Bostadsinspektion

Miljötjänsternas team för boendehälsa kan göra en bostadsinspektion om du misstänker hälsoolägenheter. Bostadsinspektionen hjälper till att reda ut bland annat problem med inomhusluft, mögel och buller.

Man kan granska till exempel ventilationens funktionalitet och bedöma strukturernas skick och göra bullermätningar. Vi samarbetar med fastigheternas ägare, disponenter och underhåll.

En del av undersökningarna och mätningarna är avgiftsbelagda. Avgifterna tas ut från den som bär ansvaret för olägenheten. Om det i granskningen förekommer förhållanden som anses vara hälsoolägenheter, ska den som orsakat skadan göra nödvändiga reparationer. Om reparationer inte görs kan man ge en reparationsorder och miljö- och tillståndssektionen kan förena denna med vite.

Bostadsinspektionen meddelas i regel i förväg och man gör upp för den en inspektionsberättelse som skickas till den boende, bostadens ägare och bostadsaktiebolaget.

Om det inte konstateras några sanitära olägenheter i bostaden, upphör behandlingen av ärendet vid miljötjänsterna.

Observera att de sanitära förhållandena i bostaden bedöms i regel inte medan reparations- eller renoveringsarbeten pågår i bostaden. Observera också att inspektionerna inte är likadana syner som syneförrättningen eller reparationsplaner.

Inspektionsbegäran ställs i kö enligt kontakter. Vi kontaktar dig när din bostad är i inspektionstur.