kansi

Berättelse
angående
Helsingfors stads kommunalförvaltning
Femte årgången
1892
Jemte statistiska uppgifter för samma och föregående tid.
Helsingfors Drätselkammaren.
Helsingfors 1894.

Innehåll

Sivut

I. Stadsfullmäktige 1-95

II. Drätselkammaren 95-145

III. Fattigvårdsstyrelsen 145-153

IV. Inkvarteringsnämnden 154-157

V. Förmyndarenämnden 157-158

VI. Helsovårdsnämnden 158

VII. Folkskoledirektionen 159-162

VIII. Brandkommissionen 162-164

IX. Styrelsen för folkbiblioteket och läsesalen 164-166

X. Direktionen för Sedmigradskys småbarnsskola och Marias asyl 167-169

XI. Förlikningsnämnden 170

Tabellbilagor

Areal. Väderlek. Temperatur.1*-6*

Befolkning. Dödlighet. Helsovård.7*-29*

Undervisningsväsende. Bibliotek.30*-36*

Allmänna val.37*

Domstolarnes och polisens verksamhet. Sedlighetspolis. Eldsvådor38*-47*

Gårdar och byggnader.48*-51*

Telegraf. Telefon. Post. Fabriker och handtverk. Passagerare- och godsrörelse.52*-73*

Sparbanker.74*

Gator. Afloppskanaler.75*-86*

Vattenledning.87*

Gaslysning.88*

Fattigvård.89*-94*

Beskattning. Finanser.95*-121*

Sakregister123*-134*

 

Koko kirja