Köp av en Hitas-bostad

Hitas-bostäderna är högkvalitativa, bekväma och förmånliga hem. Det finns två sätt att köpa en Hitas-bostad. Du kan antingen delta i byggherrens utlottning av en ny Hitas-bostad eller köpa en gammal Hitas-bostad direkt av den nuvarande ägaren. Köparen måste alltid vara en fysisk person, det vill säga exempelvis ett företag kan inte köpa en Hitas-bostad. Det finns inga inkomst- eller förmögenhetsgränser för att kunna köpa en Hitas-bostad.

Du kan köpa en gammal Hitas-bostad direkt av den nuvarande ägaren, precis som vilken ägarbostad som helst. Staden reglerar dock ett maximipris för bostäderna som försäljs. 

Skicka in köpehandlingarna till bostadsbolagets disponent när affären har slutförts. Disponenten skickar handlingarna vidare till enheten för bostadstjänster i staden. Uppgifterna om dig som ny ägare och prisuppgifter för bostaden registreras i Hitas-ägarregister. Du kan läsa mer om användningen av ägarregistret i registerbeskrivningen (pdf på finska).

När en Hitas-bostad försäljs, har staden alltid inlösningsrätt som grundar sig på bolagsordningen. I praktiken utövar staden denna rätt endast om det framgår att affären inte har gått rätt till.

En ny Hitas-bostad köps direkt av byggherren. Byggherren väljer köparna genom utlottning. Du måste vara myndig och ha rättshandlingsförmåga för att kunna delta i utlottningen. Barnfamiljer prioriteras i utlottningen av familjebostäder.

Observera att om du redan äger en Hitas-bostad och vill köpa en bostad i ett nybyggnadsobjekt, måste du sälja din gamla bostad innan den nya färdigställs. Observera även att du endast kan vara aktieägare i ett Hitas-nybyggnadsobjekt. Om du erhåller köprätt till en ny Hitas-bostad och redan är aktieägare i ett annat objekt som är under byggnad, måste du avyttra den andra bostaden.

Uppgifterna om dig som ny ägare och prisuppgifter för bostaden registreras i Hitas-ägarregistret. Du kan läsa mer om användningen av ägarregistret i registerbeskrivningen (pdf på finska).

Utforska nybyggnadsobjekt som marknadsförs på sidan Hitas-nybyggnadsobjekt.

Puolihitas-bostäder byggs i sådana områden där det inte finns någon väsentlig skillnad mellan byggkostnaderna och marknadspriserna i området. Du kan köpa en Puolihitas-bostad direkt av byggherren, och köparna väljs genom utlottning precis som med Hitas-bostäder.

Puolihitas-bostäderna skiljer sig från Hitas-bostäderna på så sätt att deras återförsäljningspris inte begränsas. När objektet har färdigställts, kan bostaden försäljas fritt på samma sätt som en vanlig ägarbostad.

I Puolihitas-bostäderna tillämpas ingen ägarbegränsning.

Utforska nybyggnadsobjekt som marknadsförs på sidan Hitas-nybyggnadsobjekt. I uppgifterna om objektet anges om bostaden är en Puolihitas-bostad.

Ägarbegränsning för Hitas-bostäder

Om du håller på att köpa en Hitas-bostad i ett nybyggnadsobjekt och du redan äger en Hitas-bostad, måste du avyttra din gamla bostad innan den nya färdigställs. Avyttring gäller både ägande- och besittningsrätten. Ägarbegränsningen gäller hela hushållet, det vill säga alla personer som tillhör samma hushåll ska avyttra sina gamla Hitas-bostäder innan den nya bostaden färdigställs.

Du kan dessutom vara aktieägare i endast en Hitas-bostad som är under byggnad. Villkoret gäller även projekt för gruppbyggande. Om du erhåller köprätt till en annan ny Hitas-bostad, kan du underteckna köpebrevet först efter den tidigare bindande reserveringen eller det tidigare köpet har hävts. 

Ägarbegränsningen för Hitas-bostäder gäller endast nya Hitas-bostäder. Begränsningen gäller inte Puolihitas-bostäder.

Upphörande av Hitas-regleringen

När det har gått 30 från färdigställandet av ett Hitas-bolag, kan bolaget befrias från prisregleringen. I detta fall jämförs det genomsnittliga kvadratmeterpriset i bolaget och postnummerområdet med varandra. Om det beräknade genomsnittliga kvadratmeterpriset i bolaget eller gränspriset som eventuellt tillämpas i bolaget överstiger kvadratmeterpriset för alla bostäder i samma postnummerområde, befrias Hitas-bolaget från prisregleringen. Om Hitas-bolaget har färdigställts före 2011, sker inga ändringar i tomthyran.

De bolag däremot, vars genomsnittliga kvadratmeterpris eller gränspris understiger kvadratmeterpriset för alla bostäder i samma postnummerområde, kan välja att ansöka om befrielse från regleringen. Tomtenheten kontrollerar bolagets tomthyra i samband med ansökan, och höjningen kan vara högst 30 procent. Bolaget får informationen om den eventuella befrielsen per brev.

Hitas-begränsningarna upphör i bolag som färdigställts efter 2011 när det har gått 30 år från färdigställandet. Då höjs tomthyran för dessa bolag till samma nivå med oreglerade tomthyror.

Du hittar alla bolag som befriats från regleringen i filen Bolag befriade från regleringen (pdf på finska).

Se Hitas-bolagen på kartan

Hitas-bolagen på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)