Försäljning av en Hitas-bostad

Hitas är ett system för pris- och kvalitetsreglering för bostäder i Helsingfors. I Hitas-systemet regleras bostädernas försäljningspris i både nya och gamla bostäder.

På den här sidan

När du säljer din Hitas-bostad, kan du bestämma bostadens försäljningspris på två sätt: antingen som fast maximipris eller som skuldfritt gränspris per kvadratmeter.

Det fasta maximipriset är en fastslagen övre prisgräns för varje Hitas-bostad som inte får överstigas. För att få fram priset måste du be boendetjänster om en beräkning av maximipriset. Du får beräkningen inom en vecka från ansökningen.

Alternativt kan du beräkna ditt försäljningspris på grundval av det gällande gränspriset per kvadratmeter. I detta fall behöver du inte ansöka om fastställande av maximipriset.

En Hitas-bostad kan endast försäljas till en fysisk person, inte exempelvis till ett företag.

Försäljning av en Hitas-bostad till ett fastställt maximipris

Ansök om fastställande av maximipriset för försäljning av bostaden genom att skicka in ett disponentintyg eller en blankett för fastställande av Hitas-maximipriset till boendetjänster.

Om förbättringar har utförts i din Hitas-bostad eller bostadsbolaget har renoverats, och arbetena redan har registrerats i Hitas-registret, kan du ansöka om en beräkning av maximipriset på grundval av disponentintyget.

Om förbättringsarbeten har utförts, men ännu inte registrerats, ska du använda blanketten för fastställande av Hitas-maximipriset.

Disponenten upprättar disponentintyget och/eller blanketten för fastställande av Hitas-maximipriset. Beräkningen av maximipriset är giltig i tre månader från datumet på den. Du kan förnya beräkningen per e-post (hitas@hel.fi) eller per telefon (09 310 13033, mån.-tors. 9-11).

Handläggningstid

Du får beräkningen av maximipriset inom en vecka från ansökningen.

Giltighetstid

Beräkningen av maximipriset är i allmänhet giltig i tre månader från datumet på den. Om maximipriset har fastställts med gränspriset per kvadratmeter, är beräkningen giltig i 1-4 månader.

Ring

Telefontjänst för Hitas-ärenden

Öppet mån-tor 09-11
Samtalets pris: normalt samtalspris

Försäljning av en Hitas-bostad till gränspris per kvadratmeter

Du kan även sälja din Hitas-bostad till det gällande gränspriset per kvadratmeter. Gränspriset per kvadratmeter är i många postnummerområden högre än det lokala marknadspriset för bostäderna. När du använder gränspriset per kvadratmeter, beaktas i maximipriset inga tilläggs- och förändringsarbeten under byggtiden eller förbättringar i bostaden och bolaget.

Gränspriset per kvadratmeter är genomsnittet av de genomsnittliga kvadratmeterpriserna för bostäder i all Hitas-reglerade bolag. Gränspriset per kvadratmeter beräknas fyra gånger per år (i början av februari, maj, augusti och november) i samband med indexjusteringarna.

Om du vill använda gränspriset per kvadratmeter vid försäljning av din bostad, kan du själv beräkna maximipriset för din bostad enligt exemplet nedan.

Vanliga frågor

Du får en prisuppskattning för din lägenhet genom att ringa kundtjänsten för Hitas-ärenden på 09 310 13033 (mån.–tors. kl. 9–11) eller genom att skicka ett e-postmeddelande till hitas@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post). För en lägenhet som ägs av din närstående eller någon annan person kan du be om en prisuppskattning med en fullmakt eller ett sysslomannaavtal. Prisuppskattningen beaktar inte förbättringar i bolaget eller bostaden och den är ingen officiell beräkning av maximipriset.

När det har gått 30 från färdigställandet av ett Hitas-bolag, kan bolaget befrias från prisregleringen. I detta fall jämförs det genomsnittliga kvadratmeterpriset i bolaget och postnummerområdet med varandra. Om det beräknade genomsnittliga kvadratmeterpriset i bolaget eller gränspriset som eventuellt tillämpas i bolaget överstiger kvadratmeterpriset för alla bostäder i samma postnummerområde, befrias Hitas-bolaget från prisregleringen. I denna situation sker inga ändringar i tomthyran.

De bolag däremot, vars genomsnittliga kvadratmeterpris eller gränspris understiger kvadratmeterpriset för alla bostäder i samma postnummerområde, kan välja att ansöka om befrielse från regleringen. Tomtenheten kontrollerar bolagets tomthyra i samband med ansökan, och höjningen kan vara högst 30 procent. Bolaget får informationen om den eventuella befrielsen per brev.

Hitas-begränsningarna upphör i bolag som färdigställts efter 2011 när det har gått 30 år från färdigställandet. Då höjs tomthyran för dessa bolag till samma nivå med oreglerade tomthyror.

Nej. Försäljningspriset kan vara högst detsamma som Hitas-maximiförsäljningspriset. Syftet med Hitas-systemet är att Hitas-bostadens prisförmån behålls även i återförsäljningen.

Att betala tröskelpengar, sälja lösöre till överpris i samband med bostadsaffären eller ordna vederlagsfritt boende för säljaren innan besittningsrätten överförs till köparen bryter mot Hitas-systemets regler.

Enheten för bostadstjänster får ibland in anmälningar om misstänkt bedrägeri vid försäljningen av en Hitas-bostad från intresserade köpare. Enheten undersöker både försäljarens och köparens roll i affären baserat på anmälningarna. Om affären som är förknippad med oegentligheter inte hävs, kan staden utöva sin inlösningsrätt som grundar sig på bolagsordningen.

När en Hitas-bostad försäljs, har staden alltid inlösningsrätt som grundar sig på bolagsordningen. Inlösningsrätten kan utövas vid misstanke om oegentligheter i samband med bostadsaffären.

När maximipriserna för Hitas-bostäder beräknas används marknadspris- eller byggkostnadsindexet.

Statistikcentralens prisindex för gamla aktiebostäder (marknadsprisindex) uppdateras fyra gånger om året. Förändringarna på bostadsmarknaden syns i indexet så att också marknadsprisindexet stiger när bostadspriserna stiger. Å andra sidan, om bostadspriserna sjunker, sjunker också indexet.

Förändringarna i byggkostnaderna påverkar däremot byggkostnadsindexet som uppdateras månatligen.

I bolag som färdigställts före 2011 beaktas vid beräkningen av maximipriset förbättringar av bostaden eller samtidigt utförda förbättringar med totalkostnader som överstiger självrisken på 100 €/m2 i tio år räknat från den tidpunkt då förbättringen färdigställdes. Den andel som överstiger förbättringarnas självrisk minskar månatligen med lika stora avskrivningar så att förbättringarna inte längre beaktas i bostadens maximipris efter tio år. 

I bolag som färdigställts från och med 2011 beaktas inte förbättringar av bostaden vid beräkningen av maximipriset. 

De ändrings- och tilläggsarbeten som beställts från byggherren under byggtiden tilläggs utan självriskandel i bostadens ursprungliga anskaffningsvärde före indexjusteringen om bostadsägaren lägger fram en beställning på ändringsarbeten och kvitton på betalningen av ändringsarbeten.  

För en förbättring som färdigställts före 2010 är självrisken 150 €/m2/bolagets bostadsyta. Av värdet av de bolagsspecifika förbättringarna räknas bostadens andel. Den andel som överstiger självrisken för dessa förbättringar minskar månatligen med lika stora avskrivningar så att förbättringarna inte längre beaktas i bostadens maximipris efter 15 år. 

För en förbättring som färdigställts från och med 2010 är självrisken 30 euro/m2/bolagets bostadsyta. Det värde som överstiger självriskandelen justeras med indexet räknat från den tidpunkt då förbättringen färdigställdes. Av värdet av de bolagsspecifika förbättringarna räknas bostadens andel. Förbättringar som färdigställts efter 2010 har inga avskrivningar, det vill säga förbättringarna beaktas alltid vid beräkningen av bostadens maximipris. 

Den bostadsspecifika andelen av kostnaderna för byggande av hissar och omfattande byggfel tilläggs i bostadens maximipris utan självriskandel räknat från det att åtgärden färdigställdes. Förbättringens värde justeras med indexet från det att förbättringen färdigställdes.