kansi

Berättelse
angående
Helsingfors stads kommunalförvaltning
Elfte årgången
1898
Jemte statistiska uppgifter för samma och föregående tid.
Helsingfors Drätselkammaren.
Helsingfors 1899.

Innehåll

Sivut

I. Stadsfullmäktige 1-126

II. Drätselkammaren 127-172

III. Fattigvårdsstyrelsen 173-181

IV. Inqvarteringsnämnden 182-186

V. Förmyndarenämnden 187-188

VI. Helsovårdsnämnden 188

VII. Folkskoledirektionen 189-192

VIII. Brandkommissionen193-195

IX. Styrelsen för folkbiblioteket och läsesalen196-198

X. Bestyrelsen för folkbiblioteket och läsesalen i Sörnäs199-201

XI. Direktionen för Sedmigradskys småbarnsskola och Marias asyl202-204

XII. Förlikningsnämnden204

XIII. Nämnden för arbetareangelägenheter205-206

XIV. Direktionen för lägre folkskolorna i Hermanstad och Majstad207-208

Tabellbilagor

Areal. Gårdar. Tomter. Gator. Afloppskanaler. Kajer. Vattenledning. Gasbelysning.1*-28*

Väderlek. Temperatur.29*-31*

Befolkning. Dödlighet. Sjuk- och Helsovård32*-60*

Högre och lägre undervisningsväsendet. Folkbibliotek och läsesalar.61*-85*

Domstolarnas, polisens, fattigsakförarens och brandverkets verksamhet.86*-94*

Fattigvård.95*-99*

Näringsidkare, fabriker och handtverkerier. Import, export och sjörörelse.
Passagerare- och godsrörelse. Telegraf, telefon och post. Sparbanker.
100*-126*

Beskattning. Finanser. Ekonomi.127*-173*

Allmänna val.174*-176*

Sakregister177*-187*

 

Koko kirja