Kvalitet på hushållsvatten

Kranvattnet i Helsingfors är av god kvalitet. Brunnens ägare ansvarar för brunnsvattnets kvalitet.

I Helsingfors, med undantag för Östersundom, svarar Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) för dricksvattenförsörjningen.

Utöver HRM:s egen övervakning övervakas kvaliteten på hushållsvatten av Helsingfors stads miljöcentral. Vi tar prover främst från stora hushåll i olika delar av vattenförsörjningsnätet. Helsingfors kranvatten uppfyller de mikrobiologiska och kemiska kvalitetskraven för bra hushållsvatten. Inga betydande lukt- och smakfel har upptäckts i kranvattnet.

Temperaturen på tappvarmvatten i hela vattensystemet bör alltid vara minst 50–55°C och det kalla vattnet bör vara under 20°C.

Om du märker avvikelser i vattenkvaliteten eller temperaturen, tappa mycket vatten från alla kranar i cirka tio minuter och granska förändringarna i vattenkvaliteten. Om tappningen inte förbättrar vattenkvaliteten, kontakta underhållsbolaget eller fastighetsförvaltaren.

I frågor som rör hushållsvattnet kan du kontakta Helsingfors miljöcentral: kymp.talousvesivalvonta@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post) .

Kvalitet på brunnsvatten

Som brunnens ägare är du ansvarig för att undersöka vattenkvaliteten i din brunn. Undersök alltid vattnet i brunnen om du misstänker att det orsakar hälsoproblem eller om vattnet har förändrats avsevärt i färg, smak eller lukt. Dessutom bör vattenkvaliteten kontrolleras regelbundet minst vart tredje år, eftersom inte alla faktorer som påverkar vattenkvaliteten är märkbara vid användningen av vattnet.

Kvaliteten på brunnsvattnet kan till exempel undersökas vid ett laboratorium för hushållsvatten(Länk leder till extern tjänst) som finns listade på Livsmedelsverkets webbplats. 

Vid behov kan du be om råd om att ta vattenprover från Helsingfors miljöcentral: kymp.talousvesivalvonta@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post).