kansi

Berättelse
angående
Helsingfors stads kommunalförvaltning
Åttonde årgången
1895
Jemte statistiska uppgifter för samma och föregående tid.
Helsingfors Drätselkammaren.
Helsingfors 1896.

Innehåll

Sivut

I. Stadsfullmäktige 1-155

II. Drätselkammaren 156-196

III. Fattigvårdsstyrelsen197-208

IV. Inqvarteringsnämnden 209-212

V. Förmyndarenämnden 213

Vl. Helsovårdsnämnden 214

VII. Folkskoledirektionen 214-216

VIII. Brandkommissionen 217-219

IX. Styrelsen för folkbiblioteket och läsesalen 220-222

X. Bestyrelsen för folkbiblioteket och läsesalen i Sörnäs 223-227

XI. Direktionen för Sedmigradskys småbarnsskola och Marias asyl 228-231

XII. Förlikningsnämnden 232

Tabellbilagor

Areal. Gårdar. Tomter. Gator. Afloppskanaler. Kajer. Vattenledning. Gasbelysning.1*-25*

Väderlek. Temperatur.26*-28*

Befolkning. Dödlighet. Sjuk- och helsovård.29*-53*

Högre och lägre undervisningsväsendet. Folkbibliotek och läsesalar.54*-78*

Domstolarnas, polisens, fattigsakförarens och brandverkets verksamhet.79*-88*

Fattigvård.89*-93*

Fabriker och handtverkerier. Import, export och sjörörelse. Passagerare och godsrörelse. Telegraf, telefon och post. Sparbanker.94*-118*

Beskattning. Finanser. Ekonomi.119*-157*

Allmänna val.158*-159*

Diagram.1*-4*

Situationsplan.
Pl.I. Vattenverket i Gammelstaden.
1

Pl.II. Eskiss till sjukhus för Helsingfors stad.2

Sakregister161*-172*

 

Koko kirja