i bolaget eller bostaden och den är ingen officiell beräkning av maximipriset.

Stäng

När det har gått 30 från färdigställandet av ett Hitas-bolag, kan bolaget befrias från prisregleringen. I detta fall jämförs det genomsnittliga kvadratmeterpriset i bolaget och postnummerområdet med varandra. Om det beräknade genomsnittliga kvadratmeterpriset i bolaget eller gränspriset som eventuellt tillämpas i bolaget överstiger kvadratmeterpriset för alla bostäder i samma postnummerområde, befrias Hitas-bolaget från prisregleringen. I denna situation sker inga ändringar i tomthyran.

De bolag däremot, vars genomsnittliga kvadratmeterpris eller gränspris understiger kvadratmeterpriset för alla bostäder i samma postnummerområde, kan välja att ansöka om befrielse från regleringen. Tomtenheten kontrollerar bolagets tomthyra i samband med ansökan, och höjningen kan vara högst 30 procent. Bolaget får informationen om den eventuella befrielsen per brev.

Hitas-begränsningarna upphör i bolag som färdigställts efter 2011 när det har gått 30 år från färdigställandet. Då höjs tomthyran för dessa bolag till samma nivå med oreglerade tomthyror.

Stäng

Nej. Försäljningspriset kan vara högst detsamma som Hitas-maximiförsäljningspriset. Syftet med Hitas-systemet är att Hitas-bostadens prisförmån behålls även i återförsäljningen.

Att betala tröskelpengar, sälja lösöre till överpris i samband med bostadsaffären eller ordna vederlagsfritt boende för säljaren innan besittningsrätten överförs till köparen bryter mot Hitas-systemets regler.

Enheten för bostadstjänster får ibland in anmälningar om misstänkt bedrägeri vid försäljningen av en Hitas-bostad från intresserade köpare. Enheten undersöker både försäljarens och köparens roll i affären baserat på anmälningarna. Om affären som är förknippad med oegentligheter inte hävs, kan staden utöva sin inlösningsrätt som grundar sig på bolagsordningen.

Stäng

När en Hitas-bostad försäljs, har staden alltid inlösningsrätt som grundar sig på bolagsordningen. Inlösningsrätten kan utövas vid misstanke om oegentligheter i samband med bostadsaffären.

Stäng