kansi

Berättelse
angående
Helsingfors stads kommunalförvaltning
Tolfte årgången
1899
Jemte statistiska uppgifter för samma och föregående tid.
Helsingfors Drätselkammaren.
Helsingfors 1900.

Innehåll

Sivut

I. Stadsfullmäktige 1-125

II. Drätselkammaren126-167

III. Fattigvårdsstyrelsen168-175

IV. Inqvarteringsnämnden176-180

V. Förmyndarenämnden181-183

Vl. Helsovårdsnämnden183-183

VII. Folkskoledirektionen184-186

VIII. Brandkommissionen187-189

IX. Bestyrelsen för folkbiblioteket och läsesalen190-195

X. Bestyrelsen för folkbiblioteket och läsesalen i Sörnäs196-198

XI. Direktionen för Sedmigradskys småbarnsskola och Marias asyl199-200

XII. Förlikningsnämnden201-201

XIII. Nämnden för arbetareangelägenheter202-204

XIV. Trädgårdsnämnden205-211

Tabellbilagor

Areal. Gårdar. Tomter. Gator. Afioppskanaler. Kajer. Vattenledning. Gasbelysning.1*-30*

Väderlek. Temperatur.31*-33*

Befolkning. Dödlighet. Sjuk- och Helsovård.34*-63*

Högre och lägre undervisningsväsendet. Folkbibliotek och läsesalar.63*-89*

Domstolarnas, polisens, fattigsakförarens och brandverkets verksamhet.90*-98*

Fattigvård.99*-103*

Näringsidkare, fabriker och handtverkerier. Import, export och sjörörelse.
Passagerare- och godsrörelse. Telegraf, telefon och post. Sparbanker.
104*-132*

Beskattning. Finanser. Ekonomi.133*-181*

Allmänna val.182*-183*

Sakregister185*-194*

 

Koko kirja