kansi

Berättelse
angående
Helsingfors stads kommunalförvaltning
Tredje årgången
1890
Jemte statistiska uppgifter för samma och föregående tid.
Helsingfors Drätselkammaren.
Helsingfors 1893.

Innehåll

Sivut

FörordIII

Stadsfullmäktige 1-70

Drätselkammaren71-119

Fattigvårdsstyrelsen119-126

Inqvarteringsnämnden127-130

Förmyndarenämnden131

Helsovårdsnämnden132

Folkskoledirektionen132-136

Brandkommissionen136-139

Styrelsen för folkbiblioteket och läsesalen139-141

Direktionen för Sedmigradskys småbarnsskola och Marias asyl141-142

Tabellbilagor

Areal. Vederlek. Temperatur.1*-6*

Befolkning. Dödlighet. Helsovård7*-25*

Undervisningsväsende. Bibliotek.26*-30*

Allmänna val.31*

Domstolarnes och polisens verksamhet. Sedlighetspolis. Eldsvådor.32*-41*

Gårdar och byggnader.42*-43*

Telegraf. Telefon. Post. Fabriker och handtverk. Passagerare- och godsrörelse.44*-64*

Gator. Afloppskanaler.65*-75*

Vattenledning.76*

Gasbelysning.77*

Fattigvård.78*-82*

Beskattning. Finanser.83*-103*

Sakregister.105*-114*

 

Koko kirja