kansi

Berättelse
angående
Helsingfors stads kommunalförvaltning
Sjette årgången
1893
Jemte statistiska uppgifter för samma och föregående tid.
Helsingfors Drätselkammaren.
Helsingfors 1895.

Innehåll

Sivut

FörordII

I. Stadsfullmäktige 1-110

II. Drätselkammaren111-153

III. Fattigvårdsstyrelsen154-164

IV. Inqvarteringsnämnden 165-168

V. Förmyndarenämnden169

VI. Helsovårdsnämnden170

VII . Folkskoledirektionen170-172

VIII . Brandkommissionen173-175

IX. Styrelsen för folkbiblioteket och läsesalen176-179

X. Direktionen för Sedmigradskys småbarnsskola och Marias asyl179-181

XI. Förlikningsnämnden182-183

Tabellbilagor

Areal. Väderlek. Temperatur.1*-6*

Befolkning. Dödlighet. Helsovård.7*-29*

Undervisningsväsende. Bibliotek.30*-37*

Allmänna val.38*

Domstolarnes och polisens verksamhet. Sedlighetspolis. Eldsvådor.39*-48*

Gärdar, byggnader, rum och hushåll.49*-52*

Fabriker och handtverk. Telegraf. Telefon. Post. Passagerare- och godsrörelse.53*-75*

Sparbanker.76*

Gator. Afloppskanaler.77*-88*

Vattenledning.89*

Gasbelysning.90*

Fattigvård.91*-96*

Beskattning. Finanser.97*-124*

Grafiska teckningar.1-2

Sakregister125*-136*

 

Koko kirja