kansi

Berättelse
angående
Helsingfors stads kommunalförvaltning
Sjunde årgången
1894
Jemte statistiska uppgifter för samma och föregående tid.
Helsingfors Drätselkammaren.
Helsingfors 1895.

Innehåll

Sivut

I. Stadsfullmäktige 1-121

II. Drätselkammaren 122-160

III. Fattigvårdsstyrelsen 160-171

IV. Inqvarteringsnämnden 171-174

V. Förmyndarenämnden 174-176

VI. Helsovårdsnämnden 176

VII. Folkskoledirektionen176-179

VIII. Brandkommissionen179-181

IX. Styrelsen för folkbiblioteket och läsesalen181-183

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs184-187

XI. Direktionen för Sedmigradskys småbarnsskola och Marias asyl187-191

XII. Förlikningsnämnden191

Tabellbilagor

Areal. Väderlek. Temperatur.1*-6*

Befolkning. Dödlighet. Helsovård.7*-32*

Högre och lägre undervisningsväsendet. Folkbibliotek och läsesalar.33*-56*

Domstolarnes och polisens verksamhet. Sedlighetspolis. Eldsvådor.57*-66*

Gårdar. Tomter. Gator. Afloppskanaler. Kajer. Vattenledning. Gasbelysning.67*-88*

Fattigvård.89*-94*

Fabriker och handtverk. Telegraf. Telefon. Post. Passagerare- och godsrörelse. Sparbanker.95*-118*

Beskattning. Finanser.119*-150*

Allmänna val.152*-153*

Kartor.1-4

Diagram.1

Sakregister155*-165*

 

Koko kirja