kansi

Berättelse
angående
Helsingfors stads kommunalförvaltning
Trettonde årgången
1900
Jemte statistiska uppgifter för samma och föregående tid.
Helsingfors Drätselkammaren.
Helsingfors 1901.

Innehåll

Sivut

I. Stadsfullmäktige 1-105

II. Drätselkammaren106-152

III. Fattigvårdsstyrelsen153-169

IV. Inqvarteringsnämnden170-175

V. Förmyndarenämnden176-179

VI. Helsovårdsnämnden179

VII. Folkskoledirektionen180-183

VIII. Brandkommissionen184-186

IX. Styrelsen för folkbiblioteket och läsesalen187-192

X. Direktionen för Sedmigradskys småbarnsskola och Marias asyl193-194

XI. Förlikningsnämnden195

XII. Nämnden för arbetareangelägenheter196-198

XIII. Uppfostringsnämnden199-205

XIV. Trädgårdsnämnden206-212

XV. Styrelsen för Helsingfors stads belysningsverk213-233

Tabellbilagor

Areal. Gårdar. Tomter. Gator. Afloppskanaler. Kajer.1*-26*

Vattenledning och Gasbelysning.27*-30*

Temperatur. Väderlek.31*-33*

Folkmängd och Folkmängdsförändringar.34*-49*

Sjuk- och Helsovård.50*-64*

Högre och lägre undervisningsväsendet. Folkbibliotek och läsesalar.65*-93*

Rätts- och polisväsendet.94*-100*

Brandväsendet.101*-102*

Fattigvården.103*-107*

Industri. Handel och Sjöfart. Kommunikationsväsendet. Telegraf. Post. Telefon.108*-136*

Kreditanstalter. Fondbörs. Växelprotester.137*-144*

Beskattning. 145*-155*, 158*

Finanser.156*-186*

Ekonomi.187*-201*

Allmänna val.202*-205*

Sakregister207*-214*

 

Koko kirja