kansi

Berättelse
angående
Helsingfors stads kommunalförvaltning
Nionde årgången
1896
Jemte statistiska uppgifter för samma och föregående tid.
Helsingfors Drätselkammaren.
Helsingfors 1897.

Innehåll

Sivut

I. Stadsfullmäktige1-109

II. Drätselkammaren110-148

III. Fattigvårdsstyrelsen149-158

IV. Inqvarteringsnämnden159-162

V. Förmyndarenämnden163

Vl. Helsovårdsnämnden164

VII. Folkskoledirektionen164-166

VIII. Brandkommissionen167-169

IX. Styrelsen för folkbiblioteket och läsesalen170-172

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs173-177

XI. Direktionen för Sedmigradskys småbarnsskola och Marias asyl178-179

XII. Förlikningsnämnden180-181

Tabellbilagor

Areal. Gårdar. Tomter. Gator. Afloppskanaler. Kajer. Vattenledning. Gasbelysning.1*-27*

Väderlek. Temperatur.28*-30*

Befolkning. Dödlighet. Sjuk- och helsovård.31*-58*

Högre och lägre undervisningsväsendet. Folkbibliotek och läsesalar.59*-83*

Domstolarnas, polisens, fattigsakförarens och brandverkets verksamhet.84*-92*

Fattigvård.93*-97*

Fabriker och handtverkerier. Import, export och sjörörelse. Passagerare och godsrörelse. Telegraf, telefon och post. Sparbanker.98*-122*

Beskattning. Finanser. Ekonomi.123*-161*

Allmänna val.162*-163*

Diagram.1*-4*

Sakregister165*-174*

 

Koko kirja