kansi

Berättelse
angående
Helsingfors stads kommunalförvaltning
Andra årgången
1889
Jemte statistiska uppgifter för samma och föregående tid.
Helsingfors Drätselkammaren.
Helsingfors 1891.

Innehåll

Sivut

FörordIII

Stadsfullmäktige 1-64

Drätselkammaren 65-104

Fattigvårdsstyrelsen104-111

Inqvarteringsnämnden111-115

Förmyndarenämnden115-116

Helsovårdsnämnden116

Folkskoledirektionen116-120

Brandkommissionen121-123

Styrelsen för folkbiblioteket och läsesalen123-126

Direktionen för Sedmigradskys småbarnsskola och Marias asyl126-127

Tabellbilagor

Areal. Väderlek. Temperatur.1*-6*

Befolkning. Dödlighet. Helsovård.7*-25*

Undervisningsväsende. Bibliotek.26*-30*

Allmänna val.31*

Domstolarnes och polisens verksamhet. Sedlighetspolis. Eldsvådor.32*-41*

Gårdar och byggnader.41*-42*

Telegraf. Telefon. Post. Fabriker och handtverk. Passagerare- och godsrörelse.43*-62*

Gator. Afloppskanaler.63*-73*

Vattenledning.74*

Gasbelysning.75*

Fattigvård.76*-79*

Beskattning. Finanser.80*-99*

Sakregister101*-108*

 

Koko kirja