Disponentens Hitas-anvisningar

Disponenten för ett Hitas-bolag har tre särskilda uppgifter: 

  1. På begäran tillställ bostadsägaren disponentintyget eller blanketten för fastställande av Hitas-maximipriset för att fastställa maximipriset för bostaden. 
  2. Meddela ägarbyten till enheten för bostadstjänster. 
  3. Meddela ändringar i bolagsordningen till tomtenheten. 

Uppgifterna förklaras mer i detalj nedan.

Tillställ bostadsägaren eller dennes fullmaktstagare följande dokument: 

  1. Disponentintyg (när inga nya, väsentliga förbättringar har gjorts lägenheten) ELLER 
  2. Blankett för fastställande av Hitas-maximipriset (när nya, väsentliga förbättringar har gjorts i lägenheten eller bolaget, som ska beaktas i beräkningen). Bekräfta informationen i blanketten med din underskrift.

Lämna in köpebreven för bostadsaffären till enheten för bostadstjänster inom två veckor efter att bolaget har underrättats om ägarbytet av aktierna. I stället för disponenten kan även en företrädare för bolagets styrelse lämna in köpebrevet. I meddelandet eller köpebrevet som lämnas in till enheten för bostadstjänster ska datumet för meddelande om ägarbyte till bolaget anges.

Enligt bolagsordningen har Helsingfors stad rätt att lösa in aktierna för Hitas-bostaden. Stadens inlösningstid på en månad räknas från den tidpunkt då bolaget har informerats om ägarbytet. Om bolaget försummar förpliktelsen, och staden på så sätt förlorar sin möjlighet till inlösningsrätten, kan staden kräva ett avtalsvite från bolaget.  

Enheten för bostadstjänster ska även tillhandahållas de övriga överlåtelsehandlingarna, såsom avvittringshandlingar, bouppteckningsinstrument och gåvobrev samt testamenten. Så här hålls ägarregistret över Hitas-bostäder uppdaterat.  

Ägaruppgifterna i köpebreven och de övriga överlåtelsehandlingarna registreras i Hitas-informationssystem. 

Skicka uppgifterna per krypterad e-post https://securemail.hel.fi/(Länk leder till extern tjänst) till hitas@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post).

Lämna in alltid på förhand förslaget om ändring av bolagsordningen till teamet för bostadstomter vid tomtenheten vid Helsingfors stad på tontti@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Följande punkter kontrolleras i utkastet: 

  • att inga Hitas-klausuler har tagits bort eller ändrats, 
  • att ändringarna inte annars påverkar Hitas-regleringen, 
  • att antalet aktier eller deras avsedda användningsändamål inte har ändrats (till exempel att lokaler som är i bolagets omedelbara besittning inte har omvandlats till aktielokaler),  
  • tilläggsbyggande varvid tomthyran kan höjas (till exempel nya bostäder i bolaget). 

En företrädare utsedd av staden kan ta ställning till övriga ändringar i bolagsordningen för ett Hitas I-bolag på bolagsstämman. Däremot kan bolagsordningen för Hitas II-bolag enbart ändras efter att teamet för bostadstomter har kontrollerat utkastet. 

Lämna in de ändrade och godkända bolagsordningarna och de nya bostadsuppgifterna till enheten för bostadstjänster hitas@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Du kan ställa frågor om tomtarrende och dess villkor till tomtenheten på tontti@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post).

Upphörande av Hitas-regleringen

När det har gått 30 från färdigställandet av ett Hitas-bolag, kan bolaget befrias från prisregleringen. I detta fall jämförs det genomsnittliga kvadratmeterpriset i bolaget och postnummerområdet med varandra. Om det beräknade genomsnittliga kvadratmeterpriset i bolaget eller gränspriset som eventuellt tillämpas i bolaget överstiger kvadratmeterpriset för alla bostäder i samma postnummerområde, befrias Hitas-bolaget från prisregleringen. Om Hitas-bolaget har färdigställts före 2011, sker inga ändringar i tomthyran.

De bolag däremot, vars genomsnittliga kvadratmeterpris eller gränspris understiger kvadratmeterpriset för alla bostäder i samma postnummerområde, kan välja att ansöka om befrielse från regleringen. Tomtenheten kontrollerar bolagets tomthyra i samband med ansökan, och höjningen kan vara högst 30 procent. Bolaget får informationen om den eventuella befrielsen per brev.

Hitas-begränsningarna upphör i bolag som färdigställts efter 2011 när det har gått 30 år från färdigställandet. Då höjs tomthyran för dessa bolag till samma nivå med oreglerade tomthyror.

Du hittar alla bolag som befriats från regleringen i filen Bolag befriade från regleringen (pdf på finska).