kansi

Berättelse
angående
Helsingfors stads kommunalförvaltning
Fjortonde årgången
1901
Jemte statistiska uppgifter för samma och föregående tid.
Helsingfors Drätselkammaren.
Helsingfors 1902.

Innehåll

Sivut

I. Stadsfullmäktige 1-129

II. Drätselkammaren130-174

III. Fattigvårdsstyrelsen175-191

IV. Inqvarteringsnämnden192-197

V. Förmyndarenämnden198-200

VI. Helsovårdsnämnde200

VII. Folkskoledirektionen201-207

VIII. Brandkommissionen208-210

IX. Styrelsen för folkbiblioteket och läsesalen211-216

X. Direktionen för Sedmigradskys småbarnsskola och Marias asyl217-218

XI. Förlikningsnämnden219

XII. Nämnden för arbetareangelägenheter220-223

XIII. Direktionen för Förberedande yrkesskolan för gossar224-229

XIV. Uppfostringsnämnden230-232

XV. Trädgårdsnämnden233-239

XVI. Styrelsen för Helsingfors stads belysningsverk240-250

Tabellbilagor

I. Väderleksförhållanden.1*-5*

II. Areal. Tomter. Gator. Kajer. Afloppskanaler.6*-29*

III. Folkmängd och folkmängdsförändringar.30*-58*

IV. Sjukvården.59*-79*

V. Helsovård.80*-85*

VI. Undervisningsväsendet. Bibliotek och läsesalar.86*-115*

VII. Fattigvården.116*-122*

VIII. Rätts- och polisväsendet123*-133*

IX. Brandväsendet.134*-138*

X. Belysningsverket.139*-140*

XI. Vattenledningen.141*-146*

XII. Industri. Handel och Sjöfart.147*-164*

XIII. Kommunikationer. Telegraf. Post. Telefon.165*-174*

XIV. Kreditanstalter. Fondbörs. Växelprotester.174*-189*

XV. Lifsmedelpris. Arbetslöner.190*-197*

XVI. Spritförbrukning. Bränvinsmedlens fördelning.197*-201*

XVII. Allmänna val.202*-205*

XVIII. Beskattning.206*-218*

XIX. Finanser.219*-265*

XX. Bostads-, Byggnads- och Hyresförhållanden.266*-283*

Sakregister285*-293*

 

Koko kirja