kansi

Berättelse
angående
Helsingfors stads kommunalförvaltning
Fjerde årgången
1891
Jemte statistiska uppgifter för samma och föregående tid.
Helsingfors Drätselkammaren.
Helsingfors 1894.

Innehåll

Sivut

I. Stadsfullmäktige 1-53

II. Drätselkammaren 54-95

III. Fattigvårdsstyrelsen 96-104

IV. Inqvarteringsnämnden 104-107

V. Förmyndarenämnden 107-108

Vl. Helsovårdsnämnden 108

VII. Folskoledirektionen 109-113

VIII. Brandkommissionen 113-115

IX. Styrelsen för folkbiblioteket och läsesalen 116-118

X. Direktionen för Sedmigradskys småbarnsskola och Marias asyl 118-121

XI. Förlikningsnämnden 121-123

Tabellbilagor

Areal. Väderlek. Temperatur.1*-6*

Befolkning. Dödlighet. Helsovård.7*-27*

Undervisningsväsende. Bibliotek.28*-34*

Allmänna val.35*

Domstolarnes och polisens verksamhet. Sedlighetspolis. Eldsvådor.36*-45*

Gårdar och byggnader.46*-49*

Telegraf. Telefon. Post. Fabriker och handtverk. Passagerare- och godsrörelse.50*-71*

Sparbanker.72*

Gator. Afloppskanaler73*-83*

Vattenledning.84*

Gasbelysning.85*

Fattigvård.86*-90*

Beskattning. Finanser.91*-114*

Sakregister115*-124*

 

Koko kirja