kansi

Berättelse
angående
Helsingfors stads kommunalförvaltning
Tionde årgången
1897
Jemte statistiska uppgifter för samma och föregående tid.
Helsingfors Drätselkammaren.
Helsingfors 1898.

Innehåll

Sivut

I. Stadsfullmäktige 1-117

II. Drätselkammaren118-156

III. Fattigvårdsstyrelsen157-170

IV. Inqvarteringsnämnden171-174

V. Förmyndarenämnden175-177

VI. Helsovårdsnämnden177

VII. Folkskoledirektionen178-181

VIII. Brandkommissionen182-184

IX. Styrelsen för folkbiblioteket och läsesalen185-187

X. Bestyrelsen för folkbiblioteket och läsesalen i Sörnäs188-190

XI. Direktionen för Sedmigradskys småbarnsskola och Marias asyl191-192

XII. Förlikningsnämnden192

Tabellbilagor

Areal. Gårdar. Tomter. Gator. Afloppskanaler. Kajer. Vattenledning. Gasbelysning.1*-26*

Vederlek. Temperatur.27*-29*

Befolkning. Dödlighet. Sjuk- och Helsovård.30*-58*

Högre och lägre undervisningsväsendet. Folkbibliotek och läsesalar.59*-82*

Domstolarnas, polisens, fattigsakförarens och brandverkets verksamhet.83*-91*

Fattigvård.92*-97*

Näringsidkare, fabriker och handtverkerier. Import, export och sjörörelse. Passagerare- och godsrörelse. Telegraf, telefon och post. Sparbanker.97*-124*

Beskattning. Finanser. Ekonomi.125*-170*

Allmänna val.172*-173*

Sakregister175*-185*

 

Koko kirja