Byggherrens Hitas-anvisningar

Hitas-produktionen är fritt finansierad ägarbostadsproduktion som alltid utförs på en tomt som staden hyr ut. Staden reglerar projektens pris- och kvalitetsnivå och försäljningen av bostäderna. Hitas-regleringen genomförs i praktiken genom villkor som införs i besluten om tomtreservering, tomtarrendeavtalen och projektens bolagsordningar samt en utfästelse undertecknad av byggherren. Ur byggherrens perspektiv är de i Hitas-processen involverade parterna från stadens sida Hitas-regionalgruppen och Hitas-arbetsgruppen samt tomtenheten, byggnadstillsynstjänsterna, enheten för bostadstjänster och lokaltjänsterna från stadsmiljösektorns sida.

De viktigaste uppgifterna relaterade till Hitas i kronologisk ordning

 • Presentera projektet för Hitas-regionalgruppen.
 • Färdigställ planerna och skicka dem för behandling till Hitas-arbetsgruppen.
 • Underteckna byggherrens Hitas-utfästelse och lämna den in till tomtenheten innan det korttidsarrendet av tomten.
 • Bekanta dig med villkoren som anges i utfästelsen, beslutet om tomtreservering och markarrendeavtalet.
 • Lämna in ansökan om bygglov på Lupapiste.
 • Erhåll beslutet om planerna av chefen för enheten för bostadstjänster för att förbereda bygglovet.
 • När konkurrensutsättningen av byggentreprenaden är klar, upprätta ett förslag om anskaffningsvärde för Hitas-arbetsgruppen.
 • Erhåll beslutet om anskaffningsvärdet av chefen för enheten för bostadstjänster.
 • Underteckna avtalet om långtidsarrende för tomten och låt revidera bolagsordningen vid tomtenheten.

 • Information om ansökningstid
 • Ansökningsanvisningar
 • Försäljningsprislista
 • Bolagsordning

 • Meddela ansökningstiden på din webbplats.

 • inbjudan till utlottningen

 • Lämna in utlottningsprotokollet med bilagor till enheten för bostadstjänster.
 • Förvara utlottningsprotokollet, bostadsspecifika utlottningsresultat samt datum för anbud, accepter och avslag på köprätt.

 • Meddela enheten för bostadstjänster när köpslutet ska inledas.
 • Meddela köparnas personbeteckningar, placering i utlottningen och uppgifter om barnfamiljer till enheten för bostadstjänster.
 • Kontrollera med enheten för bostadstjänster huruvida köparna har eventuella Hitas-ägarbostäder.

 • Be köparna underteckna Hitas-ägarbilagan till köpebrevet.
 • Kontrollera och förvara nödvändiga bilagor om köpare som är barnfamiljer.
 • Säkerställ att köpebrevet innehåller informationen om behandling av personuppgifter.

 • Köpebreven och Hitas-ägarbilagorna (uppgifterna om ägare och prisinformationen i köpebrevet registreras i Hitas informationssystem).

 • Ett brev om inflyttning av vilket datumet för bolagets färdigställande framgår.
 • Köpebrev för Hitas-ägarbostäder för vilka försäljningsvillkor för nya boende gäller.

Om köparen lämnar in en ansökan om tilläggstid, informerar enheten för bostadstjänster dig om detta.

Olika Hitas-projekt

Staden övervakar Hitas-bolagen genom att köpa aktierna som ger besittningsrätt till en lägenhet i större nybyggnadsobjekt. Det finns fyra typer av Hitas-projekt:

Hitas I

Alla större nybyggnadsobjekt är Hitas I-projekt. Staden blir aktieägare i bolaget genom att köpa aktier som ger besittningsrätt till en lägenhet.

Hitas II

Hitas II-projekten är tämligen små bolag, vanligtvis med mindre än 20 lägenheter. Staden blir inte aktieägare i Hitas II-projekt.

Puolihitas

Tomter överlåts i sådana områden där det inte finns någon väsentlig skillnad mellan byggkostnader och marknadspriserna i området. Produktionsmetoden, bostädernas första skuldfria försäljningspris och försäljningen av bostäderna regleras, men återförsäljningspriserna omfattas inte av regleringen. Staden blir inte aktieägare i Puolihitas-projekt.

Projekt för gruppbyggande

Projekt för gruppbyggande skiljer sig från den traditionella mallen för byggande, till exempel när det gäller ägande av bostäder. I anvisningarna för byggherrar för gruppbyggande beskrivs åtgärder som ska vidtas efter beslutet om godkännande av anskaffningsvärdet. I anvisningarna finns även Hitas-bilagan som alla som undertecknat utfästelsen om gruppbyggnadsprojektet ska fylla i och underteckna.

Hitas-anvisningarna för projekt för gruppbyggande (word på finska)

Staden blir inte aktieägare i projekt för gruppbyggande.