Rökförbjud i bostadsbolag

En bostadssammanslutning, det vill säga byggnadens ägare, kan ansöka om rökförbud på bostädernas balkonger, bostädernas egna gårdar och inomhus. Förbud ansöks hos Helsingfors miljötjänster. Bostadssammanslutningen kan i stället förbjuda rökning i bostadsaktiebolagets gemensamma utomhuslokaler. En enskild boende kan inte ansöka om rökförbud.

Enheten för miljöhälsa ger råd i frågor kring ansökan samt behandlar och fattar beslut om ansökningarna om rökförbud. Det debiteras en avgift för handläggningen av ansökningarna.

Ansökan om rökförbjud

Skicka in ansökan om rökförbud elektroniskt till Helsingfors stads registratorskontor på helsinki.kirjaamo@hel.fi eller per post till PB 10, 00099 Helsingfors stad.

Handläggningstid

Vi behandlar ansökningarna i den ordning de kommer in. Handläggningstiden är 4 månader från det datum då den fullständiga ansökan inkommer till det datum då beslutet fattas.

Ytterligare upplysningar

I frågor kring ansökningar om rökförbud kan du kontakta oss i enheten för miljöhälsa per e-post eller per telefon.

Fyll i blankett

Anvisningar om att ansöka om rökförbud

 1. En boende/aktieägare eller bostadsaktiebolagets styrelse kan ta initiativ till ansökan om rökförbud.
 2. Alla innehavare av lokalerna hörs senast två veckor innan bolagsstämman som behandlar ansökan om förbud.
 3. Bolagsstämman eller en annan beslutför aktör fattar beslut om ansökan om rökförbud.
 4. Den sökande beställer ett lagkraftsbevis från tingsrätten efter en tre månaders klandertid.
 5. Den sökande samlar ansökan och bilagor.
 6. Skicka ansökan om rökförbud till Helsingfors stads registratorskontor på helsinki.kirjaamo@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post) eller per post till PB 10, 00099 Helsingfors stad.

Handlingar som krävs för ansökan om rökförbud

 • Ansökan om rökförbud – se till att uppgifterna i ansökan är riktiga och att undertecknaren är befullmäktigad.
 • Bolagsstämmans beslut – specificera balkonger, terrasser, bostadsgårdar och andra eventuella utomhuslokaler som är tillgängliga för bostaden.
 • Tingsrättens lagkraftsbevis
 • Invånarförteckning/aktieförteckning, uppgifter om eventuella spärrmarkeringar
 • Beskrivning av ventilationen och redogörelse för spridning av tobaksrök
 • Bilder eller byggnadsritningar som visar balkongernas och ersättningslufts-/tilluftsventilernas lägen.
 • Brev om hörande som bolaget har skickat till innehavarna av lokalerna och där det framgår om vad och när man har hört (i hörandet och bolagsstämmans beslut ska man ange och namnge alla lokaler, såsom balkonger, terrasser, bostadsgårdar, som förbudet som ansöks gäller).
 • Svar som bolaget fått i hörandet.

Ansökningshandlingarna är huvudsakligen offentliga, men en del av ansökningshandlingarna kan vara delvis eller helt sekretessbelagda. Handlingarnas sekretess avgörs fallspecifikt.

Om förbud ansöks för inomhuslokaler, behövs närmare redogörelser. Du får mer information om dem på Valviras webbplats(Länk leder till extern tjänst).